I henhold til §17 i lovene indkalder DBU Jylland hermed de jyske fodboldklubber til de årlige, ordinære regionsmøder.

Hvorfor deltage?

Regionernes årsmøder er et godt sted at netværke og mødes med andre klubledere, ligesom det også er en god mulighed for at komme til orde med holdninger og synspunkter samt blive orienteret om nyt fra DBU og DBU Jylland og aktuelle strømninger i den jyske breddefodbold.

Årsmøderne også det rette forum, hvis man gerne vil være med til at drøfte aktuelle forslag om ændringer af DBU Jyllands turneringer.

Endeligt er det vigtigt at deltage i årsmøderne, fordi kun fodboldklubber der deltager på regionernes årsmøder, har som udgangspunkt stemmeret på DBU Jyllands delegeretmøde, som finder sted lørdag d. 9. januar 2021. Her vil forslag om ændringer af f.eks. DBU Jyllands turneringer blive endeligt vedtaget eller forkastet.

Dog kan en forening, som er forhindret i at deltage i regionens årsmøde, ansøge DBU Jylland om stemmeret på det kommende delegeretmøde. Ansøgningen skal indsendes inden afholdelse af det regionale årsmøde.

Hvem kan repræsentere klubben på møderne?

De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.

Hver tilmeldt forening har indtil to stemmer, men kan deltage i mødet med ubegrænset antal deltagere. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering.

Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme.

Taleret har op til to personer fra hver af de tilmeldte klubber.

Corona-forholdsregler:

Jf. de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne er repræsentantskabsmøder, generalforsamlinger m.v. undtaget fra forsamlingsforbuddet og kan afvikles, hvis bestemte retningslinjer følges.

Tilmelding:

Der vil blive åbnet for tilmelding på www.dbujylland.dk fra omkring medio september.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og DBU Breddes repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således:

DBU Jylland Region 1
Tirsdag den 24. november
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 2
Torsdag den 19. november
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 3
Torsdag den 26. november
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

DBU Jylland Region 4
Onsdag den 25. november
Vojens Hallerne
Stadion Parken 6, 6500 Vojens
Mødestart kl. 18.45
Spisning kl. 17.45

Forslag senest den 15. september

Hvis klubberne har forslag, som ønskes behandlet på regionernes årsmøder, skal disse senest være DBU Jylland i hænde den 15. september.

Alle indkomne forslag vil blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside senest den 1. november.