Love for DBU Jylland

Spring hurtigt til:
Navn 
Formål
Medlemmer
Ophør af medlemsskab
Medlemspligter
Organer
Økonomi
Delegeretmøde
Dagsorden - Delegeretmøde
Ekstraordinært Delegeretmøde
Stemmeret på Delegeretmøde
Majoritetskrav
Bestyrelsen
Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsens funktionsmåde
Besættelse af ledige bestyrelsesposter i valgperioden
Regionerne og regionernes årsmøder
Dagsorden til regionernes årsmøder
Regionsbestyrelserne
Direktøren og lovfæstede udvalg
Tegningsret
Opløsning


Stiftet 1. december 1895

§1 Navn 
1.1. Unionens navn er DBU Jylland.
Unionens binavn er Jydsk Boldspil-Union (JBU).
1.2. Unionen er stiftet den 1. december 1895 og har hovedsæde i Aarhus Kommune. 
1.3. Unionen er medlem af Dansk Boldspil-Union (DBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

§2 Formål
Unionens formål er at fremme fodboldspillet. 
Dette formål søges blandt andet nået ved
* at udskrive turneringer og stævner
* at varetage uddannelse af spillere, ledere, trænere og dommere
DBU Jylland kan udskrive og afvikle turneringer indenfor eFodbold.

§3 Medlemmer 
3.1. Som medlemmer kan alene optages fodboldspillende foreninger samt efterskoler og højskoler. Efterfølgende betragtes fodboldspillende foreninger, efterskoler og højskoler som ”foreninger” i disse love.
3.2. Foreninger, der ønsker at blive medlem, skal indsende skriftlig ansøgning om optagelse, bilagt foreningens love. Disse må ikke stride mod DBU Jyllands love og bestemmelser, eller indeholde begrænsninger for optagelse af medlemmer på grund af alder, race, holdninger o.l. 
Ansøgning skal indeholde oplysninger om: 
    1. Foreningens navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse. 
    2. Foreningens medlemstal. 
    3. Bekræftelse på adgang til reglementerede baneforhold. 
Bestyrelsen skønner efter en gennemgang af det modtagne materiale og de i øvrigt foreliggende oplysninger, hvorvidt foreningen kan optages som medlem.

§4 Ophør af Medlemsskab 
4.1 En forenings udmeldelse kan kun ske skriftligt og med virkning fra kalenderårets udløb. Udmeldelsen skal være modtaget den 1. november. 
4.2 En forening kan slettes som medlem ved restance.
Ved restance gives foreningen på skrift en frist på 30 dage til at betale det forfaldne beløb.
Efter udløb af fristen kan bestyrelsen træffe afgørelse om sletning af medlemskab. Hvis dette finder sted, underrettes foreningen herom, og optagelse som medlem på ny vil blive afgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 og forudsætter endvidere, at gælden er betalt.
4.3 En forening, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemspligter, herunder undladt at overholde Unionens love og bestemmelser samt beslutninger truffet af delegeretmødet, bestyrelsen eller udvalg, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem. Forinden bestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal bestyrelsen have oplyst foreningen om begrundelsen for overvejelse af eksklusion og endvidere have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes og mindst 6 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for eksklusionen. Den ekskluderede forening kan kræve eksklusionen indbragt for delegeretmødet. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden 4 uger efter foreningens modtagelse af underretning om eksklusion. Bestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært delegeretmøde eller om sagen forelægges førstkommende ordinære delegeretmøde. 
Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Den pågældende forening har taleret på delegeretmødet. Hvis bestyrelsens afgørelse om eksklusion indbringes for delegeretmødet, har afgørelsen ikke virkning, inden delegeretmødets afgørelse foreligger.

§5 Medlemspligter 
5.1 Medlemsforeningernes love skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBU Jyllands, DBUs og DIFs love og bestemmelser.
5.2 Foreningerne har pligt til straks at meddele adresseændringer og lovændringer til Unionen. Foreningerne skal på anfordring indsende oplysning om medlemstal. 
5.3 Foreningerne har pligt til at overholde de bestemmelser, der træffes af delegeretmødet, bestyrelsen, disciplinærudvalget eller af appeludvalget.
5.4 Ingen af unionens medlemmer hæfter for Unionens forpligtelser. 

