Futsal-reglement

1 Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator
§ 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe i Futsal som udskrives af DBU Jylland – dog ikke for 1. Division Vest, der har sit eget reglement.
For forhold, der ikke er fastsat i dette Futsal-turneringsreglement samt i tvivlstilfælde gælder ordlyden i ”Fælles Futsal Turneringsreglement”.

§ 1.2 DBU udfærdiger turneringspropositioner for egne Futsal-turneringer.

§ 1.3 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Jylland.

2 Dispensationer fra regler
§ 2.1 DBU Jylland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

3 Rækker administreret af andre end DBU Jylland
§ 3.1 For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

4 Turneringsår
§ 4.1 Futsal-Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende kalenderår.

§ 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele eller et eller flere stævner. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

5 Turneringsordning og deltagelse i turneringer
§ 5.1 En DBU Jylland-klub kan ansøge om deltagelse i en Futsal-turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Jylland, der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

6 Turneringsformer
§ 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel eller med mindst ét stævne.

§ 6.2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

7 Aldersklasser
§ 7.1 Herre Senior er for herrer og kvinder og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.
Muligheden for at anvende kvinder på herrehold er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

§ 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

§ 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

§ 7.4 I Ældre gælder følgende aldersklasser:
K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.

M+32 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 32 år.
M+40 er for herrer og kvinder, der på spilledagen er fyldt 40 år.
Muligheden for at anvende kvinder på M+32 og M+40 hold, og øvrige M+hold, er et pilotprojekt i DBU Jylland (og i DBU Fyn). Projektet løber fra 1.7.2023 til 30.06.2025.

8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – pr. stævne at benytte én spiller født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspiller. Halvårsspilleren anføres på holdkortet som øvrige spillere.
Fleksibilitetsreglen gælder også for de pågældende halvårsspillere på nærmere vilkår, der er angivet i § 19.3.

§ 8.2 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.
§ 8.3 Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår.

9 Eftertilmelding af hold
§ 9.1 Eftertilmelding af hold kan kun ske efter forudgående aftale med DBU Jylland.

10 Afmelding og tvangsudtrækning
§ 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner.

§ 10.2 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

§ 10.3 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
§ 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

§ 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

§ 11.3 DBU Jylland afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre-/og Kvinderække, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede og heller ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 11.4 DBU Jylland afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

§ 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

§ 11.6 Ved pointlighed i turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes et lige antal gange) er prioriteringen:
1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i samtlige kampe 6) flest scorede mål i samtlige kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.7 Ved pointlighed i turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes et ulige antal gange) er prioriteringen:
1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

§ 11.10 Udtrukne holds afviklede kampe annulleres.

§ 11.11 DBU Jylland afgør, om et hold, der udebliver fra en kamp eller et stævne, kan blive puljevinder og/eller kan kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp.

§ 11.12 DBU Jylland fastsætter en turneringsrækkes eventuelle op- og nedrykningsscenarier. Samtidig fastsættes reglerne for at være berettiget til at få del i oprykning.

12 Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæner
§ 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat. Er spilleren medlem af en klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer, er spillerens moderklub den klub, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat og hvor spilleren er optaget i pågældende klubs spillerregistrering.

§ 12.2 En spiller kan i samme turneringsår kun deltage for én moderklub i et Futsal-turneringsår, - og spilleren skal være medlem af og registreret og godkendt af lokalunionen i den til enhver tid gældende moderklub.

13 Deltagelse for andre klubber
§ 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

§ 13.2 En spiller kan på samme tidspunkt kun repræsentere én klub i samme Futsalturnering. For i en Futsalturnering at kunne deltage for en klub, skal klubben oprette spilleren i sportsgrenen Futsal i KlubOffice, og spilleren vil automatisk få tildelt et Futsal-spillercertifikat i klubben. Dette skal gøres inden spillerens første kamp i Futsalturneringen (se dog § 16.1).

§ 13.3 En spiller kan tildeles supplerende spilletilladelse til at spille futsal for 2 klubber, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Spilleren skal være medlem af begge klubber og registreret og godkendt af DBU Jylland for begge klubber (ved tildeling af supplerende spilletilladelse). Tilladelsen gælder kun pågældende klub.

