Politik vedrørende klub- og holdsamarbejde

Tilgængelighed
DBU Jyllands fornemste opgave er at fremme fodboldspillet i Jylland.

Vores ambition er at styrke rammerne for at så mange som overhovedet muligt får lyst til og mulighed for at dyrke og involvere sig i fodboldspillet, på tværs af alder, køn, geografi, ambitionsniveau m.v.

Vi tror på, at tilgængeligheden og det lokalt forankrede fodboldtilbud er afgørende for indfrielsen af denne ambition. Derfor er det vores erklærede mål at medvirke til at kæmpe for bevarelsen af hver eneste fodboldklub i Jylland, gerne således at der et tilbud i hver eneste by – stor som lille.

Dermed kan vi også indirekte være med til at holde sammen på og give liv til lokalsamfundene, idet en fodboldklub er en vigtig faktor i denne sammenhæng.

Ligeværdighed
Vi ser ligeværdigheden som et afgørende og grundlæggende element i breddefodboldens sjæl og natur. Det betyder med andre ord, at intet medlem i en fodboldforening er vigtigere end et andet, intet køn er vigtigere end det andet osv.

Derfor skal vi tage alle vores aktive medlemmer og alle vores frivillige alvorligt og behandle dem med respekt. Vi skal lytte til de aktive og de frivillige og involvere dem mest og bedst muligt i de beslutninger, der træffes.

Det betyder også, at samtlige vores medlemsklubber er vigtige for os. Store som små. Nye som gamle. Og uanset sportslige indplaceringer. 

Nogle klubber har behov for ekstra og særlige ressourcer og kompetencer fra os som organisation – eksempelvis klubber med børne- og ungdomsspillere. Men vi ønsker tilsvarende at understøtte klubber, som f.eks. udelukkende har seniorfodbold på programmet.

Vi ønsker med andre ord at bidrage til indsatsen for at bevare hver eneste jyske fodboldspiller.

Samarbejdsmuligheder
DBU Jyllands regler giver og skal give mulighed for at klubber kan indgå i forskellige samarbejdsformer.

Det er som udgangspunkt altid klubberne selv, der bedst kan vurdere behovet for disse samarbejdsformer, og det er heller ikke DBU Jyllands rolle at diktere, hvad der er rigtigt for den enkelte klub.

Desuden er det en kendsgerning, at den demografiske udvikling i forskellige dele af Jylland har medført et støt stigende pres på nogle klubber – eksempelvis for overhovedet at kunne stille hold. Derfor har vi også gennem de senere år oplevet et øget behov for endnu mere fleksibilitet i samarbejdsmulighederne mellem klubber – både for ungdom og for senior. Klubberne anfører i nogle tilfælde, at samarbejde reelt er den eneste mulighed for fastholdelse af spillere. I disse situationer er der naturligvis god fornuft i forskellige samarbejdskonstruktioner.

Der er også klubber, der ønsker at samarbejde for at kunne stille et stærkt fælles 1. hold. Dette er også muligt via overbygningsaftalen, som i dette tilfælde vil være den rigtige samarbejdsform.

Det er dog også værd at bemærke, at samarbejde mellem to eller flere klubber sjældent giver flere aktive medlemmer, men måske kan klubberne fastholde de medlemmer, som de har. Derfor bør man som klubber altid overveje bevæggrundene nøje, inden man indgår i disse samarbejdsformer. Sportslige ambitioner er sjældent et bæredygtigt udgangspunkt på den lange bane, mens behovet for at kunne tilbyde sine aktive et attraktivt turneringstilbud ofte vil give god mening som argument for et samarbejde.

Sammenlægning eller fusion
Det er DBU Jyllands klare erfaring, at en sammenlægning eller fusion mellem to eller flere klubber ikke giver flere aktive medlemmer – faktisk tværtimod. Vi kender til eksempler, hvor det samlede medlemstal er halveret inden for få år. Derfor bør man som klubber altid overveje en sammenlægning eller fusion meget nøje. 

Beslutningsproces
DBU Jylland ønsker ikke at påføre sine medlemsklubber unødig administration eller bureaukrati. 

Derfor skal vores administration sikre, at det ikke er en kompliceret praktisk udfordring at sikre sig tilladelse til eksempelvis et holdsamarbejde. 

Vi ønsker dog fortsat at bevare proceduren således, at det i visse tilfælde nødvendiggør en intern proces i klubben, hvor det er foreningens ledelse – og ikke en enkelt træner – der står bag den principielle beslutning om at ansøge om samarbejde. 

Dette skal ikke mindst sikre, at et eventuelt samarbejde eller sammenlægning/fusion set med ledelsens øjne er den rigtige beslutning og er i tråd med klubbens overordnede holdning og strategi til gavn for klubbens medlemmer og de frivillige ledere.

DBU Jyllands administration og klubrådgivere hjælper og rådgiver meget gerne klubberne i aktuelle sager. Kontakt os blot, og vi er klar.

Opdateret maj 2017