Futsal 1. division Vest-reglement

 

 1. Turneringens navn og administration m.v.

1.1                       Turneringens navn er "Futsal 1. division Vest".

1.2                       Turneringen udskrives af DBU Jylland, jf. FÆLLES TURNERINGSREGLER § 3.2, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til LOVE FOR DBU JYLLAND § 14.3.

                            

2.1                       Turneringens daglige administrator (herefter kaldet "administrator") er DBU Jylland (dvs. DBU Jyllands administration og de relevante fagudvalg i DBU Jylland)

2.2                       Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

3                           En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen "klub".

                            

 1. Turneringsåret

4.1                       Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.

4.2                       Begrebet "turneringshalvdel" er i disse propositioner synonymt med begrebet "kalenderhalvår", dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni. Ved "turneringsår" forstås perioden fra og med 1. juli til og med efterfølgende 30. juni.

                            

III. Turneringsordning             

5.1                       Futsal 1. division Vest omfatter som udgangspunkt i alt 12 hold.

5.2                       Futsal 1. division Vest inddeles i to puljer á seks hold. Puljerne inddeles som udgangspunkt efter geografiske forhold.

5.3                       Begge puljer afvikles ved at hvert hold spiller to kampe mod de øvrige hold i den pågældende puljer. Således mødes alle hold hjemme som ude.

6.1                       Oprykning og nedrykning sker som følger:

(a) Oprykning: Efter endt puljespil mødes hhv. vinder af Pulje Nord med vinder af Pulje Syd over én kamp (lodtrækning om hjemmebane) i én Kvalifikationskamp. Vinderen af denne Kvalifikationskamp rykker op i DBU Futsal Liga. Taberen af denne Kvalifikationskamp møder i endnu én Kvalifikationskamp 7.-pladsen fra DBU Futsal Liga Vest (lodtrækning om hjemmebane). Vinderen af denne Kvalifikationskamp rykker op i DBU Futsal Liga i den kommende sæson. Taberen af denne Kvalifikationskamp spiller Futsal 1. division Vest i den kommende sæson.

(b) Nedrykning: Efter endt puljespil deltager hhv. 6.-pladsen fra Pulje Nord og Pulje Syd i det Jysk/Fynske Kval.-stævne. De to bedst-placerede hold i/til det Jysk/Fynske Kval.-stævne kvalificerer sig til Futsal 1. division Vest.

6.2                       Jysk/Fynsk Kval.-stævne (spillested udpeges af unionen): Der deltager otte hold: 6.-pladsen fra Futsal 1. division Vest Pulje Nord, 6.-pladsen fra Futsal 1. division Vest Pulje Syd, Ét hold fra DBU Jylland R1, Ét hold fra DBU Jylland R2, Ét hold fra DBU Jylland R3, Ét hold fra DBU Jylland R4, to hold fra DBU Fyn.

                             Note: Ved afbud til Jysk/Fynsk Kval.-stævne kan der afviges fra ovenstående fordelingsnøgle.

7.1                       Det er tilladt at deltage med mere end ét hold  turneringen.

7.2                       Oprykningsberettigede fra Futsal 1. division Vest til DBU Futsal Liga, er kun klubber, som ikke i den forgangne sæson har spillet DBU Futsal Liga. Vinder en klub, som i forvejen har et hold i DBU Futsal Liga, en af puljerne i Futsal 1. division Vest, går pladsen i "Kvalifikationskampen" (jf. §5.4) til 2.-pladsen i den pågældende pulje. Dette gentages ligeledes hvis 2.-pladsen i den pågældende pulje, har et hold i DBU Futsal Liga. Det samme gør sig gældende så fremdeles.

8.1                       En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

8.2                       Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres holdene som følger:

 1. Færrest udeblivelser
 2. Flest kamppiont i indbyrdes kampe
 3. Bedste målforskel i indbyrdes kampe
 4. Flest scorede mål i indbyrdes kampe
 5. Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
 6. Bedste målforskel i samtlige kampe
 7. Flest scorede mål i samtlige kampe
 8. Flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
 9. Flest vundne kampe

8.3                       Står holdene fortsat lige, spilles der omkamp (lodtrækning om hjemmebane), om nødvendigt med forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt for at afgøre topplaceringen i en pulje og/eller ordinær op- eller nedrykning.