14 Deltagelse i repræsentative kampe
§14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

15 DBUs amatørbestemmelser
§ 15.1 Der må deltage spillere med DBU-spillerkontrakter ligesom det er tilladt ledere/trænere, der ikke opfylder kravene i DBUs Amatørbestemmelser at deltage.

16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber
§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 16.2 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Jyllands turneringer.

§ 16.3 En spiller, der ikke tidligere har spillet Futsal under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk Futsal-spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen.
Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU-klub, som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub rekvirere spillerens elektroniske Futsal-spillercertifikat fra den afgivende moderklub. Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin nye moderklub i Futsal-turnering under forudsætning af, at pågældende er registreret som spiller af lokalunionen. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub.

§ 16.4 Reglerne i § 16.3 gælder også, hvor spillerens moderklub er en DBU-klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer.

§ 16.5 Den afgivende moderklub skal udfylde og sende Futsal-spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et certifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent. Det er en forudsætning for tilbageholdelsen, at afgivende moderklub kan dokumentere, at man i tilstrækkeligt omfang har forsøgt at opkræve den pågældende restance på det tidspunkt, den opstod.

§ 16.6 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende Futsal-spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.5 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt Futsal-spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

§ 16.7 Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillerens Futsal-spillercertifikat finder sted inden spillerens første kamp i Futsalturneringen kan spilleren i Futsal sammenhæng deltage for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført – eller med dennes accept jf. § 13.2 deltage for anden klub - uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

§ 16.8 Hvis klubskiftet og dermed overførslen af Futsal-spillercertifikat finder sted undervejs i Futsalturneringen kan spilleren vælge at spille for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU-klub samt for ikke-danske statsborgere
§ 17.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 17.2 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Jylland-klub, skal denne kontakte DBU Jylland, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

§ 17.3 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU via Kluboffice, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

§ 17.4 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er over 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

18 Rangering af en klubs hold
§ 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

§ 18.2 For Herrer og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:
DBU Herre Liga Vest, DBU 1. Division Vest, Herrer, U19, U17, U16, U15, U14, U13 (Liga 1, Liga 2 og evt. Liga 3 i Herrer og ungdom).

For Kvinder og Pige Ungdom gælder følgende rangering:
Kvinder, U18, U16, U15, U14, U13 (Liga 1, Liga 2 og evt. Liga 3 i hver række).

§ 18.3 Ældre indgår kun i en rangering inden for egen specifikke aldersgruppe.

§ 18.4 Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold (se dog § 19.4.1).

19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.1 En spiller må kun deltage i én tællende Futsal-turneringskamp/stævne på samme spilledag.
Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes fredag, lørdag og søndag som én og samme spilledag.

§ 19.2 Reglerne i § 19.1 gælder ikke, når spilleren deltager på samme hold.

§ 19.3 I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Udvidelserne er som følger:
a. For deltagelse på herrehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 16 år på spilledagen.
b. For deltagelse på kvindehold (senior) gælder fleksibilitetsreglen spillere fyldt 15 år på spilledagen.
c. Det er tilladt at spille Ungdoms-Futsal i DBU Jylland/regionen samtidig med at man spiller Senior-Futsal i DBU's liga.

Undtagelserne er som følger:
a. Spilleren må ikke være omfattet af karantæne.
b. Spilleren må ikke senest have deltaget i eller afsonet karantæne på et hold i en af DBU administreret turnering.
c. Spilleren må kun anvendes på hold, der er højere rangeret jf. § 18.2.

§ 19.4 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.7 til at spille på dette lavere rangerede hold. Dette gælder ikke mellem to turneringsår.

§ 19.4.1 Hvis en klub deltager med mere end ét hold i samme række/niveau, suspenderes op- og nedrykningsreglerne mellem disse hold. Dette såvel de indledende som evt. afsluttende stævner.
Klubben vil frit kunne benytte spillere på de pågældende hold, der således ligestilles - ingen spillere må dog optræde på mere end et hold på samme spilledag (fredag, lørdag og søndag betragtes som samme spilledag).

