Forslag til debat på delegeretmøde 2024

 

AFSKAFFELSE AF MIDTVEJSOMBRYDNING I SERIE 5

Forslag 1 fra Skals FF (Region 2) og Kolding Boldklub (Region 3)

Forslag

Midtvejsombrydningen i Serie 5 Herrer afskaffes.

Begrundelse

Turneringens sammensætning giver unødigt ekstra arbejde for klubberne. Det gælder både trænere, holdledere, kampfordelere og spillere, der skal bruge tid på spilleprogram to gange på en halvsæson.

Det giver udfordringer med at få afviklet kampe, der af den ene eller anden grund skal flyttes, da turneringsperioderne er meget korte. Vi forsømmer at bruge de gode weekender i både forårs- og efterårssæsonen til at afvikle kampe i.

Ved at fjerne ombrydningen kan man i foråret starte en uge senere og slutte en uge tidligere i efteråret. På den måde reducerer vi risikoen for at ødelægge de bløde baner i det tidlige forår og det sene efterår. Ved at have alle hold i samme række en hel forårs- og efterårsturnering vil der blive kortere kørsel, og det bliver nemmere for alle at planlægge spilletidspunkter.

Efter den nuværende ombrydning har Serie 5.2 absolut intet at spille om i hverken foråret eller efteråret.

Vi ønsker en turneringsstruktur, der ændres til halvårsturneringer uden ombrydning med deraf bedre muligheder for at spille på optimale baner samt få afviklet så mange kampe som muligt.

Konsekvenser

 • Midtvejsombrydning afskaffes for Serie 5 Herrer forår og efterår.
 • Der spilles et helt forår og/eller et helt efterår uden pause, og uden arbejdet med nye turneringsprogrammer midtvejs.
 • Der bliver ikke ryddet op for udtrukne hold, og nye hold kan ikke komme med efter ombrydningen.
 • DBU Jyllands seniorudvalg bemyndiges til at udarbejde nye turneringsbestemmelser for Serie 5 Herrer.

 

Afstemningsform

Vedtages ved simpelt flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2024.

 

INGEN GENBRUG AF SPILLERE FRA HØJERE RANGERENDE SENIORHOLD VED VALG AF 9:9-SPILLEFORM

Forslag 2 fra Hjerting IF (Region 4) og Nr. Nebel IF (Region 4)

Forslag

Ved krav om at spille 9:9 i stedet for 11:11 i Serie 5 Herrer eller Serie 2 Kvinder kan det anmodende hold ikke genbruge op til 3 spillere fra nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold.

Forslag om tilføjelse til § 19.5:
Muligheden for at genbruge op til 3 spillere fra nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold bortfalder for det hold, der anvender retten til at spille kampen som 9:9 i stedet for 11:11 jf. § 33.4.
Ved anvendelse af § 33.4 skal alle spillere ”spilles fri” efter bestemmelserne i § 19.10.

Forslag om tilføjelse til § 33.4:
Et hold i Serie 5 Herrer eller Serie 2 Kvinder, der anvender retten til at spille kampen som 9:9, kan ikke anvende spillere jf. § 19.5.

Begrundelse

Når en klub har et 11:11-hold i den laveste seniorrække, har holdet mulighed for at medtage op til 3 spillere fra det nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold, uden at der stilles krav om, at spilleren forinden ”spilles fri”.

11:11-hold i laveste seniorrække kan desuden meddele 2 timer før kampstart, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11. Det anmodende hold må stille med maks. 10 spillere, og modstanderholdet må fortsat benytte op til 14 spillere.

Formålet med de 2 ovenstående regler er primært at sikre, at kampene i den laveste seniorrække bliver afviklet, så der undgås mange aflyste kampe på grund af manglende spillere.