8.4                       I "afsluttende kampe" (eks. Kvalifikationskampe): I tilfælde af uafgjort ved normal spilletids ophør, skal vinderen af kampen findes ved afvikling af 2 x 5 minutters forlænget spilletid. Hvis stillingen efter forlænget spilletid fortsat er uafgjort, skal vinderen af kampen findes ved afviklingen af straffesparkskonkurrence jf. Futsalloven.

                            

 1. Spilleberettigelse

9                           Bestemmelserne i dette kapitel, gælder både for spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for alle udskiftningsspillerne der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

                             Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede spillere fra holdkortet.

10                        Kun spillere, der på kampdagen er fyldt 16 år, er berettigede til at deltage i kampene.

11.1                     En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold han skal spille på.

11.2                     Det er tilladt at benytte spillere fra andre fodboldklubber under forudsætning af, at der foreligger en futsalerklæring fra fodboldklubben, hvor spillercertifikatet er hjemmehørende og at spilleren er medlem af begge klubber. Futsalerklæringen skal foreligge og indsendes til administrator inden spilleren spiller første kamp for klubben, dog senest d. 31. december, i indeværende sæson.

Såfremt spilleren skifter fra en fodboldklub til en anden fodboldklub efter årsskiftet, så skal den nye fodboldklub udstede en ny futsalerklæring, som skal indsendes til administrator.

11.3                     En spiller kan i turneringen kun deltage for én klub.

11.4                     En spiller kan kun repræsentere en klub pr. turneringsår, gældende for alle officielle futsalturneringer udskrevet af DBU eller de under DBU hørende organisationer. Det er tilladt at repræsentere en klub i de officielle futsalturneringer i UEFA og FIFA, og efterfølgende skifte til en anden dansk klub, såfremt spilleren ikke har spillet turneringskampe i Danmark.

12.1                     Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirerer spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra afgivende klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav med eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuelt spillerkontrakt stille sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 10 til § 14.2 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen. Skiftet skal dog ske senest d. 31. december, for at være spilleberettiget i den resterende del af indeværende sæson. 

12.2                     Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder DBU's til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Skiftet skal dog ske senest d. 31. december, for at være spilleberettiget i den resterende del af indeværende sæson.

12.3                     Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin futsalturnering efter turneringen i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel, såfremt § 13.6 er opfyldt.

12.4                     I ganske særlige tilfælde kan DBU Jylland efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne om spilleberettigelse. En eventuel dispensation gælder i givet fald for den pågældende række.

13.1                     En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en turneringskamp for højere-rangeret seniorhold. Denne regel er dog fraveget for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 23 år, uanset om vedkommende starter på banen eller som udsiftningsspiller,  såfremt de øvrige paragrafer er opfyldt, heriblandt § 11 og § 13.3.

Hver ugedag er én spilledag - dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) skærtorsdag/langfredag; c) påskelørdag/påskesøndag/2. påskedag; d) fredag før pinse/pinselørdag/2. pinsedag, som én og samme spilledag.

13.2                     Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 13.1. DBU Jylland's bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

13.3                     En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU, Divisionsforeningen eller en lokalunion udskrevet futsalturnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt. En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

                             Administrator kan i særlige tilfælde dispensere for reglerne.

                            

 1. Kampenes afvikling

14.1                     Datoplan planlægges af den daglige administrator. Datoplanen for kampprogrammet forelægges DBU Jyllands Ad hoc Futsalgruppe og efterfølgende DBU Jyllands Vinterudvalg.

14.2                     Hjemmeholdet er ansvarlig for spillestedet.

14.3                     Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren gøre bemærkning om forholdet i sin kampindberetning. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan administrator træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.

14.4                     Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Administrator kan herefter beslutte af lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende point.

14.5                     Den arrangerende klub skal levere futsal-bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Futsalloven.

14.6                     Den arrangerende klub skal sørge for bemanding af tidtagerbordet til kampen. Lever den arrangerende klub ikke op til denne forpligtelse, udstedes der en bøde på kr. 1.000.

15.1                     Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit futsal-liga hold til futsallandskampe, eller skal en klub deltage i UEFA Futsal Cup, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet. Hvis ansøgningen er begrundet med udtagelse af to eller flere landsholdspillere er det alene udtagelser til A- eller U21-futsallandshold, der berettiger til kampflytning.

