Kommunerne er vigtige for fodbolden og omvendt, og i DBU Jylland ønsker vi at være seriøse og velforberedte i tilgangen til kommunalvalget og idrætspolitikken.

Derfor har vi haft involveret mange personer internt i DBU Jylland-systemet (administrativ gruppe), politikere (politisk gruppe), kommunekonsulenter, regionsbestyrelser og andre, for at udpege de væsentlige områder, hvor vi sammen med kommunerne kan gøre en positiv forskel.

Vi ved, at fodbold skaber mange gode aktiviteter rundt i kommunerne. Vi ved også, at flere politikere er begyndt at interessere sig for idrætspolitik i deres egen kommune. Det kan f.eks. være tilskudsmodellerne, udfordringer i kølvandet på corona-krisen, mangel på frivillige, nye og spændende samarbejdsmuligheder og mange andre forhold. 

Derfor sender vi denne ”DBU Jylland KV21 Guide” til dig og din forening som en anledning til at sætte fokus på disse tematikker i din kommune. Målet for DBU Jylland er at bidrage konstruktivt til debatten omkring den kommunale udvikling til gavn for både fodboldklubber og kommuner. 

Herunder kan du læse mere om hvad du eller din forening/klub kan gøre i forbindelse med kommende kommunalvalg.

Kortsigtede tiltag omkring KV21:

 • Kontakte kandidaterne (politikere) i kommunen
 • Kortlægge eksisterende, relevante og lokale aktører
 • Forberede konkrete løsningsforslag
 • Arrangere møder med kandidaterne (politikere)
 • Sende en e-mail direkte til kandidaterne (politikerne)
 • Møde op til fysiske møder med kandidaterne
 • Deltage i paneldebatter
 • Selv arrangere paneldebatter med fokus på idrætspolitik
 • Arrangere events, f.eks en fodboldkamp med inddragelse af politikere som træner eller dommer til selve arrangementet.

Langsigtede tiltag:

 • Skabe kontakt med idrætsrådets medlemmer og lære mere om deres arbejde
 • Sende læserbreve i lokale medier, herunder benytte sociale medier eller trykte medier
 • Læse dagsordner og referater fra møderne, f.eks. Kultur og Fritid, Sundhed, etc.
 • Afgive høringssvar til budget
 • Udarbejde årsrulleplan vedr. idrætspolitiske aktiviteter i egen klub/forening
 • Udarbejde en handleplan vedr. events rettet mod idrætspolitik i kommunen
 • Kom tidligt med egne forslag til budget i kommunen
 • Kom tidligt i kontakt med forvaltningen omkring egne anlægsaktiviteter/budget med hensyn til støtte, afklaring og hjælp til det
 • Synlighed i foreningslandskabet
 • Synlighed omkring politiske processer i kommunerne

Idrætspolitiske fokusemner

Den politiske KV21-gruppe i DBU Jylland har udpeget tre overordnede fokusområder, som du er meget velkommen til at kan bruge som inspiration i dit/jeres arbejde med idrætspolitik i forbindelse med valgkampen. Det drejer sig om:  

Samfundsmæssigt ansvar
Det er helt centralt, at dannelsen af fællesskaber i klubberne er en forudsætning for et godt foreningsliv. Er man som deltager eller som frivillig inkluderet i foreningsfællesskaber, så vokser man også som individ. Man bliver stærkere og mere robust. Man bliver socialt, fysisk og psykisk sundere. Man får mere selvtillid og selvværd. Ja, man vokser i det hele taget som menneske. Den værdi, man kan høste ved at deltage i foreningslivet, er således på mange områder den samme, som den værdi man også stræber efter inden for mange af de centrale kommunale velfærdsområder. Derfor ser vi en oplagt mulighed i, at DBU Jylland og de klubber, som en del af DBU Jylland, får mulighed for at indgå i former for strategiske samarbejder med landets kommuner om at løfte disse fælles opgaver. Det være sig samarbejdsalliancer, samskabende tiltag, partnerskaber eller andre former for mere eller mindre formaliserede samarbejdsmuligheder.

Involvere klubberne
Vi har her et særligt ønske om at bliver involveret i idrætspolitiske felt eller i emner, som kan have indflydelse på det idrætspolitiske felt. Vi forestiller os, at vi gennem en tidligere involvering kan bidrage med viden, erfaringer og perspektiver, som gennem dialog med de folkevalgte politikere, kan kvalificere og berige politikudviklingen. Involveres DBU og klubberne derimod på et tidlige tidspunkt i den politiske beslutningsproces, så er der også en større chance for, at der skabes ejerskab til de politiske ideer lokalt i klubberne og at de politiske ideer ses som meningsfulde. Vi vil således appellere til, at de kommende byråd vil se det som en mulighed, at involvere DBU Jylland og de lokale klubber tidligere og bredere. Konkret kan det være gennem nedsættelse af idrætsråd, opgaveudvalg, dialogmøder, referencegrupper eller andre inddragende tiltag, som kan understøtte en tidligere involvering

Tættere samarbejde med forvaltningerne  
I DBU Jylland ser vi en mulighed i, at klubberne i højere grad end hidtil bliver en oplagt samarbejdspartner for kommunernes forvaltninger og de kommunale institutioner. Et øget fokus på samarbejde (samskabelse) kan skabe værdi for både klubber og kommunale forvaltninger og institutioner. Man kan forestille sig mange former for samarbejder. I dag kender vi allerede initiativer i forhold til den åbne skole, ældreidræt, fodbold for misbrugere, fodbold for folk med handicap og meget mere. Initiver som disse kan styrkes og opskaleres. Når vi i DBU Jylland gerne vil sætte fokus på et tættere samarbejde med kommunernes forvaltninger og institutioner, så er det grundlæggende vores ambition, at møde disse kommunale samskabelsesambitioner med en nysgerrig, konstruktiv og forventningsfuld tilgang.

Flere redskaber og hjælp til din valgkamp

Vi håber at du og din forening vil lade sig inspirere af vores guide og vil bruge den i forbindelse med aktiv deltagelse og involvering i den kommende kommunalvalg.

Danmarks Idræts-Forbund har også udviklet en lang række redskaber og inspirations-materialer, som kan hjælpe idrætsforeningerne i kommunalvalgkampen. herunder også den store kommunal-undersøgelse. Du kan finde værktøjskassen her.

Læs også:

Valgmøder for klubberne i Aalborg, Thisted og Syddjurs
Erfaren brobygger samler KV21-trådene