Vores påstand er, at problematikken opstår, når reglen, om at 11:11-kampe kan afvikles som 9:9, anvendes med taktisk formål, og ikke blot som en håndsrækning og mulighed for at kampene afvikles. Når et hold må trække 3 spillere ned fra det nærmeste højere rangerende og samtidig afvikle kampen som 9:9 betyder det, at op til 1/3 af spillerne på banen for det ene hold er spillere, som hører til på et højere niveau.

Konsekvenser

 • Et hold i laveste seniorrække, der ønsker kampen afviklet som 9:9, er afskåret fra at medtage op til 3 spillere fra det nærmeste højere rangerende DBU Jylland-seniorhold, medmindre spilleren er ”spillet fri” efter de almindelige regler for nedrykning af spillere.
 • Hold kan ikke spekulere i at få kampen spillet som 9:9.
 • Der er risiko for flere aflyste kampe.

Afstemningsform

Vedtages ved 2/3 flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2024.

 

HOLD I SERIE 4 SIDEORDNES

Forslag 3 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Forslag

Hvis en klub har flere hold i Serie 4, fjernes den nuværende rangordning/indrangering (1 – 2 – 3 – osv.), så de fremover i stedet vil blive betragtet som ét Serie 4-hold i forhold til nedrykning af spillere, mv.

Serie 4 Herrer tilføjes i følgende:
§ 10.2 vedr. udtrækning af hold
§ 11.3 vedr. afbud til kamp
§ 19.11 vedr. nedrykning og nedtrapning mellem seniorhold
§ 19.13 vedr. nedrykning af spillere i de 2 sidste kampe
§ 30.1 vedr. afbud til kamp

Begrundelse

 • Et ønske om at skabe større fleksibilitet for klubber med flere Serie 4-hold og dermed også forventet gennemførelse af flere kampe.
 • Klubber med flere Serie 4-hold undgår at blive taberdømt for lavere rangerede Serie 4-hold, hvis klubben samme ugedag ikke kan stille et højere rangeret Serie 4-hold.
 • Klubber med flere Serie 4-hold kan nemmere rykke spillere ned på et lavere rangeret Serie 4-hold, da spillere ikke skal nedtrappes over flere Serie 4-hold.

Konsekvenser

Eventuelt ”misbrug” ved at klubber bevidst rykker spillere ned for at forstærke et lavere rangeret Serie 4-hold.

Afstemningsform

Vedtages ved 2/3 flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårssæsonen 2024.

 

FÆLLESTURNERING MED DBU FYN

Forslag 4 fra DBU Jyllands bestyrelse

Forslag

DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå samarbejde om fælles turnering med en eller flere lokalunioner.

Begrundelse

Samarbejdet med DBU Fyn om fælles turnering ønskes fortsat.
Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet på ubestemt tid.
DBU Jyllands bestyrelse ønsker bemyndigelse til at træffe aftale om at samarbejde eller ikke at samarbejde.

Konsekvenser

DBU Jyllands bestyrelse kan løbende indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for fælles turneringer.
DBU Jyllands bestyrelse kan træffe beslutning om ikke at indgå samarbejde om fælles turnering.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3:3-, 5:5-, 7:7- og 8:8-) turneringer, pokalturneringer eller indefodbold/futsal.

Afstemningsform

Vedtages ved simpelt flertal.

Tidsperspektiv

Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 2024.

 

FORSLAGSAFSTEMNING GENINDFØRES PÅ REGIONALE ÅRSMØDER

Forslag 5 fra DBU Jyllands bestyrelse

Forslag

Ændring af DBU Jyllands love vedr. behandling af forslag på årsmøderne.

Nuværende tekst i § 8.4:
Forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, kommer til behandling på delegeretmødet, medmindre forslagsstilleren senest den 1. december skriftligt meddeler DBU Jyllands administrationschef (direktør), at forslaget trækkes. Inden samme frist kan forslagsstilleren endvidere meddele mindre ændringer til forslaget. Tilsvarende frist gælder, såfremt andre klubber ønsker at fremsætte ændringsforslag. Hvis der fremsættes ændringsforslag til et forslag, som forslagsstilleren har tilbagekaldt, vil alene ændringsforslaget blive behandlet på delegeretmødet.

