Propositioner for Danmarksserien

  I. Turneringens navn og administration m.v.

§ 1.1 Turneringens navn er "Danmarksserien for herrer" (Herre-DS).

§ 1.2 Turneringen udskrives af DBU, jf. lovenes § 3.1, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til lovenes § 7.5 og § 38.1 af DBUs repræsentantskab og bestyrelse fastlagte propositioner og de af DBUs bestyrelse i henhold til lovenes § 3.2 vedtagne supplerende bestemmelser herfor.

§ 2.1 Turneringens daglige administrator (herefter kaldet administrator) er enten DBU selv (dvs. DBUs administration og de relevante fagudvalg i DBU) eller en organisation, til hvilken DBUs bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til lovenes § 3.2.

§ 2.2 Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

§ 3 En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen »klub«.

  II. Turneringsåret

§ 4.1 Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.

§ 4.2 Begrebet »turneringshalvdel« er i disse propositioner synonymt med begrebet »kalenderhalvår«, dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni.

  III. Turneringsordning

§ 5.1

Turneringen omfatter i alt 40 hold og den afvikles med indledende og afsluttende runder. I turneringen kan deltage 2. hold fra klubber med hold i Herre-DM.

§ 5.2

I de indledende runder består turneringen af 40 hold fordelt i fire puljer med 10 hold i hver pulje. Fordelingen af holdene skal være 20 hold øst for Storebælt og 20 hold vest for Storebælt. Puljeinddelingen af holdene foretages endeligt af administrator, og vest for Storebælt primært efter geografiske kriterier, sekundært således at de i turneringen deltagende 2. hold fra klubberne i Herre-DM normalt bliver ligeligt fordelt.

Øst for Storebælt fordeles holdene i to puljer efter lodtrækning. Nedrykkere fra 3. division, samt de øverste placerede hold fra den netop afsluttede sæson i Herre-DS, fordeles ved lodtrækning til deltagelse i de to puljer, så disse er ligeligt fordelt. De laveste placerede hold fra den netop afsluttede sæson i Herre-DS, samt oprykkerne fra lokalunionerne fordeles herefter ved lodtrækning, så disse fordeles ligeligt på de resterende pladser i de to puljer.

§ 5.3

I de afsluttende runder består turneringen af
a) Et oprykningsspil med 20 hold fordelt i to puljer med 10 hold i hver pulje. Pulje 1 nummer 1-5 fra pulje 1+2 Øst. Pulje 2 nummer 1-5 fra pulje 3-4 Vest.
b) Et kvalifikationsspil med 20 hold fordelt i to puljer med 10 hold i hver pulje. Pulje 1 nummer 6-10 fra pulje 1+2 Øst. Pulje 2 nummer 6-10 fra pulje 3-4 Vest..

Oprykningsspil:
De fem bedst placerede hold fra hver af de fire grundspilpuljer kvalificerer sig til oprykningsspillet. Hold fra pulje 1+2 til Øst og hold fra pulje 3-4 til Vest.
De respektive hold fra grundspilspuljerne tager samtlige point og den fulde målscore samt eventuelle karantænepoint med over i oprykningsspillet.

Kvalifikationsspillet:
Nummer 6 til nummer 10 i grundspilspuljerne skal spille i kvalifikationsspillet. Hold fra pulje 1+2 til Øst og hold fra pulje 3-4 til Vest.
De respektive hold fra grundspilspuljerne tager samtlige point og den fulde målscore samt eventuelle karantænepoint med over i oprykningsspillet.

§ 5.4

Turneringens grundspilspuljer afvikles som en dobbeltturnering, hvor hvert hold spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold i hver pulje - en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane.

Turneringens Oprykningsspil/Kvalifikationsspil afvikles som en dobbeltturnering, hvor hvert hold spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold fra modsatte pulje fra grundspillet - en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane.

§ 5.5

Turneringen i Herre-DS rækken strækker sig over begge turneringshalvdele.

§ 6.1

Op- og nedrykningsreglerne er således:
(a) Fra 3. division rykker nr. 10, 11 og 12 ned i Herre-DS.
(b) Fra oprykningsspillet rykker de tre bedst placerede hold op i 3. division.
(c) Fra Herre-DS rykker i alt 8 hold ned i de lokale serier.