§ 19.4.2 Hvis en klubs højere rangerende hold begynder turneringen senere end klubbens lavere rangerende hold, kan den/de spillere, der har deltaget i det lavere rangerende holds første stævne, ikke deltage i det højere rangerende holds første stævne.

§ 19.5 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker.

§ 19.6 Ungdomsspillere kan frit benyttes i ungdoms-Futsalpokalkampe – forudsat de ikke har karantæne gældende i denne pokalturnering. Ved frit forstås her, at alle, der opfylder aldersbetingelserne kan deltage, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) ikke er gældende og at spillere må deltage i flere pokalkampe samme spilledag. Ikke-deltagelse i en ungdoms Futsalpokalkamp kan derved ikke løse en spiller.

§ 19.7 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp/stævne og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet kamp/stævne, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
Spilleren kan også "spilles fri" til nedrykning fra det højere rangerede hold ved, at det lavere rangerede hold, spilleren oprindeligt kom fra og som spilleren ønsker at spille for igen, spiller kamp/stævne, hvor spilleren ikke er med.

§ 19.8 En fastlagt, men ikke-spillet kamp eller stævne, hverken løser eller binder en spiller.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, løser en spiller fra det pågældende hold. Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

§ 19.9 En spiller der har deltaget i 2/3 af de indledende stævner på højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.

§ 19.10 For at en halvårsspiller kan rykke ned i det sidste indledende stævne (og evt. afsluttende stævne), kræves at spilleren har deltaget i minimum 1/3 af stævnerne inden det sidste indledende stævne.

§19.11 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Jylland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
§ 20.1 Karantæner afsones – med mindre andet afgøres af DBU Jylland– alene i Futsalturneringen. Dog gælder karantæne i en tidsbestemt periode samtlige turneringer incl. Futsal.

§ 20.2 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Jylland en karantænedom på et antal kampe eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

§ 20.3 Varigheden af en karantænedom på et antal kampe udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænekampe er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de Futsalturnering(er), karantænen omfatter.

§ 20.4 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 20.5 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer incl. Futsal og alle aldersklasser.

§ 20.6 En fastlagt, men ikke-spillet Futsalkamp/stævne, tæller ikke som karantæneafviklende.
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse med/uden afbud, tæller som karantæneafviklende.

§ 20.7 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra Futsalturneringen, afgør DBU Jylland på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 20.8 Resterende ikke-afsonede Futsal-karantænedage/kampe overføres til efterfølgende Futsalturneringsår.

§ 20.9 For personer, der forlader en klub med "ikke-afsonet" Futsal-karantænedag(e)/kamp(e), gælder, at den resterende Futsal-karantænedom afsones i den nye klub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede Futsal-hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior i Futsal. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

§ 20.10 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede Futsal-karantænedage/kampe, afsoner de resterende Futsal-karantænedage/kampe på det nærmest højere rangerede Futsal-hold, subsidiært aldersklassens 1. hold i Futsal.

21 Kommentar til udvisning/bortvisning
§ 21.1 Klubbens eventuelle skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Jylland i hænde senest 2. hverdag efter kampen/stævnet.

22 Planlægning af kampprogram
§ 22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

§ 22.2 Har en klub flere hold i samme pulje, skal disse holds indbyrdes opgør spilles som de første kampe i hver turneringsrunde.

23 Flytning af kampe/stævner
§ 23.1 Futsal-kampe/stævner kan som udgangspunkt kun flyttes af DBU Jylland.

§ 23.2 Er der tale om en turneringsform, hvor holdene mødes i enkeltkampe med kun 1 kamp per spilledag, kan de to klubber i fællesskab rette anmodning om en flytning. DBU Jylland er i berettiget til at opkræve et flyttegebyr i sådanne tilfælde.

§ 23.3 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på en flytning af en seniorkamp.

24 Arrangement af kampe
§ 24.1 Stævnearrangøren har indberetningspligt, er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

§ 24.2 DBU Jylland udpeger stævnearrangør.
Førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer.

25 Dommere
§ 25.1 DBU Jylland påsætter dommere – med mindre stævnets kampe er meldt ud af DBU Jylland som ”døm-selv kampe”.

§ 25.2 Stævnearrangøren stiller en tidtager med opgaver som angivet i Futsallovens § 5.