15.2                     Evt. kampflytninger, aftales de implicerede klubber imellem. For at kampflytningen er gældende, skal denne meddeles og godkendes af administrator.

                             Gebyrer for kampflytninger opkræves jf. DBU Jyllands takster herfor.

16                        Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure og der er tidsmæssigt plads i hallen, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Er der ikke tidsmæssigt plads til udsættelsen i hallen samme dag, aflyses kampen og en ny dato og klokkeslæt fastsættes af administrator. Er der tidsmæssigt plads i hallen kan dommeren også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal gøre bemærkning om forholdet og om sin afgørelse i sin indberetning. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

17.1                     Området omkring banen skal afmærkes som anvist i Futsalloven, og indtil 15 personer må opholde sig i det tekniske område. Heraf maksimalt. 9 reservespillere og maksimalt. 6 trænere/officials.

17.2                     Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

17.3                     Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal gøre bemærkning om eventuelle protester mod baneforholdene og om sin eventuelle aflysning af kampen i sin indberetning. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

18                        Kampene spilles efter den af DBU senest udgivne udgave af "Futsalloven".

19.1                     DBU Jylland og DBU Fyn udpeger dommere til kampene i turneringen, inklusive Kvalifikationskampe, Kval.-stævne m.v.

19.2                     Der påsættes dommere som i øvrige turneringer, administreret af lokalunionen.

19.3                     Dommere er berettiget til at modtage omkostningsgodtgørelse og rejsegodtgørelse i overensstemmelse med de til enhver tid vedtagende satser.

20.1                     De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen indtil kravene er opfyldt.

20.2                     For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til DBU Jylland oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

20.3                     Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Futsallovens § 4.

21.1                     Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

21.2                     Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter, må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal gøre bemærkning herom i sin indberetning.

21.3                     Administrator afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

21.4                     Administrator kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler i sagens anledning.

22.1                     Spilletiden i kampene er 2 x 20 minutters effektiv spilletid.

22.2                     Pausen mellem de to halvlege er 10 minutter.

23.1                     Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af den af DBU senest udgivne udgave af "Futsalloven", skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest to hverdage efter kampens afvikling. Dommeren skal gøre bemærkning om protesten i sin indberetning.

23.2                     Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af den af DBU senest udgivne udgave af "Futsalloven", der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer administrator, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

24                        En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til administrator være ledsaget af en tilkendegivelse, hvori der fremsættes accept for, at et evt. protestgebyr på kr. 500 opkræves, i tilfælde af, at protesten ikke godkendes.

                            

 1. Kampenes indberetning

25.1                     Senest to hverdage efter kampen foretager dommeren evt. indberetning, herunder udvisninger, til administrator.

25.2                     Til brug for indberetningen skal begge klubber inden kampstart have udfyldt elektroniske holdkort.

25.3                     Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 18, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har han advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 19 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 25.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 23.2, skal dommeren anføre dette i sin indberetning med sine bemærkninger. Administrator træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

26                        Holdgebyr: 1100 kr.

27.1                     Alle arrangementsudgifter ved en kamp i Futsal 1. division Vest afholdes af den arrangerende klub.

27.2                     Alla udgifter til udeholdets transport afholdes af udeholdet.

27.3                     Alle udgifter til dommerne udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommerne i hver pulje i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem puljens deltagere og opkræves. Udgiften til dommerne i eventuelle omkampe indgår i regnskabet for den pulje, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den pulje, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse. 

27.4                     Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos modstanderklubben som aflyser kampen. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i Lokalunionens "Rejseudgifter" ifm. befordringsgodtgørelse

28.1                     Den arrangerende Lokalunions Dissciplinærinstans behandler og afgør som første instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Fodboldens Disciplinærinstans’ afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens Appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF-idrættens højeste Appelinstans som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

28.2                     Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

28.3                     En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 8 dage efter den hændelse, protesten vedrører. Den skal dog være administrator i hænde inden næste kamp for den klub protesten vedrører og senest to dage efter sidste spilledag. Administrator kan dog dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.

29                        Disse propositioner er vedtaget af DBU Jyllands bestyrelse i overensstemmelse med lovene. Ændring af disse propositioner kan kun foretages af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBU Jylland's administrerende direktør i hænde senest den 30. august. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende rækker.