Indefodbold-reglement

1 Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator
§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe i Indefodbold som udskrives af DBU Jylland.
For forhold, der ikke er fastsat i dette Indefodbold-turneringsreglement samt i tvivlstilfælde gælder ordlyden i DBU Jyllands Turneringsreglement.

§ 1.2 DBU udfærdiger turneringspropositioner for egne Indefodbold-turneringer.

§ 1.3 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Jylland.

2 Dispensationer fra regler
§ 2.1 DBU Jylland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

3 Rækker administreret af andre end DBU Jylland
§ 3.1 For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

4 Turneringsår
§ 4.1 Indefodbold-Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende kalenderår.

§ 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele eller et eller flere stævner. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

5 Turneringsordning og deltagelse i turneringer
§ 5.1 En DBU Jylland-klub kan ansøge om deltagelse i en Indefodbold-turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Jylland, der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

6 Turneringsformer
§ 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel eller med mindst ét stævne.

7 Aldersklasser
§ 7.1 Herre Senior er for herrer og kvinder og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.
Muligheden for at anvende kvinder på herrehold er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

§ 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

§ 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

§ 7.4 I Ældre gælder følgende aldersklasser:
M+32 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 32 år.
M+40 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 40 år.
M+45 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 45 år.
M+50 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 50 år.
M+55 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 55 år.
K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
Muligheden for at anvende kvinder på M+hold, er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – pr. stævne at benytte én spiller født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspiller. Halvårsspilleren anføres på holdkortet som øvrige spillere.
Fleksibilitetsreglen gælder også for de pågældende halvårsspillere på nærmere vilkår, der er angivet i § 18.3.

§ 8.2 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.
§ 8.3 Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår.

9 Eftertilmelding af hold
§ 9.1 Eftertilmelding af hold kan kun ske efter forudgående aftale med DBU Jylland.

10 Afmelding og tvangsudtrækning
§ 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner.

§ 10.2 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
§ 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

§ 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

§ 11.3 DBU Jylland afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre-/og Kvinderække, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede og heller ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 11.4 DBU Jylland afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

§ 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

§ 11.6 Ved pointlighed er prioriteringen:
1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i samtlige kampe 6) flest scorede mål i samtlige kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.7 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.8 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

§ 11.9 Udtrukne holds afviklede kampe annulleres.

§ 11.10 DBU Jylland afgør, om et hold, der udebliver fra en kamp eller et stævne, kan blive puljevinder og/eller kan kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp.

§ 11.11 DBU Jylland fastsætter en turneringsrækkes eventuelle op- og nedrykningsscenarier. Samtidig fastsættes reglerne for at være berettiget til at få del i oprykning.

12 Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæner
§ 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat. Er spilleren medlem af en klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer, er spillerens moderklub den klub, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat og hvor spilleren er optaget i pågældende klubs spillerregistrering.

§ 12.2 En spiller kan i samme turneringsår kun deltage for én moderklub i et Indefodbold-turneringsår, - og spilleren skal være medlem af og registreret og godkendt af lokalunionen i den til enhver tid gældende moderklub.

13 Deltagelse for andre klubber
§ 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

§ 13.2 En spiller kan på samme tidspunkt kun repræsentere én klub i samme Indefodboldturnering. For i en Indefodboldturnering at kunne deltage for en anden klub end sin moderklub (den klub som ved Indefodboldturneringens start er indehaver af spillerens spillercertifikat) skal der indhentes supplerende spilletilladelse inden spillerens første kamp i Indefodboldturneringen (se dog § 15.1).

§ 13.3 En spiller kan tildeles supplerende spilletilladelse til at spille Indefodbold for 2 klubber, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Spilleren skal være medlem af begge klubber og registreret og godkendt af DBU Jylland for begge klubber (ved tildeling af supplerende spilletilladelse). Tilladelsen gælder kun pågældende klub.

14 DBUs amatørbestemmelser
§ 14.1 Der må deltage spillere med DBU-spillerkontrakter ligesom det er tilladt ledere/trænere, der ikke opfylder kravene i DBUs Amatørbestemmelser at deltage.

15 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber
§ 15.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 15.2 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Jyllands turneringer.

§ 15.3 En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen.
Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU-klub, som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub rekvirere spillerens elektroniske spillercertifikat fra den afgivende moderklub. Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub i Indefodbold-turnering under forudsætning af, at pågældende er registreret som spiller af lokalunionen. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub.

§ 15.4 Reglerne i § 15.3 gælder også, hvor spillerens moderklub er en DBU-klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer.

§ 15.5 Den afgivende moderklub skal udfylde og sende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et certifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.

