Strategiens 12 initiativer

Collage 10

Særligt 12 initiativer skal hjælpe med at sikre implementeringen af Børnefodboldstrategien. Nogle af initiativerne handler om kamp eller træning, mens andre handler om fritid og skole+.

Vi skal...

 

Kamp

1. Skabe mulighed for kamp for alle børn – og lige meget spilletid
Det skal sikres, at alle børn har mulighed for at spille kamp eller stævne 2-4 gange om måneden. Og alle børn har ret til lige meget spilletid. Der er ingen, der udvikler sig ved at sidde på bænken.


2. Flytte fokus fra præstation til udvikling
Fokus i al børnefodbold skal være på udviklingen og ikke på præstationer, resultater, stillinger osv. Der vises ikke stillinger og resultater i børnefodbold. Børnene spiller naturligvis kampene for at vinde dem, men træningen må og skal ikke pege frem mod at vinde i weekenden. Det er primært i træningen, at man udvikler sig, og derfor skal der altid være minimum en faktor 3:1 i forholdet træning:kamp.


3. Udvikle alternative fodboldformer, der fremmer leg og kreativitet
Det traditionelle spil til 2 mål, suppleres af forskellige andre typer af kampe, som måske tilgodeser andre spillertyper eller andre måder at tilgå spillet på. På den måde motiveres trænerne dels til ligeledes at træne forskellige spil, ligesom man i et vist omfang tilgodeser andre spillertyper og dermed i nogen grad forebygger den relative alderseffekt (RAE). Disse alternative kampformer skal indgå som en del af fodboldfestivals.

 

Træning

4. Højne kvaliteten i børnefodbold gennem øget uddannelsesniveau
Der ønskes at sætte større fokus på børnefodbolden og give det højere status at være børnefodboldtræner eller beskæftige sig med børnefodbold i det hele taget. Gennem et samarbejde med de etablerede uddannelsesinstitutioner kan man løfte børnetræneruddannelsen op på et andet niveau og dermed give den langt højere værdi og dermed status. Vi tror på, at der på sigt vil opstå flere jobs i børnefodbolden, så vi ønsker at forberede os på dette gennem et vidensløft.


5. Styrke miljøet i børnefodbold gennem fokus på struktur, planlægning, kontinuitet og klubsamarbejder
I og med vi tror, at der vil opstå flere jobs i børnefodbolden, så er det også afgørende, at der kigges på, hvordan samspillet mellem ansatte – det være sig lønnede som ulønnede – og de frivillige kan og skal være. Det er vigtigt, at der ikke går viden tabt, når en frivillig træder tilbage. Derfor skal der fokus på at sikre en stærkere struktur og kontinuitet.


6. Skabe fleksible og mangfoldige træningstilbud for alle børn
Vi anbefaler, at alle klubber i Danmark med børnefodbold tilbyder alle deres børnespillere et træningstilbud ud fra 2+1+1 modellen: 2 holdtræninger på eget hold, som danner grundlag for at blive tilbudt de andre træningstilbud. +1 træning på tværs af hold, køn, alder, niveau og/eller klub: Det kan være en særlig tekniktræning, det kan være en samarbejdstræning med andre klubber i området eller det kan være en anden form for specialtræning. Den første +1 er ikke nødvendigvis noget, klubben selv tilbyder, men den skal sikre, at det er et tilbud for alle klubbens spillere, som måtte have lyst til at træne mere end de 2 almindelige træninger med eget hold. Det kan evt. ske gennem ansættelsen af en ”klyngetræner”, som står for afviklingen af ekstratræning for spillerne fra en række klubber.

+1 træning på børnenes præmisser: Den anden +1 træning skal være tilbudt og muliggjort af voksne, men skal foregå påbørnenes helt egne præmisser uden voksenindblanding, såkaldt ”deliberate play”, hvor rammerne er sat, men børnene selv udfylder dem. Mere konkret kan det være, at en bane i klubben er åbnet og fyldt op med materialer af forskellig art. Der kan være sat forskellige banetyper op (små mål, større mål, 4 mål på en bane, pannabaner osv.), men herfra er det op til børnene selv at spille, lege og eksperimentere med bolden – uden at de voksne blander sig undervejs.

 

Fritid

7. Understøtte og udvikle selvorganiserede aktiviteter
Vi ønsker at børn i højere grad end i dag dyrker fodbold som selvorganiseret aktivitet i deres fritid. Derfor skal der arbejdes på forskellige digitale platforme, som stimulerer til fodbold og bevægelse i fritiden. Det kunne være hotspots, hvor man kan oprette begivenheder og mødes uformelt, eller det kunne være en app med forskellige konkurrenceelementer, som kan sammenlignes på tværs af landet. Samtidig mener vi, at klubberne spiller en vigtig rolle i forhold til faciliteterne mange steder.


8. Skabe bedre og bredere udnyttelse af faciliteter og materialer, der motiverer til fodbold
Det er et indsatsområde fortsat at arbejde på flere og bedre faciliteter rundt omkring i landet i både klubber og andre områder til gavn for alle børn, der ønsker at bevæge sig og lege med en fodbold.


9. Tilknytte ressourcer, der skaber trygge rammer til udfoldelse af den frie leg
For at understøtte den sidste +1 træning, beskrevet ovenfor, vil der i mange tilfælde være behov for at tilknytte ressourcer der kan medvirke til at skabe de trygge rammer for børnene, ved den facilitet der åbnes op for. Det kan være i en nærliggende klub, skole, SFO eller anden facilitet. Denne ressource findes ikke nødvendigvis pr. automatik. Der kan derfor være behov for at indgå formaliserede samarbejder med aktører, der vil kunne stille ressourcerne til rådighed. Samarbejderne kunne ingåes med kommuner, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante aktører.

 

Skole+

10. Understøtte mål om minimum 45 minutters daglig bevægelse i skolen
DBU skal understøtte skolerne i forhold til at sikre de 45 minutters daglig bevægelse. Det kan både være gennem ressourcer og materialer. Vi ønsker, at danske børns aktivitetsniveau hæves og dermed er med til at skabe sunde og glade børn.


11. Konceptualisere ”mere bevægelse” i samarbejde med kommuner og SFO’er
I samspil med børnehaver, skoler og SFO’er skal DBU medvirke til at børn i Danmark generelt oplever en mere bevægelsesorienteret tilgang til deres hverdag. Det skal ske gennem fokus på, hvad leg og bevægelse kan give det enkelte barn og den pågældende gruppe af børn sammen.


12. Inspirere og anspore skole/SFO til anvendelse af boldbasis i bred forstand med fokus på Krop & Motorik, Leg & Kreativitet samt social og mental kompetence
Der skal arbejdes på at skabe undervisningsmateriale, som taler ind i lærernes virkelighed og i mindre grad er fodboldspecifikt, end det er bevægelsesorienteret med en boldbasisvinkel i bred forstand. Leg, kreativitet og bevægelse med bold skal implementeres i en almindelig dansk skoleuge. Der skal være fokus på kropskontrol og motorisk udvikling gennem leg og kreativitet. Og det skal italesættes, hvilke sociale og mentale kompetencer, det er med til at udvikle hos børnene, når de indgår i disse aktiviteter.

 

 

Ovenstående 12 initiativer skal hjælpe med at sikre implementeringen af DBU's børnefodboldstrategi. 

Læs om fundamentet for DBU's børnefodboldstrategi her.

Læs om lokomotiverne i strategien her.

Læs om DBU's børnesyn her.