§6 Organer 
6.1 DBU Jyllands organer er følgende: 
1. Delegeretmødet 
2. Bestyrelsen 
3. Regionernes årsmøder
4. Regionsbestyrelserne
5. Direktøren
6. Appeludvalget
7. Disciplinærudvalget
6.2 Appeludvalget og disciplinærudvalget består af hver 3 medlemmer, hvoraf højest 1 af de 3 medlemmer kan sidde i Unionens bestyrelse. Appeludvalget og disciplinærudvalget vælges af delegeretmødet.
6.3 Såfremt et medlem af appeludvalget eller disciplinærudvalget ønsker at udtræde eller får varigt forfald i valgperioden, kan DBU Jyllands bestyrelse udpege en stedfortræder, der indtræder på den ledige plads i udvalget indtil førstkommende delegeretmøde.
6.4 Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. 

§7 Økonomi  
7.1 Unionens regnskabsår er 1/11- 31/10. 
7.2 Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, gebyrer, bøder m.v.

§8 Ordinært delegeretmøde  
8.1 Delegeretmødet er DBU Jyllands højeste myndighed. 
Det årlige ordinære delegeretmøde afholdes i tidsrummet 1.-15. januar. Det indkaldes af bestyrelsen senest 15. december med oplysninger om tid, sted og dagsorden. 
8.2 Forslag fra foreninger kan kun behandles af delegeretmødet, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved delegeretmødet. Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på delegeretmødet, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.
8.3 Forslag fra foreninger kan kun behandles af delegeretmødet, hvis de har været behandlet på regionernes årsmøder, jvf. bestemmelserne i § 17 og § 18. 
8.4 Forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, men ikke vedtaget på mindst 1 årsmøde, kan behandles på delegeretmødet, hvis forslagsstilleren senest 1. december skriftligt fastholder forslaget over for DBU Jyllands direktør.
8.5 Forslag, der kommer til behandling på delegeretmødet offentliggøres senest 15. december sammen med unionens reviderede regnskab.
8.6 DBU Jyllands bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at delegeretmødet kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.

§9 Dagsorden for ordinært delegeretmøde   
Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget 
4. Indkomne forslag 
5. Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
6. Valg af formand 
7. Valg af næstformand 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af appeludvalg
10. Valg af disciplinærudvalg
11. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret 
12. Eventuelt 

§10 Ekstraordinært delegeretmøde  
10.1 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
10.2 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes ligeledes, hvis mindst 1/6 af unionens stemmeberettigede foreninger skriftligt har fremsendt motiveret dagsorden til direktøren. 
10.3 Bestyrelsen foranlediger det ekstraordinære delegeretmøde indkaldt senest 4 uger og afholdt senest 6 uger efter modtagelse af kravet herom. 

§11 Stemmeret på delegeretmøder   
11.1 Kun foreninger, der har deltaget på en regions årsmøde, har stemmeret på det ordinære delegeretmøde. Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionsårsmødet, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af regionsårsmødet. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.
11.2 Tilmeldingen skal ske til direktøren senest den 28. december. 
11.3 Hver forening har indtil 2 stemmer. De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. 
Medlemmer af unionens eller regionernes bestyrelser råder over hver en stemme. 
11.4 Stemmeret på ekstraordinært delegeretmøde har alle unionens medlemsforeninger, der har gennemført en turnering og har tilmeldt sig i.h.t. indkaldelsen. 
11.5 Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun én stemme. 
11.6 Taleret har op til 2 personer fra hver af de tilmeldte klubber, samt medlemmer af Unionens og Regionernes udvalg. Under eventuelt har endvidere inviterede gæster taleret.

§12 Majoritetskrav  
12.1 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. 
12.2 Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene. 
12.3 Til vedtagelse af unionens love og turneringsreglement kræves dog, at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
12.4 Til vedtagelse af Unionens opløsning kræves, at mindst halvdelen af Unionens foreninger er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er forslaget vedtaget med 2/3’s majoritet, men uden det fornødne antal foreninger er repræsenteret, skal forslaget sendes til urafstemning blandt Unionens foreninger og er derefter vedtaget, hvis mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