- Hvis nedrykkerne fra 3. division er tre hold fra øst for Storebælt mens oprykkerne fra oprykningsspillet er to hold fra vest og et hold fra øst, så skal der øst for Storebælt findes i alt seks nedrykkere. Dette sker ved at nr. 5, 6, 7, 8, 9 og 10 i fra kvalifikationspuljen fra øst rykker ned i de lokale serier. Vest fra Storebælt vil der være to nedrykkere, her vil nr. 9 og 10 i kvalifikationspuljen fra vest rykke ned i de lokale serier.

- Hvis nedrykkerne fra 3. division er tre hold øst for Storebælt, mens oprykkerne fra oprykningsspillet er et hold fra vest og to hold fra øst, så skal der øst for Storebælt findes i alt fem nedrykkere. Dette sker ved at nr. 6, 7, 8, 9 og 10 fra kvalifikationspuljen fra øst rykker ned. Vest for Storebælt vil der være tre nedrykkere, som findes ved at nr. 8, 9 og 10 i kvalifikationspuljen fra vest rykker ned.

- Hvis nedrykkerne fra 3. division er to hold øst for Storebælt og et hold vest for Storebælt mens oprykkerne fra oprykningsspillet er to hold fra vest og et hold fra øst, så skal der øst for Storebælt findes i alt fem nedrykkere. Dette sker ved at nr. 6, 7, 8, 9 og 10 fra kvalifikationspuljen fra øst rykker ned. Vest for Storebælt vil der være tre nedrykkere, som findes ved at nr. 8, 9 og 10 i kvalifikationspuljen fra vest rykker ned.

- Hvis nedrykkerne fra 3. division er to hold øst for Storebælt og et hold vest for Storebælt, mens oprykkerne fra oprykningsspillet er et hold fra vest og to hold fra øst, så rykker nr. 7, 8,9 og 10 fra hver af de 2 puljer i Herre-DS ned i de lokale serier.

- Såfremt nedrykningen fra 3. division er fordelt med tre hold fra vest og nul hold fra øst, eller to hold fra vest og et hold fra øst er ovenstående antal nedrykkere er omvendt gældende for de modsatte puljer.

- Endvidere se nedenstående nedrykningsscenarioerne som er skematisk opstillet nederst i propositionerne.

(d) Fra de lokale serier rykker de 8 bedst placerede oprykningsberettigede hold, jf. § 7.2, op i Herre-DS efter følgende fordelingsnøgle:
DBU Fyn leverer 1 oprykker.
DBU Jylland leverer 3 oprykkere.
DBU København leverer 1 oprykker.
DBU Sjælland leverer 2 oprykkere.

Den sidste oprykningsplads besættes af vinderen af et kvalifikationsspil mellem nr. 2 i Sjællandsseriens to puljer og Københavnsseriens nr. 2. Holdene spiller alle mod alle – i alt 3 kampe. Den samlede vinder rykker op i Herre-DS. Foranstående kvalifikationsmodel er anbefalet af og aftalt mellem DBU Sjælland og DBU København.

§ 6.2 Selv om en Herre-DM klubs hold i Herre-DS rækken ville være berettiget til at fortsætte i den efterfølgende turnerings første halvdel om efteråret, jf. § 6.1, må holdet dog rykke ned i de lokale serier til fordel for det bedst placerede nedrykkede hold i den pågældende pulje i den netop afsluttede Herre-DS turnering, hvis klubbens 1. hold samtidig rykker ned fra Herre-DM, jf. herved reglen i § 7.1 om, at ingen klub kan deltage med mere end et hold i turneringen. Hvis alle nedrykkende hold af denne grund bevarer pladsen i Herre-DS, afgør DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator, hvorledes pladsen skal besættes og hvorledes der i øvrigt skal forholdes.

§ 7.1 Ingen klub kan deltage med mere end et hold i turneringen. Dette hold skal være klubbens 1. eller 2. hold. 

§ 7.2 Oprykningsberettigede fra de lokale serier, som afvikles sideløbende med Herre-DS turneringen, er derfor kun hold fra klubber, som ikke deltager med et hold i den efterfølgende Herre-DS turnering. Et hold fra de lokale serier kan ikke rykke op i Herre-DS samtidig med at et hold fra samme klub rykker ned fra Herre-DS.