§ 25.3 Stævnearrangøren har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Jylland en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 25.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og førstnævnte hold i kampprogrammet indberetter – med mindre andet er bestemt af DBU Jylland - skriftligt såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 25.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

§25.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

26 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
§ 26.1 Stævnearrangøren har ansvaret for stævnets afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

§ 26.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Jylland hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 26.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

§ 26.4 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

27 Aflysning af kamp
§ 27.1 Aflyser en halmyndighed et stævne og denne aflysning ikke tilgår DBU Jylland direkte, skal stævnearrangøren underrette DBU Jylland og evt. øvrige klubber, så snart den er meddelt denne af halmyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Jyllands træffetid, skal underretningen af DBU Jylland ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

28 Afbud til kamp
§ 28.1 En klub har mulighed for at melde afbud til en kamp/et stævne.

§ 28.2 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

§ 28.3 Melder et hold afbud – eller holdet udebliver – kan holdet opkræves et særligt gebyr.

29 Udeblivelse til og udvandring fra kamp
§ 29.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Jylland kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

§ 29.2 Et hold, som ikke møder med så mange spillere, at kampen kan begyndes, betragtes som udeblevet.

§ 29.3 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Jylland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

30 Banen
§ 30.1 Kampe afvikles på opstregede håndboldbaner uden yderligere markeringer og til håndboldmål. Det i Futsalloven angivne tekniske område afmærkes om muligt gennem opstilling af stole – ligesom de i Futsallovens § 1 angivne 5 meter-udskiftningszoner om muligt markeres med tape på sidelinjen.

31 Kampens start og spillemæssige afvikling
§ 31.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Futsalloven. DBU Jylland kan fastsætte begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Futsallovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom – disse skal være oplyst for deltagerne i forbindelse med kampprogram/stillingsførelse.

§ 31.2 En Futsal-kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

32 Spilletid og forlænget spilletid
§ 32.1 DBU Jylland fastsætter spilletiden i de enkelte rækker.

§ 32.2 I kampe, hvor der skal vindes en vinder, er reglerne:
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kamp, der skal afgøres, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).

33 Antal spillere
§ 33.1 Et Futsal-hold består af op til 14 spillere, hvoraf 5 må starte på banen – heraf 1 målmand. Regler for ind/udskiftning følger Futsallovens § 3.

34 Boldstørrelse
§ 34.1 Der spilles med en Futsal-bold (Futsallovens § 2) af godkendt mærke. DBU Jylland kan fastsætte, at der anvendes en mindre størrelse Futsal-bold i rækker for børn og ungdom.

35 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
§ 35.1 Et holds ”mark” spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

§ 35.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

§ 35.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal sidstnævnte hold skifte til anden farve.

§ 35.4 Stiller førstnævnte hold op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til førstnævnte hold.

§ 35.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

§ 35.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

§ 35.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

§ 35.8 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

§ 35.9 Der skal spilles med ikke-afsmittende gummisko.

§ 35.10 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne

§ 35.11 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe, armbånd og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden. Dog tillades det i en forsøgsperiode på to år fra den 1.7.2020, at spillere kan tildække smykker (øreringe og festivalarmbånd) med tape, såfremt denne tildækning bevirker, at disse ikke længere udgør en fare for spilleren selv eller andre. Forsøgsordningen evalueres pr. 1.4.2022.

§ 35.12 Fodboldlovens krav om, at hovedbeklædning skal være sort eller samme farve som spillertrøjens mest fremtrædende farve, samt at "cykelshorts", langærmede undertrøjer samt strømpetape, skal have samme grundfarve som bukserne/kortærmede spilletrøjer/strømper, håndhæves ikke.

36 Kampens indberetning
§ 36.1 Der udfyldes elektroniske holdkort fra og med U13 og op. Holdkortet skal udfyldes før første kamp til stævnet og dette holdkort kopieres automatisk til holdets resterende kampe til stævnet.
Som minimum skal samtlige spillere og 1 official (træner) fremgå af holdkortet.

§ 36.2 I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU Jylland senest førstkommende hverdag orienteres herom.