§ 15.6 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 15.5 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

§ 15.7 Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillerens spillercertifikat finder sted inden spillerens første kamp i Indefodboldturneringen kan spilleren i Indefodbold sammenhæng deltage for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført – eller med dennes accept jf. § 13.2 deltage for anden klub - uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

§ 15.8 Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillercertifikat finder sted undervejs i Indefodboldturneringen kan spilleren vælge at spille for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

16 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU-klub samt for ikke-danske statsborgere
§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 16.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Jylland-klub, skal denne kontakte DBU Jylland, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 16.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU via Kluboffice, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 16.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er over 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

17 Rangering af en klubs hold
§ 17.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

§ 17.2 For Herrer og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:
Herrer, U19, U17, U16, U15, U14, U13 (Liga 1, Liga 2 og evt. Liga 3 i hver række).

For Kvinder og Pige Ungdom gælder følgende rangering:
Kvinder, U18, U16, U15, U14, U13 (Liga 1, Liga 2 og evt. Liga 3 i hver række).

§ 17.3 Ældre indgår kun i en rangering inden for egen specifikke aldersgruppe.

§ 17.4 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold (se dog § 18.4.1).

18 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 18.1 En spiller må kun deltage i én tællende Indefodbold-turneringskamp/stævne på samme spilledag.
Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes fredag, lørdag og søndag som én og samme spilledag.

§ 18.2 Reglerne i § 18.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.

§ 18.3 I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år på spilledagen.

Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af DBU administreret turnering.
c. Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. § 17.2.

§ 18.4 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 18.6 til at spille på dette lavere rangerede hold. Dette gælder ikke mellem to turneringsår.

§ 18.4.1 Hvis en klub deltager med mere end ét hold i samme række/niveau, suspenderes op- og nedrykningsreglerne mellem disse hold. Dette såvel de indledende som evt. afsluttende stævner.
Klubben vil frit kunne benytte spillere på de pågældende hold, der således ligestilles - ingen spillere må dog optræde på mere end et hold på samme spilledag (fredag, lørdag og søndag betragtes som samme spilledag).

§ 18.4.2 Hvis en klubs højere rangerende hold begynder turneringen senere end klubbens lavere rangerende hold, kan den/de spillere, der har deltaget i det lavere rangerende holds første stævne, ikke deltage i det højere rangerende holds første stævne.

§ 18.5 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker.

§ 18.6 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp/stævne og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet kamp/stævne, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller kamp/stævne, hvor spilleren ikke er med.

§ 18.7 En fastlagt, men ikke-spillet kamp eller stævne, hverken løser eller binder en spiller.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, løser en spiller fra det pågældende hold. Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

§ 18.8 En spiller der har deltaget i 2/3 af de indledende stævner på højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.

§ 18.9 For at en halvårsspiller kan rykke ned i det sidste indledende stævne (og evt. afsluttende stævne), kræves at spilleren har deltaget i minimum 1/3 af stævnerne inden det sidste indledende stævne.

§ 18.10 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Jylland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

19 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
§ 19.1 Karantæner afsones – med mindre andet afgøres af DBU Jylland– alene i Indefodboldturneringen. Dog gælder karantæne i en tidsbestemt periode samtlige turneringer incl. Indefodbold.

§ 19.2 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Jylland en karantænedom på et antal kampe eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

§ 19.3 Varigheden af en karantænedom på et antal kampe udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænekampe er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de Indefodboldturnering(er), karantænen omfatter.

§ 19.4 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 19.5 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer incl. Indefodbold og alle aldersklasser.

§ 19.6 En fastlagt, men ikke-spillet Indefodboldkamp/stævne, tæller ikke som karantæneafviklende.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende.

§ 19.7 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra Indefodboldturneringen, afgør DBU Jylland på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 19.8 Resterende ikke-afsonede Indefodbold-karantænedage/kampe overføres til efterfølgende Indefodboldturneringsår.

§ 19.9 For personer, der forlader en klub med "ikke-afsonet" Indefodbold-karantænedag(e)/kamp(e), gælder, at den resterende Indefodbold-karantænedom afsones i den nye klub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede Indefodbold-hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior i Indefodbold. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

§ 19.10 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede Indefodbold-karantænedage/kampe, afsoner de resterende Indefodbold-karantænedage/kampe på det nærmest højere rangerede Indefodbold-hold, subsidiært aldersklassens 1. hold i Indefodbold.

20 Kommentar til udvisning/bortvisning
§ 20.1 Klubbens eventuelle skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Jylland i hænde senest 2. hverdag efter kampen/stævnet.

21 Planlægning af kampprogram
§ 21.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

§ 21.2 Har en klub flere hold i samme pulje, skal disse holds indbyrdes opgør spilles som de første kampe i hver turneringsrunde.