§ 7.3 Oprykningsberettigede fra Herre-DS rækken er derfor kun hold fra klubber, som ikke har deltaget med et hold i den netop afsluttede Herre-DM turnering.

§ 7.4 Såfremt en klubs 2. hold efter turneringsafslutningen ønsker at forlade Herre-DS til fordel for deltagelse i reserveholdsturneringen, afgiver den pågældende klub alle rettigheder til senere genindtræden i Herre-DS. Dog kan et udstrædende hold fra reserveholdsturneringen efter turneringsafslutningen overtage pladsen fra et 2. hold, der forlader Herre-DS for at deltage i reserveholdsturneringen.

§ 7.5 Såfremt et eller flere 2. hold efter turneringsafslutningen ønsker at forlade Herre-DS og de derved ledige pladser ikke kan udfyldes af hold, der forlader reserveholdsturneringen, jf. § 7.4, skal de ledige pladser udfyldes af hold ved at reducere antallet af nedrykkende 8 hold fra Herre-DS, jf. § 6.1, litra (c). 

§ 8.1 En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

§ 8.2 Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.

§ 8.3 Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål.

§ 8.4 Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal, måldifference og antal scorede mål afgøres placering af resultatet af indbyrdes kamp i følgende rækkefølge:
a) antal point
b) måldifference
c) flest scorede mål

§ 8.5 Står holdene fortsat lige, spilles omkamp på neutral bane (om nødvendigt med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence) i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre topplaceringen i en pulje og/eller ordinære op- eller nedrykninger.

§ 8.6 Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for de i § 8.5 nævnte omkampe, idet dog de deltagende klubber i en omkamp på neutral bane i fællesskab arrangerer, afrapporterer og deler alle indtægter og udgifter ved omkampen.

  IV. Medaljer m.v.

§ 9.1 Der uddeles ikke pokaler og medaljer i Herre-DS.

  V. Ekstraordinær op- og nedrykning

§ 10.1 Bestemmelserne i denne § 10 regulerer spørgsmålet om ekstraordinære ned- og oprykninger til og fra Herre-DS rækken som følge af en klubs konkurs, jf. lovenes § 33, eller som følge af en fusion, en delvis fusion eller en overbygningsaftale mellem to eller flere klubber.

§ 10.2 Hvis en klub, der efter Herre-DMs afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i 2. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til Herre-DS rækken, hvor det indtræder fra efterårets turneringsstart. Nedrykningen fra 2. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold opretholder deltagelse i 2. division. Nedrykningen fra 3. division reduceres ligeledes med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 3. division.

§ 10.3 Hvis en klub, der efter Herre-DMs afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse med klubbens 1. hold i 3. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til øverste række i lokalunionen når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. Nedrykningen fra 3. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 3. division. Nedrykningen fra Herre-DS rækken reduceres ligeledes med ét hold, der findes gennem et nedrykningsspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne i de berørte geografiske områder jf. § 5.2. 

§ 10.4 Hvis en klub med 1. hold i 3. division erklæres konkurs, jf. lovenes § 33, i løbet af sæsonen, trækkes holdet øjeblikkeligt ud af turneringen, og tvangsnedrykkes til lokalunionens turneringer, og indtræder når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. 3. division spilles færdig med et hold mindre, men således at alle hidtil opnåede resultater fortsat medregnes, herunder resultaterne mod det hold, som er tvangsnedrykket. Nedrykningen fra 3. division reduceres med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 3. division. Nedrykningen fra Herre-DS rækken reduceres ligeledes med ét hold, der findes gennem et nedrykningsspil fastsat af administrator, blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne i de berørte geografiske områder jf. § 5.2

§ 10.5 Hvis en klub i 3. division, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville være rykket ned i Herre-DS rækken, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, placeres klubbens 1. hold i lokalunionens næstbedste række når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. Nedrykningen fra Herre-DS til lokalunionerne efter turneringens afslutning i foråret reduceres samtidigt med ét hold, der findes gennem et slutspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne i de berørte geografiske områder jf. § 5.2.

§ 10.6  

Hvis en klub i Herre-DS erklæres konkurs, jf. lovenes § 33, afgør DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator, hvorledes nedrykningen i henhold til lovenes § 33.4 nærmere skal ske, og hvilke foranstaltninger, der i den anledning skal træffes for at sikre en udfyldning af pladserne i disse rækker. Afgørelsen træffes, med respekt for lovenes § 33, ud fra et skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde vil være det sportsligt mest korrekte. De afledede konsekvenser for rækkerne hos den eller de berørte lokalunioner afgøres af den enkelte lokalunion.