37 Resultatindberetning
§ 37.1 Arrangørklubben ved hvert stævne er ansvarlig for indberetning af resultater til DBU Jylland.
Kun rækker med resultatføring er omfattet af kravet om resultatindberetning.
Der skal indberettes resultater fra U8 og ældre.

38 Indberetning af advarsler og udvisninger
§ 38.1 Ved første advarsel (gult kort) bliver spilleren på banen. Ved advarsel nr. 2 til samme spiller udvises spilleren (rødt kort).

§ 38.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.
Den udviste spiller er udelukket fra resten af kampen samt holdets resterende kampe samme dag.
Spilleren kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe.
Ved finalestævner hvor der er officiel DBU Jylland-repræsentation, fastsætter ”DBU Jyllands stævneudvalg” karantænens længde ved rødt kort – dog er minimumsstraffen én kamps karantæne.

§ 38.3 Vedrørende udviste spillere og genindtræden efter udvisning henvises til FUTSAL loven § 3 Spillernes antal, ”Udviste spillere og udskiftningsspillere”.

39 Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe
§ 39.1 I forbindelse med protester og anker skal indbetales et af DBU Jylland fastsat gebyr.

40 Kampens økonomi
§ 40.1 Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om af omkostningsgodtgørelse fastlagt af DBU. Dommerudgifter faktureres sammen med holdgebyret.

41 Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker
§ 41.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.
Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

42 Sanktioner
§ 42.1 Mulige sanktioner er:
a) Irettesættelse;
b) Misbilligelse;
c) Bøde;
d) Udelukkelse;
e) Karantæne;
f) Taberdømning;
g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;
h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;
i) Annullering af kamp;
j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;
k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

§ 42.2 Såfremt en klub benytter sig af spillere, der ikke er spillet fri eller ikke overholder aldersgrænser, og meddeler DBU Jylland forholdet med angivelse af spillernes navne senest 2. hverdag efter kampens afvikling, vil DBU Jylland ændre kampens resultat til 0-3, men kan undlade at opkræve den ellers dermed forbundne bøde. Det er en forudsætning, at benyttelsen fremgår af holdkortet og at DBU Jylland i forbindelse med behandling af en sag ikke forinden har bedt om disse oplysninger.

§ 42.3 Manglende besvarelse af DBU Jyllands skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.

43 Protester og anker
§ 43.1 Protester skal være indsendt af en af klubbens angivne kontaktpersoner. Samtidigt med indsendelsen betales det af DBU Jylland fastsatte gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
Lokalunionen fastsætter bestemmelser for, hvem der kan betragtes som part i en protestsag.

§ 43.2 Indsigelsen til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

§ 43.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen.
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

§ 43.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU … efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Futsalloven og/eller turneringsreglementet forkert, kan DBU Jylland altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

§ 43.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen eller stævnet, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.

§ 43.6 DBU Jyllands afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU Jylland vælge selv at tage en sag op - også efter udløbet af tidsfrister.

§ 43.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

§ 43.8 DBU Jylland afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

§ 43.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU jf. bestemmelserne i § 31.3 i DBUs love.

§ 43.10 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Jyllands endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Jylland.

§ 43.11 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.

 

Afvikling af JM og JM/FM
DBU Jylland har mulighed for at afvikle Jyske Mesterskaber (JM) i Futsal og i samarbejde med DBU Fyn kan afvikles Jysk/Fynske Mesterskaber (JM/FM) i Futsal.

Praktiske regler for afvikling af Jysk Mesterskab / Jysk-Fynsk Mesterskab

Til Futsal Mesterskaber samles de 8 kvalificerede hold i den pågældende række i én pulje, hvor alle møder alle i en enkeltturnering.

Placeringen efter grundspillet afgøres efter nedenstående model.

De 4 bedst placerede hold går videre til semifinalerne, der afvikles således, at nr. 1 efter grundspillet møder nr. 4 og nr. 2 møder nr. 3. Vinderne af de 2 semifinaler mødes i finalen. De 2 tabere spiller en bronzekamp.

Uafgjort i semifinale- og finalekampe:
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kamp, der skal afgøres, spilles videre til først scorede mål - dog i max. 3 minutter. Herefter sparkes straffespark (først 3 spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes). Alle 14 spillere må sparke, kun spillere der er ude med rødt kort, må ikke sparke!