22 Flytning af kampe/stævner
§ 22.1 Indefodbold-kampe/stævner kan som udgangspunkt kun flyttes af DBU Jylland.

23 Arrangement af kampe
§ 23.1 Stævnearrangøren har indberetningspligt, er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

§ 23.2 DBU Jylland udpeger stævnearrangør.
Førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer.

24 Dommere
§ 24.1 DBU Jylland påsætter dommere – med mindre stævnets kampe er meldt ud af DBU Jylland som ”døm-selv kampe”.

§ 24.2 Stævnearrangøren stiller en tidtager med opgaver som angivet af DBU Jylland.

§ 24.3 Stævnearrangøren har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Jylland en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 24.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og førstnævnte hold i kampprogrammet indberetter – med mindre andet er bestemt af DBU Jylland - skriftligt såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 24.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§24.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

25 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
§ 25.1 Stævnearrangøren har ansvaret for stævnets afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

§ 25.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Jylland hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 25.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

§ 25.4 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

26 Aflysning af kamp
§ 26.1 Aflyser en halmyndighed et stævne og denne aflysning ikke tilgår DBU Jylland direkte, skal stævnearrangøren underrette DBU Jylland og evt. øvrige klubber, så snart den er meddelt denne af halmyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Jyllands træffetid, skal underretningen af DBU Jylland ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

27 Afbud til kamp
§ 27.1 En klub har mulighed for at melde afbud til en kamp/et stævne.

§ 27.2 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§ 27.3 Melder et hold afbud – eller holdet udebliver – kan holdet opkræves et særligt gebyr.

28 Udeblivelse til og udvandring fra kamp
§ 28.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Jylland kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 28.2 Et hold, som ikke møder med så mange spillere, at kampen kan begyndes, betragtes som
udeblevet.

§ 28.3 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

29 Banen
§ 29.1 Banen og dens indretning skal være som følger:
Dimension:
Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).

Afmærkning:
Af håndboldbanens afmærkninger anvendes:
1. Midterlinien.
2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt op-trukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet straffesparksfeltet).
3. Straffekastliniens midte som straffespark­mærke.
4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandsli­nie m.v.
5. Målene.

Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.
Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande.
Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.

30 Kampens start og spillemæssige afvikling
§ 30.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i spillereglerne for indefodbold. DBU Jylland kan fastsætte begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af spillereglerne i turneringer for Børn og Ungdom – disse skal være oplyst for deltagerne i forbindelse med kampprogram/stillingsførelse.

§ 30.2 En Indefodbold-kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

31 Spilletid og forlænget spilletid
§ 31.1 DBU Jylland fastsætter spilletiden i de enkelte rækker.

§ 31.2 I kampe, hvor der skal vindes en vinder, er reglerne:
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kamp, der skal afgøres, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).

32 Antal spillere
§ 32.1 Et Indefodbold-hold består af 4 spillere plus indtil 3 reserver (max. 7 spillere).
Dog gælder følgende:
For U5-U-7: Et Indefodbold-hold består af 3 spillere plus indtil 2 reserver (max. 5 spillere).
For U8-U9 og U10 Piger: Et Indefodbold-hold består af 5 spillere plus indtil 3 reserver (max. 8 spillere).

33 Boldstørrelse
§ 33.1 Der spilles med en bold af godkendt mærke. DBU Jylland kan fastsætte, at der anvendes en mindre størrelse Indefodbold-bold i rækker for børn og ungdom.

34 Spilledragt, anførerbind og forbud mod smykker m.v.
§ 34.1 Et holds spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

§ 34.2 Farven på en evt. målmands trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

§ 34.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal sidstnævnte hold skifte til anden farve.

§ 34.4 Stiller førstnævnte hold op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til førstnævnte hold.

§ 34.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

§ 34.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

§ 34.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

§ 34.8 Der skal spilles med ikke-afsmittende gummisko.

§ 34.9 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1.7.2020, at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1.4.2022.

§ 34.10 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke.

35 Kampens indberetning
§ 35.1 Der udfyldes elektroniske holdkort fra og med U13 og op. Holdkortet skal udfyldes før første kamp til stævnet og dette holdkort kopieres automatisk til holdets resterende kampe til stævnet.
Som minimum skal samtlige spillere og 1 official (træner) fremgå af holdkortet.

§ 35.2 I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU Jylland senest førstkommende hverdag orienteres herom.

36 Resultatindberetning
§ 36.1 Arrangørklubben ved hvert stævne er ansvarlig for indberetning af resultater til DBU Jylland.
Kun rækker med resultatføring er omfattet af kravet om resultatindberetning.
Der skal indberettes resultater fra U8 og ældre.

37 Indberetning af advarsler og udvisninger
§ 37.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning indtil næste scorede mål.
Den udviste spiller må ikke genindtræde i kampen, men kan erstattes af en anden spiller.

