Efter nogle hårde tider med corona-nedlukninger og lav aktivitet har mere positive tendenser indfundet sig i nøgletallene for den jyske breddefodbold.

Det konkluderede DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, på lørdagens delegeretmøde i Herning, hvor han fremlagde, hvad han betegnede som et ”solidt regnskab”.

”Det er med stor tilfredshed, at vi kan fremlægge vores regnskab for 2021/2022, idet tallene viser, at vi som organisation er kommet tilbage på sporet hurtigere end forventet efter nogle svære år og på trods af, at der fortsat har været en negativ covid19-påvirkning af vores aktiviteter i regnskabsårets to første måneder. Det er mindst lige så glædeligt, at regnskabet afspejler et stigende aktivitetsniveau i DBU Jylland og dermed også i vores ca. 870 medlemsklubber", sagde Hans Mogensen.

I alt har DBU Jylland i regnskabsåret realiseret turnerings-gebyrer tæt på 13,7 mio. kr., hvilket er 100.000 kr. højere end forventet.

Sund drift af faciliteter i Tilst

Hans Mogensen fremhævede også i sin beretning, at DBU Jyllands Fodboldcenter i Tilst er kommet stærkt ud af regnskabsåret trods en svær start i november og december 2021, hvor covid19-situationen fortsat betød færre overnatninger og aflysning af arrangementer.

”I regnskabsåret har vi haft flere end 10.000 overnatninger på vores center i Tilst, hvilket vi både er meget tilfredse med og stolte over. På trods af at denne del af driften ikke er vores kerneområde, er vi lykkedes rigtig godt med tingene. Det betyder, at vi realiserer et overskud på kr. 796.000 kr. Det er et resultat, som vi – og i særdeleshed centerets dygtige personale – har arbejdet hårdt for at opnå, således at centeret ikke påvirker vores medlemsklubber negativt, men tværtimod bidrager positivt til DBU Jyllands økonomi”, sagde Hans Mogensen og fortsatte omkring DBU Jyllands faciliteter i Tilst:

”Der er skrevet meget og sagt meget om DBU Jyllands fodboldcenter, bl.a. i de lokale medier. Lad mig også slå helt fast. Vi flytter ikke vores administration fra Tilst, hvis konditionerne ikke er tilfredsstillende for os. Det gælder såvel de økonomiske forhold som arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Vi føler os godt tilpasse i Tilst, og driften går godt. Vi har tilkendegivet, at vi sammen med DBU afdækker mulighederne i Kongelunden. Vi er godt klar over, at hoteldrift ikke er et kerneområde for os, men under de nuværende vilkår drifter vi flot”, sagde DBU Jyllands økonomiansvarlige.

Økonomi i to-årigt perspektiv

Hans Mogensen præciserede, at DBU Jylland er meget bevidst om, at organisationen primært er finansieret af indtægter fra medlemsklubberne:

"Vi arbejder på at forvalte disse midler bedst muligt og bruge dem, hvor de giver mest mening for klubberne", understregede han og fortsatte:

"Vi realiserer et overskud på 534.000 kr. efter henlæggelser på 1,3 mio. kr. Henlæggelserne iværksættes for at imødegå såvel kendte som ekstraordinære poster i 2023. Bestyrelsen har desuden valgt at betragte det nu afsluttede regnskabsår og det kommende budgetår som én samlet periode, hvor overskuddet fra regnskabsåret 2021/2022 og budgetunderskuddet for 2022/2023 stort set udligner hinanden. Dermed fastholdes princippet om at opnå er regnskabsmæssigt 0-resultat i tråd med DBU Jyllands økonomiske politik. Vi mener, at dette er i klubbernes interesse”, sagde Hans Mogensen.

DBU Jyllands omsætning var i det afsluttede regnskabsår på ca. 73 mio. kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte klubber under bemærkninger.

Et budget med mange spørgsmålstegn

Hans Mogensen fremlagde herefter budgettet for 2022/2023, som viser et underskud på ca. 400.00 kr.

”Vi ser ind i nogle betydelige usikkerheder i form af inflation, stigende energiudgifter, stigende renter, stigende afdragsbyrde på vores anlægsfinanisering samt det generelle aktivitetsniveau. Kan vi fastholde det højre niveau, og hvordan ser de nye medlemstal ud? Det bliver spændende”, sagde Hans Mogensen.

”Vi har i budgettet forsøgt at holde vores gebyrer i ro, så klubberne bliver berørt mindst muligt, men grundet de nævnte forhold har vi været nødsaget til at gennemføre en fem pct. stigning på turneringsgebyrerne, mens bødetaksterne og kampafgifterne ikke vil stige”, sagde Hans Mogensen.

”Vi vurderer, at det er et realistisk og solidt budget, som sammen med resultatet af det fremlagte regnskab, skal sikre et samlet overskud på 131.000 over en to-årig periode samt en egenkapital i størrelsen 12,8 mio. kr. Dette svarer til lidt mere end kr. 14.000 pr. medlemsklub, hvilket bestyrelsen vurderer som passende. Til sammen skal disse dispositioner sikre den nødvendige kapital for drift og likviditet til afvikling af gældsposter”, sagde Hans Mogensen.

Omsætningen forventes at stige med ca. 3 mio. kr. til 76 mio. kr.

Læs også:

DBU Jyllands økonomiberetning
Regnskab og budget for DBU Jylland