Hvis en klub i Herre-DS erklæres konkurs jf. lovens § 33 i løbet af sæsonen, trækkes holdet øjeblikkeligt ud af turneringen og tvangsnedrykkes til lokalunionens turneringer og indtræder når det er muligt, efter lokalunionens turneringsbestemmelser. Herre-DS spilles færdig med et hold mindre, men således at alle hidtil opnåede resultater fortsat medregnes, herunder resultaterne med det hold, som er tvangsnedrykket. Nedrykningen fra Herre-DS reduceres med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold, i det berørte geografiske område jf. § 5.2 opretholder sin plads i Herre-DS.

Hvis en klub i Herre-DS trækker sit hold i løbet af sæsonen, trækkes holdet øjeblikkeligt ud af turneringen. Herre-DS spilles færdig med et hold mindre, men således at alle hidtil opnåede resultater fortsat medregnes, herunder resultaterne med det hold, som er tvangsnedrykket. Nedrykningen fra Herre-DS reduceres med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold, i det berørte geografiske område jf. § 5.2 opretholder sin plads i Herre-DS. En eventuel ekstraordinær kvalifikationskamp afvikles på neutral bane.
§ 10.7 I tilfælde, hvor der på grund af en fusion, en delvis fusion eller en overbygningsaftale opstår en eller flere ledige pladser i Herre-DS efter turneringens afslutning i foråret, udfyldes den eller de ledige pladser ved at suspendere nedrykningen for et eller flere hold, der ikke er involveret i fusionen eller overbygningsaftalen. Hvis nedrykning derved suspenderes i Herre-DS skal det afgøres ved et nedrykningsspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne i de berørte geografiske områder. Det eller de hold der skal rykkes ud af turneringen som følge af fusionen eller overbygningen, nedrykkes til lokalunionernes højeste række fra efterårets turneringsstart i stedet for det eller de hold der får suspenderet nedrykning.

§ 10.8 De almindelige regler om virkningen af et højere rangerende holds nedrykning (§ 6.2) og om oprykningsberettigelse (§ 7) gælder tilsvarende, når der skal ske ekstraordinær ned- eller oprykning til eller fra Herre-DS i medfør af ovenstående bestemmelser i § 10.1 – § 10.7.

§ 10.9 DBUs bestyrelse afgør endeligt og med bindende virkning ethvert spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af § 10.1 - § 10.8.

§ 11.1 Andre tilfælde af ekstraordinær ned- eller oprykning end nævnt i § 10 og alle dermed forbundne problemstillinger afgøres efter indstilling fra administrator endeligt af DBUs bestyrelse efter et frit skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde vil være det sportsligt mest korrekte.

§ 11.2 Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for eventuelle ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe om plads(er) i turneringen, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

  VI. Spilleberettigelse

§ 12 Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 12 - § 17, gælder både for de spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for udskiftningsspillerne, der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

§ 13.1 Turneringen står åben for mandlige amatører. Endvidere kan kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af Divisionsforeningen, jf. lovenes § 17.4, stk. 3, deltage i turneringen i et vist omfang som angivet i § 14.1.

§ 13.2 Kun spillere, der på kampdagen er fyldt 16 år, er berettigede til at deltage i kampene.

§ 14.1 På et hold i turneringen, som er 2. holdet i en klub, der har tilladelse til at drive kontraktfodbold i medfør af lovenes § 17.4, stk. 3, kan anvendes kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af Divisionsforeningen.

§ 14.2 Et hold i turneringen kan anvende et ubegrænset antal spillere med statsborgerskab i følgende lande: (1) EU-lande (2) EØS-landene Norge, Island & Liechtenstein samt (3) de lande der til enhver tid måtte have indgået en samarbejds- eller associeringsaftale med EU. Derudover kan samtidigt på banen anvendes indtil 3 spillere, der ikke er statsborgere i et af de ovenfor nævnte lande.

§ 15.1 Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.

§ 15.2 En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold han skal spille på. Dette gælder også, hvis der er tale om en lejet spiller.

