En særlig arbejdsgruppe under DBU Jylland skal i de kommende måneder se nærmere på sikkerheden og trygheden for de jyske fodbolddommere.

Bestyrelsen har bl.a. på baggrund af en sag vedr. en serie 4-spillers aggressive adfærd over for en ung, kvindelig fodbolddommer i en sag fra Egernsund ønsket at give hele området et grundigt serviceeftersyn.

- Det er helt afgørende for DBU Jylland, at en fodbolddommer til hver en tid kan føle sig tryg og sikker, når man er ude og dømme en fodboldkamp. Men i særdeleshed når der f.eks. er tale om unge, nyuddannede dommere eller kvindelige dommere”, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

Bestyrelsen har helt konkret bedt arbejdsgruppen forholde sig til bl.a. følgende spørgsmål: Hvilke indsatser er der gjort på området og med hvilke resultater? Gør vi det godt nok? Kan der gøres mere og i givet fald hvad? Er de nuværende strafferammer tilstrækkelige, og udnyttes de som ønsket?

- Vi kan som politikere i DBU Jylland ikke blande os i strafudmålingen i den enkelte sag, da dette ansvar i henhold til god forvaltningsskik varetages af et uafhængigt organ, som vælges af de jyske fodboldklubber på vores delegeretmøde. Men vi kan naturligvis udstikke rammerne for, hvordan forskellige disciplinære forhold helt overordnet skal vurderes, og derfor er et meget vigtigt for os at få kulegravet dette område, tilføjer Bent Clausen.

Bestyrelsen har også bedt gruppen om at se nærmere på fodboldklubbernes rolle, herunder holdenes, spillernes, trænernes, ledernes og tilskuernes ansvar.

Anbefalinger til januar

Som det er i dag idømmes de forskellige sanktioner og straffe i disciplinærsager af en uafhængig instans, DBU Jyllands Disciplinærudvalg, som består af tre personer valgt af de jyske fodboldklubber på delegeretmødet. Alle afgørelser herfra kan ankes til den øverste uafhængige appelinstans under DBU Jylland, Appeludvalget, som ligeledes består af tre personer valgt af klubberne på delegeretmødet

Den nedsatte arbejdsgruppe skal afrapportere og fremlægge eventuelle indstillinger til DBU Jyllands bestyrelse i januar 2021, således at eventuelle ændringer kan træde i kraft ved sæsonstarten i foråret 2021.

Gruppen skal efter planen bl.a. bestå af personer fra dommer-området, fra fair play-området, fra disciplinærområdet, ligesom det er ønsket, at der skal være repræsentanter fra fodboldklubberne, og Lars Olesen fra DBU Jyllands bestyrelse vil sidde ved bordenden som formand.

Den neutrale dommers rolle

Servicetjekket igangsættes bl.a. på baggrund af en sag om en Serie 4-spiller fra Egernsund og en ung kvindelig fodbolddommer.

Udover selve hændelsesforløbet, og spillerens aggressive adfærd, har strafudmålingen på de seks karantænedage til spilleren været genstand for en del debat og omtale i medierne.

Den oprindelige afgørelse fra disciplinærudvalget er blevet anket til DBU Jyllands Appeludvalg af Sønderjydsk Fodbolddommerklub på vegne af dommeren. Anken er imidlertid indsendt for sent i henhold til de gældende tidsfrister. Derfor har Appeludvalget jf. DBU Jyllands love ikke mulighed for at behandle sagen, som derfor er blevet afvist.

Appeludvalget har dog helt principielt forholdt sig til spørgsmålet om, hvorvidt en fodbolddommer kan anke en sag. Ganske enkelt fordi det er første gang, at en dommer har indgivet en anke til udvalget. Og fordi det principielt kan have betydning for, hvordan en dommers indberetning i givet fald vil blive vurderet frem over i forhold til de øvrige indberetninger.

Fodboldklubbernes ansvar

Jf. § 20.3 i DBU Jyllands love kan en anke til appeludvalget kun indgives af ”sagens parter”, hvilket udvalget forstår som de klubber, der har deltaget ved sagens behandling i den foregående instans, altså disciplinærudvalget. Der ses ikke i lovene at være hjemmel til, at andre end sagens parter kan indtræde som part i ankesagen. Appeludvalget finder derfor ikke, at lovene i den nuværende form giver hjemmel til, at andre, f.eks. dommeren, kan indtræde som part i ankesager.

Netop dette spørgsmål vil sammen med mange andre forhold og problemstillinger indgå i det kommende serviceeftersyn, forklarer DBU Jyllands formand, Bent Clausen:

- Arbejdsgruppen vil hen over de kommende måneder sætte fokus på at komme hele vejen rundt omkring dommerens tryghed og sikkerhed. Det gælder blandt andet rammerne for vores straffeudmåling, men det gælder dommerens sikkerhed i det hele taget. Eksempelvis også hele spørgsmålet om fodboldklubbernes ansvar over for dommere, der som neutral part kommer på besøg for at sikre en god og fair afvikling af fodboldkampe, tilføjer Bent Clausen.

- Heldigvis afvikles langt de fleste fodboldkampe helt uden problemer. Og størstedelen af spillerne og trænerne opfører sig ordentligt. Men vi vil som organisation bekæmpe alle former for aggressiv opførsel og truende og voldelig adfærd – både på og udenfor banen, og vi er naturligvis også forpligtet til at lytte, hvis der er en udbredt opfattelse af, at vores straffe ikke står mål med forseelserne, understreger Bent Clausen.

For at understøtte dommernes funktion og styrke den gode afvikling af de jyske fodboldkampe har DBU Jylland tidligere bl.a. oprettet observatørkorps, der sendes ud til udvalgte kampe, samt etableret en såkaldt OBS-klubmodel, hvor klubber med gentagne disciplinære udfordringer sættes under skærpet observation med risiko for skærpede straffe og i sidste ende udelukkelse fra DBU Jyllands turneringer.

 

Det er helt afgørende, at en dommer til hver en tid kan føle sig tryg og sikker, når man er ude og dømme en kamp. Bent Clausen, formand, DBU Jylland