Økonomisk politik

DBU Jylland er en non-profit-organisation.

Vores mål er ikke at skabe økonomisk overskud. Økonomien er i stedet et instrument for os til at skabe mest muligt fodbold for vores medlemsklubber.

Dette skal helt grundlæggende ske i den størst mulige respekt for, at det primært er de jyske fodboldklubber, som finansierer vores drift, men samtidig således, at vi kan mønstre en professionel, moderne og serviceorienteret organisation, som lever op til klubbernes krav og forventninger – og som kan varetage breddefodboldens tarv i Jylland.

Vores indtjening sker primært via de aktiviteter og serviceydelser, som vi tilbyder klubberne. Herudover modtager vi årligt ca. kr. 6.5 mio. kr. fra DBU som vores andel af bl.a. tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund (udlodningsmidler o.s.v.). Dette beløb indgår i driften i DBU Jyllands regnskab. 

Prispolitik
Det er et gældende princip, at vores medlemsklubber yder en eller anden form for betaling for de ydelser og den service, der udbydes og efterspørges.

Det vil sige, at klubberne eksempelvis betaler gebyrer for deltagelse i vores turnerings- og uddannelsestilbud samt andre aktiviteter og serviceydelser. Ved arrangementer som f.eks. regionale årsmøder, delegeretmøde o.s.v. betales de faktiske udgifter – enten helt eller delvist.

Det er væsentligt for DBU Jylland, at vores medlemsklubber kan se et rimeligt forhold mellem den vare eller service, som klubben får, set i forhold til den pris, der skal betales.

Som klubleder kan man støde på mange forskellige priser og prissætninger, men det skal ses som et udtryk for, at vi har mange forskellige tilbud til klubberne eller til medlemmerne af klubberne. Det kan samtidig være et udtryk for, at der rent strategisk ydes et ekstraordinært udviklingstilskud, eller en intern underskudsgaranti, på en fodboldaktivitet, som ønskes udbredt til klubberne, fordi den af DBU Jylland vurderes som særlig vigtig eller værdifuld.

Egenkapitalen
DBU Jyllands egenkapital voksede væsentligt i 2012 som følge af etableringen af fodboldcenteret i Tilst og udgør pr. 1. november 2018 ca. 13,5 mio. kr. Dette svarer til ca. 15.000 kr. pr. medlemsklub i gennemsnit, hvilket af bestyrelsen anses for at være på det niveau, der er tidssvarende og rimeligt i forhold den fortsatte drift af DBU Jyllands organisation. 

Resultatet
Bestyrelsen ønsker hvert år at kunne fremvise et sundt og solidt regnskab, men det er også et knæsat økonomisk princip, at bestyrelsen hvert år stræber efter et resultat, som driftsmæssigt går i 0, uagtet at det selvfølgelig kan være svært set i relation til en omsætning på mere end 66 mio. kr.

Bestyrelsen ønsker endvidere, at der, når der er mulighed for det, hensættes beløb til DBU Jyllands Initiativ- og udviklingspulje. Det er en intern pulje, som organisationens udvalg og arbejdsgrupper kan søge med henblik på igangsættelse af nye aktiviteter og projekter. Det er bestyrelsen, der disponerer midlerne i denne pulje, som hvert år er specificeret i regnskabet med såvel bevillinger som forbrug. 

DBU Jylland Fodboldcenter (DBU Hotel og Kursuscenter)
Pr. 1. februar 2012 igangsatte vi driften af DBU Jylland Fodboldcenter i Tilst. Driften af centeret skulle som udgangspunkt ikke belaste den ordinære økonomi i DBU Jylland og dermed heller ikke påvirke de jyske klubber.

Centeret blev bygget i et ligeværdigt samarbejde med DBU, og omfanget af byggeriet skete også i tæt samråd med DBU. Det var vigtigt for DBU Jylland, at der ikke skulle være tale om et ”prestigebyggeri”, men en praktisk løsning, der alene skulle omfatte de nødvendige kontor- og mødefaciliteter for det administrative personale i DBU Jylland centralt samt for DBU Jylland Region 3. Desuden blev administrationsbygningen udvidet med en række overnatningsfaciliteter for at kunne rumme bl.a. DBU-talentaktiviteter.

Formålet med denne løsning var oprindeligt et decideret fodboldcenter – baseret på fodboldrelaterede aktiviteter. Men en efterfølgende strategisk ændring i DBU i relation til talentudviklingen, hvor mange af aktiviteterne nu henlægges til udlandet og andre steder i landet, satte relativt hurtigt centerets drift under pres, hvorfor resultaterne ikke kunne leve op til de økonomiske forventninger. 