§ 15.3 En spiller kan ikke spille for en klub i denne turnering og sideløbende spille for en anden klub i andre officielle turneringer udskrevet af DBU eller de under DBU hørende organisationer eller i tilsvarende officielle turneringer i et andet land.

§ 16.1 En spiller, der i forbindelse med et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub bliver kontraktspiller, eller som i forvejen er og efter klubskiftet bliver ved med at være kontraktspiller, er ikke undergivet nogen karenstid og opnår spilleberettigelse i turneringen for den nye klub, så snart klubskiftet er behørigt gennemført, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder Divisionsforenings til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Hvis klubskiftet sker, efter at spilleren i den pågældende turneringshalvdel har spillet turnerings- eller pokalkampe for den afgivende klub, forudsætter klubskiftet dog altid den afgivende klubs godkendelse, medmindre der er tale om en kontraktspiller, hvis hidtidige kontraktforhold er ophørt på tidspunktet for klubskiftet.

§ 16.2 En spiller, der har været kontraktspiller og som overgår til amatørstatus, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe som kontraktspiller, forudsat at DBUs amatørbestemmelser og de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.3 En spiller, som hele tiden har været amatør og som efter et klubskifte bliver ved med at være amatør, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub på det i § 16.5 angivne tidspunkt, og ved et klubskifte fra en dansk klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe for en anden dansk klub, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.4 Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirere spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra den afgivende klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav mod eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuel spillerkontrakt stiller sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 16.1 - § 16.3 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for den nye klub i turneringen, før forholdet til hans tidligere klub(ber) er berigtiget så langt, som det kræves efter de til enhver tid gældende regler herom.

Spillercertifikat/dokumentation skal opbevares af klubben og skal forevises til DBU på forlangende.

§ 16.5 Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBUs til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere.

§ 16.6 Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin turnering efter turneringen i Danmark i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel.

§ 16.7 I ganske særlige tilfælde kan DBU efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i § 16.1-§ 16.6. En eventuel dispensation gælder i givet fald for alle DBUs og lokalunionernes officielle turneringer.

§ 17.1 En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp. Følgende dage betragtes som én og samme spilledag:

Fredag / lørdag / søndag.
Skærtorsdag / langfredag.
Påskelørdag / 1. påskedag / 2. påskedag.
Fredag / lørdag / pinsesøndag / 2. pinsedag

Denne regel er dog fraveget for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 21 år, og reservemålmænd jf. § 22.3 og 22.4. Denne fravigelse er betinget af, at spillerne er opført på holdskemaet i den særlige rubrik, der relaterer til disse spillere. 

§ 17.2 En spiller, der har deltaget i en kamp på klubbens hold i Herre-DM/Herre-LP, er spilleberettiget, hvis Herre-DM/Herre-LP holdet i mellemtiden eller samme spilledag, spiller en turneringskamp, hvori spilleren har været spilleberettiget, men ikke har deltaget. 

Dog kan en spiller, som deltager i en turnerings sidste spillerunde i Superligaen, rykkes ned på klubbens 2. hold i Herre-DS på en efterfølgende spilledag såfremt der resterer mere end tre kampe. Dette under forudsætning af, at spilleren forinden i samme turneringshalvdel har deltaget i eller været spilleberettiget til mindst halvdelen (50%) af holdets kampe i Herre-DS.

Inden for en turnerings sidste 3 kampe kan nedrykning kun ske, hvis spilleren - inden de nævnte 3 kampe - i den pågældende turneringshalvdel har deltaget i eller været spilleberettiget til mindst 5 af Herre-DS holdets kampe.

§ 17.3 Administrator kan i særlige tilfælde gribe ind, selvom reglerne er overholdt, hvis det vurderes, at spillere er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette. 

§ 17.4 Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 17.1. DBUs bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

§ 17.5 En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU, Divisionsforeningen eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. Den karantænedømte spiller er først berettiget til igen at deltage på en spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp, efter antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

§ 17.6 Optjent karantæne skal afsones i den turnering karantænen er optjent i.

§ 17.7 Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 17.5. DBUs bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

  VII. Kampenes afvikling

§ 18.1 Spillestederne samt datoer og klokkeslet for kampene planlægges af den daglige administrator. Ændringer i kampprogrammer kan kun ske i overensstemmelse med § 19 eller i de situationer, som er nævnt i § 18.4, § 18.5, § 20.1, § 20.2, § 21.4, § 25.3, § 26.2 og § 28.2, hvor en planlagt kamp aflyses af baneledelsen eller dommeren eller administrator dekreterer omkamp i henhold til disse propositioner.