Spilletid:
1 x 20 min. pr. kamp. – der spilles IKKE med effektiv spilletid – uret stoppes ikke!

Elektronisk holdkort:
Der SKAL udfyldes ELEKTRONISKE HOLDKORT til stævnet og holdkort skal udfyldes INDEN holdets første kamp til stævnet!
Der må benyttes op til 14 spillere pr. hold.

Regler:
Der spilles med akkumulerede frispark (5 pr. hold pr. kamp – 6. frispark og efterfølgende frispark giver et akk. straffespark).
Hvert hold har én time-out på 1 minut pr. kamp.

Udvisning af spillere:
2 x gult / rødt = 1 kamps karantæne
Direkte rødt = 2 kampes karantæne
Direkte rødt / slag/spark/spyt= 3-5 kampes karantæne – evt. udelukkelse fra videre deltagelse
Herudover kan øvrige forhold som upassende sprog og usportslig optræden over for dommere og spillere give yderligere kampes karantæne.

Ovenstående retningslinjer er vejledende! Det er den ansvarlige på spillestedet der afgør karantænens længde!

Den indbyrdes placering i grundspillet afgøres således:

1. Turneringen spilles efter pointsystem. En vundet kamp giver 3 points, en uafgjort kamp giver 1 point og en tabt kamp giver 0 point.

2. Ved pointlighed mellem to eller flere hold er følgende gældende:
a) Færrest udeblivelser
b) Flest point i indbyrdes kampe
c) Bedste måldifference i indbyrdes kampe
d) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
e) Bedste samlede måldifference
f) Flest scorede totale antal mål
g) Flest vundne kampe

Når der er pointlighed mellem flere end to hold gøres følgende:
Når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man videre til næste punkt, men beregner nu alene ud fra de hold, der er tilbage.

3. Hvis et hold er udeblevet fra en kamp eller et hold ikke er klar til at spille til den fastsatte tid eller et hold har forladt banen under en kamp og regionen som følge af dette har erklæret holdet som taber af kampen, vil holdet, i de tilfælde hvor holdet i de ordinære kampe har opnået lige mange points med et eller flere hold, automatisk blive placeret lavest af disse.

4. Hvis et hold, der har kvalificeret sig til videre deltagelse, af en eller anden årsag afstår herfra, indtræder det næst placerede hold i dettes sted.

5. Anvendelse af en spiller i modstrid med turneringsbestemmelserne medfører normalt tab af points i den/de kamp(e), hvor den ulovlige anvendelse har fundet sted.

• I grundspillet stiller det i planen førstnævnte hold op på den af stævneledelsen anviste banehalvdel og sætter bolden i spil - i semifinaler og i finaler trækker dommeren lod om, hvilket hold der skal sætte bolden i spil.

• I tilfælde af at to holds spilledragter frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne mellem holdene, skal det i programmet sidstnævnte hold ændre spilledragt (overtræksvest eller lignende).

• Kun de spillere som er påført de elektroniske holdkort inden holdets første kamp, må benyttes i stævnet.

• Der må maksimalt være 14 spillere på hvert hold.

§ 19.10 For at en halvårsspiller kan rykke ned i det sidste indledende stævne (og Jyske Mesterskaber), kræves det, at spilleren har deltaget i minimum 1/3 af stævnerne inden det sidste indledende stævne.
Der må maksimalt deltage én halvårsspiller til et stævne.

For hold fra DBU Fyn gælder der dog andre regler jf. nedenstående:
§ 8 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående, spillere der opnår dispensation fra aldersgrænserne samt spillere genbrugt jf. § 19.6, pr. stævne ikke må overstige 1.

BEMÆRK at ovenstående regler omkring halvårsspillere og kvartalsspillere IKKE er gældende til DBU Final Four stævnet – her må der kun benyttes spillere der overholder aldersinddelingen!

• Eventuelle protester afgøres af DBU Jylland-stævneudvalget (protest skal nedlægges i henhold til futsalreglementets §46 - se DBU Jylland’s regelsæt).

• Såfremt et hold vælger ikke at spille alle kampene til et Futsalmesterskab, medfører det bøde på kr. 2.000,00.