§ 37.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.
Den udviste spiller er udelukket fra resten af kampen samt holdets resterende kampe samme dag.
Spilleren kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe.
Ved finalestævner hvor der er officiel DBU Jylland-repræsentation, fastsætter ”DBU Jyllands stævneudvalg” karantænens længde ved rødt kort – dog er minimumsstraffen én kamps karantæne.

38 Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe
§ 38.1 I forbindelse med protester og anker skal indbetales et af DBU Jylland fastsat gebyr.

39 Kampens økonomi
§ 39.1 Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om af omkostningsgodtgørelse fastlagt af DBU. Dommerudgifter faktureres sammen med holdgebyret.

40 Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker
§ 40.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.
Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

41 Sanktioner
§ 41.1 Mulige sanktioner er:
a) Irettesættelse;
b) Misbilligelse;
c) Bøde;
d) Udelukkelse;
e) Karantæne;
f) Taberdømning;
g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;
h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;
i) Annullering af kamp;
j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;
k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

§ 41.2 Såfremt en klub benytter sig af spillere, der ikke er spillet fri eller ikke overholder aldersgrænser, og meddeler DBU Jylland forholdet med angivelse af spillernes navne senest 2. hverdag efter kampens afvikling, vil DBU Jylland ændre kampens resultat til 0-3, men kan undlade at opkræve den ellers dermed forbundne bøde. Det er en forudsætning, at benyttelsen fremgår af holdkortet og at DBU Jylland i forbindelse med behandling af en sag ikke forinden har bedt om disse oplysninger.

§ 41.3 Manglende besvarelse af DBU Jyllands skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

42 Protester og anker
§ 42.1 Protester skal være indsendt af en af klubbens angivne kontaktpersoner. Samtidigt med indsendelsen betales det af DBU Jylland fastsatte gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
Lokalunionen fastsætter bestemmelser for, hvem der kan betragtes som part i en protestsag.

§ 42.2 Indsigelsen til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

§ 42.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen.
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

§ 42.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU … efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Indefodboldloven og/eller turneringsreglementet forkert, kan DBU Jylland altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 42.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen eller stævnet, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

§ 42.6 DBU Jyllands afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU Jylland vælge selv at tage en sag op - også efter udløbet af tidsfrister.

§ 42.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

§ 42.8 DBU Jylland afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

§ 42.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU jf. bestemmelserne i § 31.3 i DBUs love.

§ 42.10 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Jyllands endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Jylland.

§ 42.11 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.


Afvikling af Jyske Mesterskaber
DBU Jylland har mulighed for at afvikle Jyske Mesterskaber (JM) i Indefodbold i følgende rækker:
Herrer Liga 1, Kvinder Liga 1, U19 Drenge Liga 1, U18 Piger LIga 1, U17 Drenge Liga 1, U16 Drenge Liga 1, U16 Piger Liga 1, U15 Drenge Liga 1, U15 Piger LIga 1, U14 Drenge Liga 1, U14 Piger Liga 1, U13 Drenge Liga 1 og U13 Piger Liga 1.
Det overlades til DBU Jyllands bestyrelse at vurdere fra sæson til sæson, om der bør afholdes JM i de enkelte rækker.
Nr. 1 og 2 fra hver regions indledende stævner deltager som udgangspunkt i JM.

Følgende rækker afvikler sammen JM som et weekendstævne (lørdag/søndag):
Herrer Liga 1 og Kvinder Liga 1
U19 Drenge Liga 1, U18 Piger Liga 1 og U17 Drenge Liga 1
U16 Drenge Liga 1, U16 Piger Liga 1, U15 Drenge Liga 1, U15 Piger Liga 1
U14 Drenge Liga 1, U14 Piger Liga 1, U13 Drenge Liga 1, U13 Piger Liga 1

De i alt otte kvalificerede hold i hver række afvikler en alle-mod-alle turnering, kaldet grundspillet.
De fire bedst placerede, efter grundspillet, mødes i to semifinaler, hvor nr. 1 spiller mod nr. 4 og nr. 2 spiller mod nr. 3.
Vinderne af de to semifinaler spiller finale.
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en semifinale eller en finale, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).

Såfremt et hold forlader et stævne, som spilles over flere dage - inden starten på 2. spilledag - neutraliseres holdets afviklede kampe.

De i alt otte kvalificerede hold i hver række inddeles i to puljer á fire hold og hver pulje afvikler en
alle-mod-alle turnering, kaldet grundspillet.
Efter grundspillet afvikles kvartfinaler, hvor nr. 1 i den ene pulje spiller mod nr. 4 i den anden pulje (og omvendt) og nr. 2 i den ene pulje spiller mod nr. 3 i den anden pulje (og omvendt).
Vinderne af de fire kvartfinaler spiller semifinaler.
Vinderne af de to semifinaler spiller finale.
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kvartfinale, semifinale eller en finale, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).