§ 18.2 Kampene lægges på det klokkeslet, som administrator finder gunstigst, og kan ikke fordres flyttet af hensyn til lokale turneringskampe.

§ 18.3 Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamparrangementet dog har den tilrejsende klub et medansvar for egne tilhængere. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for overholdelse af de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af DBUs bestyrelse.

§ 18.4 Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (det vil sige på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller et lignende anlæg) aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.

§ 18.5 Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner under forudsætning af, at Fodboldlovens krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt.

§ 18.6 Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette forholdet i overensstemmelse med § 30. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan sagen overbringes til Fodboldens Disciplinærinstans.

§ 18.7 Hvis en kamp, når den er igangsat, afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Fodboldens Disciplinærinstans kan herefter beslutte at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende points.

§ 18.8 Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.

§ 18.9 På forespørgsel fra den arrangerende klub skal den klub, der ikke er arrangør af kampen, senest 2 dage før kampen af hensyn til produktionen af kampbrochurer og lignende oplyse den arrangerende klub om sin spilledragt (trøje, benklæder og strømper) og om rygnumrene på sine spillere, således som disse stiller op på banen eller udskiftningsbænken ved kampens begyndelse. Får en spiller forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, skal den nyindtrådte anvende den udgåede spillers rygnummer.

§ 19.1 Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit Herre-DS hold til fodbold- og futsallandskampe, kampe godkendt af DBU, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet. Tilsvarende er klubben berettiget til at få kampen flyttet, hvis den ligger mindre end 24 timer fra hjemkomst fra de nævnte landkampe mv.

§ 19.2 Administrator kan tillade, at en planlagt turneringskamp flyttes efter forudgående ansøgning, hvor begge klubber er enige om ændringen.

§ 19.3 Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Begrundelse for flytningen skal fremgå af ansøgningen. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 10 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindeligt planlagte spilletidspunkt. I de i § 19.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter 10-dages fristens udløb.

§ 19.4 Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.

§ 19.5 Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 19.1 og § 19.2 kan kun foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt.

§ 20.1 Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Dommeren kan dog også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 30. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 20.2 Det er tilladt klubberne at benytte fly som befordringsmiddel. Et eventuelt start- eller landingsforbud meddeles straks arrangørklubben og dommeren, der udsætter kampen indtil videre. Kampen aflyses dog helt, såfremt det er klart, at den tilrejsende klub efter en forsinket ankomst til kampstedet + 60 minutters forberedelse, jf. § 20.1, og afvikling af kampen ikke vil kunne nå at rejse hjem med fly samme dag.

§ 20.3 Dommeren skal indberette forholdet og sin afgørelse i overensstemmelse med § 30. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 21.1

Spillepladsen, uanset underlaget, skal være indhegnet, og spillebanen skal være 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet, som de i § 22.1 nævnte spilleregler foreskriver. Det tekniske område skal afmærkes som anvist i Fodboldloven og indtil 14 personer kan opholde sig i det tekniske område. Heraf maksimalt 7 reservespillere og maksimalt 7 trænere/officials. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning, dispensere fra kravet om indhegning og fra dimensionskravet. Navne og funktioner på personer i det tekniske område, skal være påført holdkortet.

§ 21.2 Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

§ 21.3 Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 250 lux, og kræver begge klubbers godkendelse. I tilfælde hvor det på grund af mørke ikke er muligt at fuldføre en kamp, der er påbegyndt i dagslys, og hvor elektrisk lys med fornøden lysstyrke forefindes på samme bane, kan kampens dommer dog selv bestemme, at kampen skal spilles færdig i elektrisk lys.

§ 21.4 Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal indberette eventuelle protester mod baneforholdene og sin eventuelle aflysning af kampen i overensstemmelse med § 30.2. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

§ 22.1 Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af »Fodboldloven« med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og trediemænd i overensstemmelse med lovenes § 3.4.

§ 22.2

Det er under hele kampen tilladt at udskifte op til fem spillere med de i henhold til § 22.3 navngivne udskiftningsspillere. Er en spiller først blevet udskiftet, kan den pågældende ikke senere genindtræde i kampen.
Spillet må maksimalt afbrydes tre gange pr. hold i forbindelse med udskiftning af spillere. Dvs. at de op til fem udskiftninger skal foretages i løbet af maksimalt tre spilafbrydelser. Udskiftning i pausen tæller ikke som en spilafbrydelse.