Forslag til ny tekst i § 8.4:
Forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, men ikke vedtaget på mindst 1 årsmøde, kan behandles på delegeretmødet, hvis forslagsstilleren senest 1. december skriftligt fastholder forslaget over for DBU Jyllands direktør.

Nuværende tekst i § 18.3:
Indkomne forslag motiveres af forslagsstilleren og sættes herefter til debat. Der foretages ikke afstemning.

Forslag til ny tekst i § 18.3:
Indkomne forslag motiveres af forslagsstilleren og sættes herefter til debat og afstemning.

Begrundelse

Det ønskes at styrke forslagsbehandlingen på årsmøderne samt øge mødernes betydning og værdi for de deltagende klubber.

Konsekvenser

Der kan blive tale om en reducering af antallet af forslag fra årsmøder til delegeretmødet.

Afstemningsform

Vedtages ved 2/3 flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra årsmøderne 2024.

 

DBU JYLLANDS JURISDIKTION VED PRIVAT ARRANGEREDE KAMPE OG STÆVNER

Forslag 6 fra DBU Jyllands bestyrelse

Forslag

DBU’s Jyllands love tilpasses, så disciplinærudvalget har bemyndigelse til at sanktionere i privat arrangerede kampe og stævner.

Nuværende tekst i § 20.3 (vedr. disciplinærudvalget):
Udvalget har til opgave
- at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af Unionens centrale turneringer eller i sager overgivet fra Regionernes disciplinære arbejdsgrupper.

Forslag til ny tekst i § 20.3 (vedr. disciplinærudvalget):
Udvalget har til opgave
- at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af Unionens centrale turneringer eller i sager overgivet fra Regionernes disciplinære arbejdsgrupper eller kampe/stævner udskrevet af andre udbydere, hvor DBU Jylland påsætter dommere.

Begrundelse

Disciplinærudvalget har gennem årene sanktioneret i privat arrangerede kampe og stævner, hvor DBU Jylland har påsat dommere. Det ønskes, at der gives hjemmel hertil i lovene.

DBU Jylland ønsker at beskytte fodboldspillet og dets aktører (dommere, trænere, ledere og spillere) lige så meget i en DBU Jylland-administreret kamp som i en privat arrangeret kamp, hvor DBU Jylland påsætter dommer.

Konsekvenser

 • Videreførelse af praksis.
 • En straf for en forseelse i en træningskamp vil typisk være mindre hård i forhold til en forseelse i en turneringskamp, og det gælder uanset, om træningskampen er privat arrangeret eller arrangeret af DBU Jylland.
 • Hvis en forseelse i en træningskamp er grov, kan straffen fortsat blive overført til turneringen.
 • Disciplinærudvalget udarbejder retningslinjer for sanktioner i privat arrangerede kampe og stævner.

 

Afstemningsform

Vedtages ved 2/3 flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 2024.

 

REDAKTIONELLE ÆNDRINGER I TURNERINGSREGLEMENTET

Forslag 7 fra DBU Jyllands bestyrelse

Forslag

Formuleringen ”sportslige konsekvenser” og lignende fjernes i turneringsreglementets §§ 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 19.3 og 19.5.

Begrundelse

Formuleringerne ”uden sportslige konsekvenser”, ”uden at det har sportslige konsekvenser for holdene” og lignende anvendes flere steder i turneringsreglementet, og desværre bliver de ofte misforstået.

Formuleringerne betyder, at det er lovligt for klubbens hold at anvende de pågældende spillere.

Nogle tolker formuleringerne sådan, at anvendelsen af de pågældende spillere ikke må have sportslige konsekvenser for modstanderholdene.

Konsekvenser

De forskellige formuleringer i ovennævnte paragraffer tilrettes sprogligt, så de ikke kan misforstås.

Afstemningsform

Vedtages ved 2/3 flertal.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 2024.