MENU

Breddefodbold for 64 millioner kroner

Kasserer Hans Mogensen kunne på lørdagens delegeretmøde i Herning Kongrescenter fremvise et regnskab, som viser et særdeles højt aktivitetsniveau i jysk fodbold.Kasserer, Hans Mogensen, kunne på lørdagens delegeretmøde i Herning Kongrescenter fremlægge et regnskab, som viser, at der fortsat bliver spillet fodbold for fuld damp i Jylland.

Ganske vist har lidt færre hold end sidste år deltaget i DBU Jyllands turneringer. Nedgangen i antallet af 11-mandshold tegner sig for 66.000 kr. Og i modsætning til tidligere år har DBU Jylland også oplevet en lidt vigende tilmelding til de regionale 3-, 5- og 7-mandsturneringer og til de forskellige sommercups i regionerne. 

Til gengæld er aktiviteterne indendørs stadig i stigning, og det er smittet af på regnskabet via en stigning på holdgebyrer på 46.000 kr. mere end forventet.

Alligevel er turneringsgebyrerne sammenlagt på lidt mere end 12 mio. kroner.

Uddannelse efterspørges

Regnskabet viser også, at efterspørgslen på træneruddannelsen under DBU Jylland har været stigende.

- Vi synes det er et godt og positivt signal, og vi tror på, at det er med til at tiltrække og fastholde spillerne i klubberne, når de møder trænere med kvalitet og uddannelse. Vi ønsker med vores tilbud at være med til at gøre en forskel. At være med til at flytte jer klubber fra A til B og at være med til at gøre det lidt nemmere og lidt sjovere at være frivillig træner og leder, sagde Hans Mogensen.

Sammenlagt er der realiseret lidt mere end 5 millioner kr. i indtægter på den samlede kursusvirksomhed.

Status for fodboldcenteret

Hans Mogensen satte også fokus på driften af DBU Jyllands Fodboldcenter i Tilst.

- Forventningerne til centeret var store og er det fortsat. Forholdene på centeret er efter vores opfattelse optimale – såvel ude som inde, og der er gode synergier med såvel idrætsforeningen tst som Langkær Gymnasium, sagde Hans Mogensen.

- Indgangen til 2012/2013 var meget positiv og med god belægning på centeret. Dette fortsatte helt frem til maj/juni måned 2013. Indtil da var der stort set balance i centerets økonomi. Men en markant nedgang i DBU’s placering af samlinger på centeret har imidlertid udfordret driften i form af svigtende omsætning. Vi er i løbende dialog med DBU omkring disse forhold – forhold som kan være svære at gøre ret meget ved, men som vi i DBU Jyllands bestyrelse naturligvis forholder os til. I løbet af januar måned præsenteres fire mulige løsningsforslag for DBU – forslag som alle har til formål at skabe balance i økonomien, sagde Hans Mogensen.

Fodboldcenteret indgår i regnskabet med et negativ resultat på 262.000 kr. før renter. Tages højde for renterne bliver det samlet et underskud på 651.000 kr.

Arbejdsgruppe ser på bøder

Efter tre regnskabsår med faldende bødeindtægter er tendensen ændret i 2012/2013.

DBU Jyllands regnskaber viser, at der er blevet indtægtsført i alt 4.2 mio. kroner i bøder - svarende til 4.500 kr. i gennemsnit pr. klub.

- Bødekontiene har været og er fortsat et emne, der af og til giver grobund til nogle gode drøftelser – ikke kun om pris, men også om baggrund og holdninger. På hjemmesiden står der: Hvorfor udskriver vi bøder i DBU Jylland? Vi har selv givet svaret: ”Det overordnede formål med at udskrive bøder er at fastholde gode turneringer og stævner”. Men er holdningerne korrekte, virker de hensigtsmæssigt og er de adfærdsregulerende?

- Bestyrelsen agter, at sætte endnu mere fokus på området og til dette formål har vi besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på området - og også med baggrund i henvendelse fra Vejle Kammeraterne. Arbejdsgruppen skal i løbet af 1. kvartal 2014 komme med en indstilling til bestyrelsen. Vi forestiller os en arbejdsgruppe med bl.a. 2-3 klubfolk, og gruppens kommissorium bliver bl.a. gennemgå og komme med forslag til ændringer/rettelser til DBU Jyllands holdninger til bøder og drøfte om bøderne forekommer retfærdige og om de virker, forklarede Hans Mogensen.

Opgørelsen over bøder viser bl.a., at klubberne er blevet bedre til at melde afbud. Kontoen uden afbud udgjorde i det seneste regnskabsår nu 11 procent mod tidligere 14 procent af ”kontoen udeblivelser”.

Underskud på 131.000 kr.

Der er blevet brugt 22.000 kr. mere end budgetteret på administration, lokaler og personale. Dette tal skal ses med baggrund i et samlet forbrug på 17,3 mio. kroner. 

Til gengæld er der blevet brugt 20.000 kr. mindre end budgetteret på hele mødevirksomheden i DBU Jylland, hvilket skal ses i forhold til et samlet forbrug på lidt mere end 1,6 mio. kroner.

Totalt udviser DBU Jyllands regnskab for 2012/2013 et samlet underskud på 131.000 kr. efter afskrivninger og henlæggelser ud fra en omsætning på godt og vel 64 millioner kroner.

Revisionen har ikke haft anledning til bemærkninger, og egenkapitalen på 13,4 mio. kr. vurderes til at være tilfredsstillende i forhold til DBU Jyllands forpligtelser.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: Trine Gylling Jørgensen


Log ind