§ 22.3 Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere, hvoraf 3 er spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, og 1 er reservemålmand, skal meddeles dommeren senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 30.2 via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Der må forsat udskiftes fem spillere i løbet af kampen.

§ 22.4  En indskiftet spiller, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, eller en indskiftet reservemålmand stilles i forhold til de for klubbens øvrige hold gældende propositioner og turneringsbestemmelser, som om han ikke havde deltaget på Herre-DS holdet. Han kan derfor samme spilledage deltage i en turneringskamp på et af klubbens øvrige lavere rangerende hold, forudsat at han i øvrigt opfylder betingelser for spilleberettigelse i den pågældende turneringskamp.

§ 22.5 En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, og skal afsluttes, hvis et hold reduceres til færre end syv spillere på banen.

§ 23.1 DBU og/eller spillestedets lokalunion udpeger dommere og liniedommere til alle kampe i turneringen.

§ 23.2 Dommerne og linjedommernes honorarer, opholdsgodtgørelser og rejseudgifter udbetales efter gældende takster. Betalingen sker i overensstemmelse med § 33.2.

§ 24.1 De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt.

§ 24.2 For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til DBU oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

§ 24.3 Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldloven § 4.

§ 25.1 Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af Fodboldens Disciplinærinstans erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

§ 25.2 Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter, må den af parterne, der over for Fodboldens Disciplinærinstans vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal indberette påstanden i overensstemmelse med § 30.

§ 25.3 Fodboldens Disciplinærinstans afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 25.4 Ved udeblivelse eller så alvorlig forsinkelse, at det medfører tabt kamp, kan det pågældende hold almindeligvis ikke blive puljevinder eller rykke op. Klubben skal desuden afholde de udgifter, der har været forbundet med kamparrangementet, samt betale hele udgiften til dommer og liniedommere, for så vidt dommeren og liniedommerne ikke har modtaget afbud. Endvidere skal modpartens eventuelle rejseudgifter i anledning af kampen afholdes af den pågældende klub. Rejseudgifterne skal beregnes på billigste måde for det behørigt fremmødte holds spillere, trænere og ledere, dog højst 25 personer.

§ 26.1 Fodboldens Disciplinærinstans er berettiget til af egen drift at kontrollere kampenes rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.

§ 26.2 Fodboldens Disciplinærinstans er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, indhegning, lysstyrke osv. er overholdt og, hvis dette ikke er tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.

§ 27.1 Spilletiden i kampene er 2 x 45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 22.1 nævnte spilleregler.

§ 27.2 Pausen mellem de to halvlege er 15 minutter.

  VIII. Kampenes indberetning

§ 28.1 Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal for sit vedkommende indberette og gøre bemærkning om protesten i overensstemmelse med § 30.

§ 28.2 Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer Fodboldens Disciplinærinstans, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 28.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 29 En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til Fodboldens Disciplinærinstans, være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.

§ 30.1 Senest dagen efter kampen foretager dommeren indberetning af kampens resultat og øvrige forløb.

§ 30.2 Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 30 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt udfylde et elektronisk holdkort til dommeren, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på det elektroniske holdkort. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på det elektroniske holdkort efter kampen.

Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Antallet af udskiftninger i kampen reduceres ikke.

§ 30.3 Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 22.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har han advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 21 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 28.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 25.2, skal dommeren senest dagen efter kampen skriftligt indberette dette til administrator med sine bemærkninger. Fodboldens Disciplinærinstans træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 30.4 Hvis en klub ønsker at fremkomme med bemærkninger til en advarsel/udvisning af en spiller, skal disse være administrator i hænde senest 24 timer efter kampens afslutning.

  IX. Økonomi

§ 31.1 DBUs bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i turneringen.

§ 31.2 En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgifts størrelse og opkrævning fastsættes af DBUs bestyrelse efter indstilling fra administrator.

§ 31.3 Administrator fastsætter udtrækningsgebyrer, flyttegebyrer, bødestørrelser m.v.

§ 32 Alle indtægter ved en kamp tilfalder den arrangerende klub, medmindre andet udtrykkeligt er angivet (se fx § 8.5).