§13 Bestyrelse  
13.1 Til at lede Unionen og varetage dens interesser vælges en bestyrelse bestående af 9 medlemmer. 
13.2 Delegeretmødet vælger formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer. Valget på delegeretmødet sker for 2 år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår lige år og næstformand og to bestyrelsesmedlemmer ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare ved nyvalg er personer, der opfylder betingelserne for at være stemmeberettigede. Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg.
Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller yde vikardækning til formanden.
13.3 Unionens bestyrelse består af de på delegeretmødet valgte samt de fire medlemmer valgt af regionerne.
13.4 Medlemmer af DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber er: 
- Unionens bestyrelsesmedlemmer
- 4 medlemmer valgt af hver regions bestyrelse blandt bestyrelsens medlemmer
- 2 medlemmer, der vælges på de ordinære årsmøder 
- de resterende medlemmer vælges af Unionens bestyrelse

§14 Bestyrelsens opgaver og ansvar  
14.1 Bestyrelsen forestår Unionens ledelse under ansvar overfor delegeretmødet og fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med disse love. 
14.2 Bestyrelsen fastsætter regionsbestyrelsernes og udvalgenes arbejdsområder. 
14.3 Bestyrelsen repræsenterer jysk fodbold officielt udadtil og fastsætter turneringsbestemmelserne.
Turneringsreglementet kan ændres ved vedtagelse på delegeretmødet, men ændringerne kan først træde i kraft, når de er implementeret i lokalunionernes fællesreglement eller optaget her som en særregel.
14.4 Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen – under ansvar over for delegeretmødet - berettiget til at træffe de fornødne afgørelser.
14.5 Foruden anførte faste udvalg kan bestyrelsen efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til særlige opgaver, herunder behandling af konkrete sager, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete sager til behandling til et eller flere af de faste udvalg.

§15 Bestyrelsens funktionsmåde 
15.1 Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. 
15.2 Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel og foregår ved udsendelse af dagsorden. Møder indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. 
15.3 Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget. 
15.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 5 medlemmer er til stede. 
15.5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der foreligger omstændigheder, der i væsentlig grad er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 
Den pågældende har pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på, at der kan foreligge inhabilitet, og vedkommende kan ikke deltage i bestyrelsens afgørelse af sagen. Den, der er inhabil, kan deltage i sagens oplysning, hvis bestyrelsen ønsker dette. 
15.6 Ved bestyrelsens valg af medlemmer kan et medlem deltage i afgørelsen, uanset om vedkommende selv er bragt i forslag.
15.7 Tilsvarende regler om inhabilitet gælder for sager, der afgøres i udvalg.

§16 Besættelse af ledige bestyrelsesposter i valgperioden 
16.1 Uanset af hvilken grund en bestyrelsespost som formand eller næstformand er blevet ledig, skal bestyrelsen af sin midte konstituere en stedfortræder indtil førstkommende delegeretmøde. 
16.2 Hvis den konstituerede stedfortræder er født medlem af bestyrelsen (regionsformanden), skal dennes midlertidigt ledigblevne post besættes ved konstitution, jf. § 19, stk. 4.
16.3 Hvis den konstituerede stedfortræder er valgt på delegeretmødet, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende delegeretmøde. 
16.4 Såfremt en bestyrelsespost, besat efter § 9, stk. 8, bliver ledig, kan bestyrelsen beslutte enten at lade posten forblive ledig eller lade den besætte med et medlem efter bestyrelsens egen bestemmelse.

§17 Regionerne og de årlige, ordinære regionsmøder 
17.1 DBU Jylland er opdelt i fire regioner således:
Region 1: Tidligere Nordjyllands Amt
Region 2: Tidligere Viborg og Ringkøbing Amter 
Region 3: Tidligere Århus og Vejle Amter.
Region 4: Tidligere Ribe og Sønderjyllands Amter 
17.2 Regionernes årsmøder afholdes i perioden 15.-30. november og indkaldes af direktøren senest den 1. september. 
17.3 Enhver forening, der er rettidigt tilmeldt i henhold til indkaldelsen, har indtil 2 stemmer. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering. 
De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. 
Regionsbestyrelsens medlemmer råder over hver en stemme. 
Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme. 
17.4 Taleret har op til 2 personer fra hver af de tilmeldte klubber, samt medlemmer af Unionens og Regionernes udvalg. Under eventuelt har endvidere inviterede gæster taleret.
17.5 Forslag fra foreninger kan kun behandles af regionens årsmøde, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende. Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende i, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.
17.6 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse af regionale turneringsreglementer kræves dog, at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget.
17.7 DBU Jyllands bestyrelse kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at årsmøder kan afholdes virtuelt uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutning herom skal ske inden indkaldelsen og skal begrundes i denne. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om proceduren for stemmeafgivning m.v. på virtuelle møder.