Derfor var DBU Jylland nødsaget til at justere den oprindelige strategi og satse mere målrettet på såvel interne som eksterne kursusaktiviteter samt i høj grad decideret hoteldrift (turister, håndværkere m.fl.). Af samme grund blev der i 2014 brugt en del ressourcer på at skabe et nyt fundament for den fremtidige drift, ligesom vi indgik en aftale med DBU om at ændre navnet til DBU Hotel og Kursuscenter for at opnå en bedre branding.

Tilpasningen af formålet med fodboldcenterets faciliteter og indsatsen for at skabe nye og andre indtægter har efterfølgende haft en positiv effekt på regnskabet. Allerede i regnskabsåret 2015/16 kunne vi notere positive tendenser, og i regnskabsåret 2017/2018 lykkedes det at opnå et overskud på ca. 160.000 kr. efter renter og afskrivninger.

Det er fortsat bestyrelsens holdning, at driften af DBU Jyllands Fodboldcenter ikke må belaste økonomien generelt.

På grund af aktivitetsudviklingen i breddefodbolden generelt samt en række nye strategiske indsatser i DBU og lokalunionerne har det i 2019 været nødvendigt at igangsætte en udvidelse af fodboldcenteret for at kunne rumme administrationen. Finansieringen af denne udvidelse er sket via en låneaftale med DBU, hvor der samtidig er foretaget en generel låneomlægning til et nyt samlet lån på 20,7 mio. kr. Aftalen indebærer rentefrihed for DBU Jylland i hele låneperioden, men således at der skal erlægges et fast årligt afdrag på 670.000 kr. til DBU – også i hele den 30-årige låneperiode.

Bøder
I regnskabsåret 2017/18 var der indtægtsført bøder for ca. 4,3 mio. kr., hvilket svarer til, at en medlemsklub i gennemsnit betaler 5000 kr. i bøder pr. år. I det samlede beløb indgår i mindre omfang bøder, som omhandler de administrative forhold (rykkerskrivelser m.v.).

Men hvorfor udskriver vi overhovedet bøder i DBU Jylland? Kunne vi ikke blot undlade det?

Det overordnede formål for DBU Jyllands bestyrelse med at udskrive bøder er helt grundlæggende at værne om kvaliteten i vores turneringer og stævnetilbud. F.eks. i forhold til at minimere antallet af udeblivelser, sikre rettidig udfyldelse af holdkort, skabe en præventiv effekt i forhold til disciplinære forhold o.s.v.

I princippet kunne vi undlade at udskrive bøder, men det ville for det første medføre, at holdgebyrer m.v. skulle sættes tilsvarende i vejret, idet bødeindtægterne er med til sikre den daglige drift af organisationen. Fakta er nemlig, at der i DBU Jylland bruges ganske mange ressourcer på området. Eksempelvis til at rykke efter holdkort, til at foretage ombrydninger, til at håndtere disciplinærsager, til at administrere udeblivelser, til at regulere turneringerne i forbindelse med udtrækninger o.s.v.

For det andet ville der efter vores opfattelse ske en forringelse af kvaliteten i turneringerne, hvis vi fjernede bøderne, og det ønsker vi ikke, og efter vores opfattelse vil det heller ikke vil være i klubbernes interesse.

Selvfølgelig kan man være enig eller uenig i den beslutning eller de holdninger, som vi lægger til grund for vores bødepolitik, men såvel Disciplinærudvalget som DBU Jyllands bestyrelse gennemgår med jævne mellemrum bøderne og bødernes størrelse med henblik på, at disse lever op til formålet og samtidig opleves så retfærdige og rimelige som muligt. 

Dommeraktiviteter
Dommeraktiviteterne er også et område, som fylder meget i DBU Jyllands regnskab. Således var der i 2017/2018 indtægtsført ca. kr. 30 mio. kr. Dette beløb har primært sin baggrund i, at DBU Jylland på klubbernes vegne foretager automatisk dommerafregning vedr. samtlige dommeropgaver i vores regi.

Opkrævningen omfatter ca. 70.000 påsætningsopgaver i relation til fodboldkampe i Jylland. Samtidig udgiftsføres der således et tilsvarende beløb. Opkrævningen hos klubberne sker pr. kamp eller som et solidarisk beløb pr. række. I indendørs fodbold, futsal m.v. sker opkrævningen dog via holdgebyrer.