§ 33.1 Alle arrangementsudgifter ved en kamp afholdes af den arrangerende klub, medmindre andet udtrykkeligt er angivet (se fx § 8.5).

§ 33.2 Alle udgifter til dommere og liniedommere i forbindelse med en kamp udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommere og linjedommere i hver pulje/række i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem puljens/rækkens deltagere og opkræves. Udgifter til dommere og linjedommere i eventuelle omkampe som nævnt i § 8.4 indgår i regnskabet for den række, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere og linjedommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den eller de rækker, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse.
I tilfælde af udeblivelse eller lignende gælder dog bestemmelsen i § 25.4 og i omkampe på neutral bane deles disse udgifter mellem deltagerne, jf. § 8.5.

§ 33.3 Tilskud til befordringsudgifter ydes i henhold til det af DBUs bestyrelse vedtagne »Regulativ for befordringsgodtgørelse«. 

§ 33.4 Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos den arrangerende klub. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBUs "Regulativ for befordringsgodtgørelse".

§ 33.5 Den tilrejsende klub har i intet tilfælde krav på refusion efter § 33.4, hvis meddelelsen om aflysningen blev givet mindst 24 timer før det planlagte kamptidspunkt.

§ 34.1 De arrangerende klubber fastsætter selv entrépriserne til alle kampe.

§ 34.2 Gratis adgang til kampene har følgende personer:
(a) Indehavere af DBUs partoutkort, jf. lovenes § 29.1.
(b) Indehavere af de af administrator eller lokalunionerne udstedte partoutkort og billetter til Herre-DS (der udstedes 10 billetter til brug i en klubs egne kampe hjemme/ude og 2 billetter til samtlige kampe i Herre-DS).
(c) Ungdomsmedlemmer til og med U-19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort samt 10 personer ud over klubbens spillertrup på 25 personer.
(d) Repræsentanter fra pressen mod forevisning af gyldigt PF- (pressefotograf-) eller AIPS-kort.

§ 34.3 Partoutkort og billetter til Herre-DS udstedes af administrator eller lokalunionerne efter retningslinier fastlagt af DBUs bestyrelse.

  X. Overtrædelser

§ 35.1 Fodboldens Disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Fodboldens Disciplinærinstans afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til fodboldens Appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF - Idrættens Højeste Appelinstans som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

§ 35.2 Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 35.3 En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 30 dage efter den hændelse, protesten vedrører, dog senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.

  XI. Ændringer

§ 36.1 Disse propositioner er vedtaget af DBUs repræsentantskab og bestyrelse i overensstemmelse med lovenes § 7.5 og § 13.5. Ændring af disse propositioner kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende rækker.

§ 36.2 Såfremt en force majeure situation, som påvirker samtlige hold i turneringen, og som forårsager at turneringsafviklingen ikke kan blive afviklet indenfor rammerne fastsat i propositionerne, kan DBU’s Bestyrelse træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles. Alternativt kan DBU’s Bestyrelse uddelegere denne beføjelse til Turneringsadministrator, relevant komite eller udvalg.

 

Nedrykningsscenarioerne 

 

3 nedrykkere fra øst og 0 fra vest - 3. division

       
  Øst Vest Øst Vest
Antal nedrykkere fra 3. division 3 0 3 0
Oprykkere fra Herre-DS 2 1 1 2
Antal hold der skal rykke ned fra DS 5 3 6 2
         
2 nedrykkere fra øst og 1 fra vest - 3. division        
  Øst Vest Øst Vest
Antal nedrykkere fra 3. division 2 1 2 1
Oprykkere fra Herre-DS 2 1 1 2
Antal hold der skal rykke ned fra DS 4 4 5 3
         
1 nedrykkere fra øst og 2 fra vest - 3. division        
  Øst Vest Øst Vest
Antal nedrykkere fra 3. division 1 2 1 2
Oprykkere fra Herre-DS 2 1 1 2
Antal hold der skal rykke ned fra DS 3 5 4 4
         
0 nedrykkere fra øst og 3 fra vest - 3. division        
  Øst Vest Øst Vest
Antal nedrykkere fra 3. division 0 3 0 3
Oprykkere fra Herre-DS 2 1 1 2
Antal hold der skal rykke ned fra DS 2 6 3 5