§18 Regionernes årsmøder 
18.1 Dagsorden skal som minimum indeholde: 
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Indkomne forslag motiveres af forslagsstilleren og sættes herefter til debat og afstemning.
4. Valg af formand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.4.
7. Eventuelt.
18.2 Forslag til behandling på regionernes årsmøder skal være direktøren i hænde senest den 15. september og offentliggøres senest 1. november. 

§19 Regionsbestyrelserne
19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Valgbare ved nyvalg er personer, der opfylder betingelserne for at være stemmeberettigede til regionens årsmøder.
Ved valg til regionsbestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg.
Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende.
19.2 Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år.
Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år. 
19.3 Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, eller hvis formanden afgår i valgperioden, indtræder den af regionsbestyrelsen udpegede fungerende regionsformand på den ledige plads. 
Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet til unionens bestyrelse, skal disse automatisk udtræde af regionsbestyrelsen. 
19.4: Hvis en bestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden eller antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres, kan valg for ét år finde sted, således valgperioden tilpasses jf. § 19.1.

§20 Direktøren og lovfæstede udvalg
20.1 DBU Jyllands direktør varetager den daglige ledelse af Unionen efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
Direktøren har det overordnede ansvar for Unionens samlede administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.
20.2 Appeludvalgets opgave er som Unionens højeste dømmende instans at afgøre alle de sager, som i henhold til § 20.3 indbringes for udvalget.
Appeludvalget vælges af delegeretmødet. Appeludvalget består af 1 formand og 2 menige medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på det ordinære delegeretmøde. Kun 1 af appeludvalgets 3 medlemmer kan samtidig sidde i Unionens bestyrelse.
Der må ikke være personsammenfald mellem disciplinærudvalget og appeludvalget.
20.3 Disciplinærudvalget vælges af delegeretmødet. Disciplinærudvalget består af 1 formand og 2 menige medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på det ordinære delegeretmøde. Kun 1 af disciplinærudvalgets 3 medlemmer kan samtidig sidde i unionens bestyrelse.
Der må ikke være personsammenfald mellem disciplinærudvalget og appeludvalget.
Udvalget har til opgave 
- at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af Unionens centrale turneringer eller i sager overgivet fra Regionernes disciplinære arbejdsgrupper eller kampe/stævner udskrevet af andre udbydere, hvor DBU Jylland påsætter dommere.
- at være 1. ankeinstans for beslutninger truffet af Regionernes disciplinære arbejdsgrupper, 
- at være 1. ankeinstans for beslutninger om eventuel tildeling af aldersdispensationer truffet af direktøren,
- at træffe afgørelse om og eventuelt dispensere fra cirkulæret om "Fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold", når det alene vedrører DBU Jylland forhold.
Følgende disciplinære afgørelser truffet af disciplinærudvalget, kan af sagens parter indbringes for Unionens appeludvalg inden 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen: 
1) Bøder, erstatninger mv. over kr. 1.000. 
2) Idømte karantæner på mere end 1 dag. 
3) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i Unionens turneringer. 
4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i Unionens turneringer. 
5) Andre afgørelser, når Unionens bestyrelse eller disciplinærudvalget under hensyn til sagens beskaffenhed giver tilladelse dertil.
Derudover har disciplinærudvalget selv mulighed for at tage sager op.


§21 Tegningsret 
21.1 Unionen tegnes af (1) formanden og næstformanden eller (2) af formanden eller næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller (3) af direktøren sammen med formanden eller næstformanden eller (4) af den samlede bestyrelse. 
Alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning kræver dog alle bestyrelsesmedlemmers underskrift. 
21.2 Prokura kan kun meddeles af den samlede bestyrelse.

§22 Opløsning 
22.1 Beslutning om Unionens opløsning kan alene træffes efter reglerne i § 12.
22.2 I tilfælde af Unionens opløsning, overgår dens ejendele og midler til DBU, der er forpligtet til at disponere over disse til støtte for fodboldspillet i DBU Jyllands område.