Bestyrelsen har besluttet, at dommerområdet – ligesom eksempelvis uddannelsesområdet - skal give et dækningsbidrag, som modsvarer de administrative opgaver, mødeudgifter o.s.v., som har relation til de tilknyttede aktiviteter. Dette sikres via en kampafgift, som opkræves hos klubberne. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kampafgiften.

Dommeren er vigtig for kvaliteten i DBU Jyllands turneringsvirksomhed. Derfor investerer klubberne og DBU Jylland hvert eneste år mange ressourcer på dommersektoren. Det gælder både menneskelige ressourcer, men også økonomiske ressourcer. Som tidligere nævnt opkræver vi ca. 30 mio. kr. hos klubberne til dækning af dommerudgifter. Langt den største del sender vi videre til dommerne i form af godtgørelser og kørselsrefusion. Men vi investerer også mere end 1,5 mio. kr. hvert år i at fastholde, rekruttere og udvikle dommersektoren. 

Uddannelsesaktiviteter
Vi betragter uddannelsesaktiviteter (træneruddannelse, lederuddannelse o.s.v.) som en strategisk investering i fodbolden og i klubberne. Derfor skal heller aktiviteterne heller ikke generere økonomisk overskud i DBU Jyllands regnskab. Af samme grund har bestyrelsen besluttet, at uddannelsesområdet udelukkende skal give et dækningsbidrag, som svarer til de administrative opgaver, mødeudgifter etc. som har relation til aktiviteten. Dette sikres via en fastsættelse af kursuspriser, som opkræves hos kursisterne og/eller klubberne. 

Honorar til formand m.v.
I takt med et støt stigende arbejdspres på rollen som formand for DBU Jylland har delegeretmødet vedtaget, at bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller yde vikardækning til denne specifikke funktion i organisationen (DBU Jylland's love §13).

DBU Jyllands bestyrelse har siden 2009 valgt at udbetale et egentligt vederlag (formandshonorar) for politisk arbejde udført med relation til DBU Jylland – primært vedr. opgaver på det strategiske niveau. Opgaver udført i relation til faglige forhold - primært på det operationelle og taktiske niveau - aflønnes ikke, idet dette arbejde ligestilles med det arbejde, der udføres af øvrige frivillige, ulønnede ledere i DBU Jylland.

Bestyrelsen har i samarbejde med formanden vurderet, at arbejdets omfang på det strategiske niveau svarer til et ½-tidsjob. I 2018 udgjorde det udbetalte beløb kr. 276.242 incl. pension. Beløbet pristalsreguleres årligt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer har i henhold til de gældende skatteregler om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede ledere fået udbetalt kr. 3.750 for år 2018 til dækning af udgifter vedr. internet, telefon, administrationsomkostninger m.v.

Bestyrelsen har i 2018 åbnet mulighed for, at der i særlige tilfælde kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste til frivillige nøglepersoner, som i deres civile erhverv skal anvende fridage/feriedage for at deltage i DBU Jyllands frivillige organisationsarbejde. Dette er p.t. etableret som en forsøgsordning.

Integration 
Fodbold er i sin natur integration og bidrager til at forene og skabe fællesskaber. Derfor løfter breddefodbolden og de tusindvis af frivillige i DBU Jyllands medlemsklubber i dagligdagen en stor og værdifuld samfundsopgave.

DBU Jylland bidrager til dette integrationsarbejde via de almindelige tilbud til medlemsklubberne (turneringer, stævner, klubrådgivning, kurser, uddannelse osv.). En medlemsydelse som gælder alle de jyske klubber.

Integrationsindsatsen er som udgangspunkt en samfundsopgave og bør efter DBU Jyllands opfattelse ikke finansieres af det frivillige foreningsliv. Derfor er det også naturligt, at økonomien i forhold til særlige integrationsudfordringer og indsatsområder i breddefodbolden, som f.eks. observatørkorpset i Aarhus, løftes via Danmarks Idræts-Forbund og Aarhus Kommune.

For at understøtte integrationen har DBU Jylland imidlertid som et forsøg valgt at påtage sig en specifik rolle i forhold til medfinansieringen af særlige integrationsprojekter i udvalgte områder – i første omgang i Aarhus, hvor forventningen er, at en målrettet indsats i særlige områder med fodboldklubbernes som omdrejningspunkt kan gøre en forskel for en række børn og unge.


Opdateret maj 2019