Generelle praktiske informationer

Velkommen som dommer hos det danske fodboldforbund.

Vi ser frem til i fællesskab med dig at udvikle tilknytningen mellem dommere og fodboldforbund.

Overvejelserne går i retning af en status som DBU Dommer for alle, der tilbyder sig som dommer til kampe arrangeret af det DBU og DBU’s seks lokalunioner herunder brugen af DBU’s logo som emblem samt ens dommerbeklædning og –ordning.

Du kan læse mere om vores konkrete tilbud til dig herunder:


Omkostningsgodtgørelse:

11-mod-11-spillers 90-minutters kamp:
207 kroner i 2013. Vil fremover årligt blive reguleret efter Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen i det private indtil det til enhver tid gældende skatteloft rammes.

(Den skattefri regulering til 207 kroner for 2013 er fremkommet ved at regulere satsen for 2011 på 200 kroner med 1,7% og igen regulere for 2012 med 1,4%, hvilket svarer til udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønninger i de nævnte år.  Satsen var 190 kroner i 2009 og 195 kroner i 2010. Der er således sket reguleringer med 2,6% i både 2009 og 2010.)

Danmarksserien:
207 kroner samt udetillæg på 70 kroner i 2013. Også her vil omkostningsgodtgørelsen årligt blive reguleret efter samme indeks som for øvrige breddekampe.

2. Division:
Separat aftale for 2013 er gældende.

Nordic Bet Ligaen:
Separat aftale for 2013 er gældende.

Superligaen:
Separat aftale for 2013 er gældende.

1. Division, kvinder:
Separat aftale for 2013 er gældende.

3F Liga, kvinder:
Separat aftale for 2013 er gældende.


Kørselsrefusion:

Kørselsrefusionen vil fortsat følge statens til enhver tid gældende takster (p.t. 3,82 kroner per kilometer).


Påsætning:

Du vil blive påsat til kampene af DBU’s og lokalunionernes dommerpåsættere, som sørger for, at din dagligdag som dommer glider så let som mulig.

Adgangskort:
Dommere, som dømmer for DBU (Superligaen, 1. Division og 2. Division samt 3F Ligaen og kvindernes 1. Division), modtager adgangskort gældende til kampe i de af DBU udskrevne turneringer.

Dommere, der dømmer for lokalunionerne, modtager adgangskort gældende til kampe i de af lokalunionerne udskrevne turneringer.


Beklædning:

DBU vil arbejde for, at der etableres fælles ordninger omkring dommerbeklædning. Indtil da kan du fortsætte med at dømme i det dommertøj du allerede har og med de logoer, der sidder på dit nuværende tøj.


Uddannelse:

Alle dommere har mulighed for at efteruddanne sig i løbet af deres karriere som dommere.

DBU’s strukturerede dommeruddannelse indeholder kursustilbud til dommere på alle niveauer.

Den strukturerede dommeruddannelse udvikles løbende, og der udvikles med jævne mellemrum nye temakurser.

 I efteråret 2013 vil vi således lancere to nye temakurser. Det ene omhandler ”spillestile og dommerens placering”, og det andet omhandler ”situationsbestemt ledelse”.

Derudover tilbyder DBU og lokalunionerne et uddannelsesprogram for talentdommere, hvor talenter på alle niveauer inviteres til samlinger og andre arrangementer.

For DBU’s vedkommende findes der også en talentdommerstruktur, hvor udvalgte dommere i øjeblikket sendes på kursus i England (Talentdommer 2) eller på et uge-kursus i Lyngby (Talentdommer 3).

DBU’s talentdommeruddannelse og den strukturerede dommeruddannelse er naturligvis dynamisk og gennemgår løbende en udvikling, så uddannelsen hele tiden er tidssvarende.

Transport og forplejning på dommerkurser er for egen regning.


Kommunikation:
 
DBUnet og Dommernet er omdrejningspunktet for DBU’s kommunikation med fodbolddommerne.

På DBUnet har du adgang til at se dit kampprogram, og du kan her lægge dine afbud ind og klare eventuelle indberetninger elektronisk.

På dommernet finder du en masse praktisk information, som kan være til nytte for dig – herunder link til en netbaseret udgave af Fodboldloven.

Derudover producerer DBU og lokalunionerne jævnligt artikler på hjemmesider og i lokalunionernes blade blandt andet om lovstof, men også personlige historier om dommere på alle niveauer.

DBU og lokalunionerne vil derudover arbejde på at udvide informationsflowet til og om dommere. Blandt andet ved at forenkle strukturen på DBU’s hjemmeside, så oplysninger om dommerne bliver lettere at finde.

Desuden er der allerede sat en udvikling i gang af en app til at håndtere fodboldloven.  En app, som du gratis vil kunne downloade til din smartphone, når den er færdigudviklet.

Udvalgs- og gruppestruktur: 
DBU og lokalunionerne vil fortsat have en udvalgs og gruppe struktur på dommerområdet, hvor der i lige så høj grad som nu vil være plads til personer med en dommerfaglig viden. Det vil der ikke blive lavet om på.

Det nye vil være, at disse personer ikke repræsenterer en anden organisation, men udelukkende arbejder med dommerne på baggrund af deres dommerfaglige og personlige kompetencer.

DBU arbejder med en ide om at nedsætte samarbejdsgrupper, hvor dommerne kan vælge repræsentanter via direkte valg. Samarbejdsgrupperne vil være rådgivende, og vil med passende mellemrum holde møder, hvor der udveksles gensidige synspunkter, der berører dommerne.

Den enkelte dommer kan fortsat være medlem af de foreninger, den enkelte har lyst til. Det blander DBU sig ikke i.


Udvikling, faglig sparring og sociale arrangementer:
 
DBU’s Breddedommergruppe arrangerer allerede nu en årlig dommerevent for dommerne. Det er planen, at DBU og lokalunionerne vil udvide aktiviteterne på det sociale område i fremtiden, hvis det er dommernes ønske. Dette vil der blive arbejdet med i de grupper og udvalg, der er ansvarlige for det dommerfaglige i DBU og lokalunionerne.


Anerkendelse:

DBU nyeste tiltag for at opnå en større, positiv synlighed af dommerens virke, er indførelsen af en kåring af Årets Breddedommer.

Disse planer vil der blive arbejdet videre med i udvalg og grupper under lokalunionerne og DBU. En sådan pris vil være med til at markedsføre dommergerningen internt overfor den øvrige fodboldfamilie og eksternt til pressen og andre interessenter.

Forventninger:
Med tilbuddet om at blive DBU Dommer kommer nogle naturlige forventninger til måden, opgaven bliver grebet an.

Som DBU Dommer optræder du tydeligere end nogensinde tidligere som fodboldforbundets repræsentant ude på banerne. Det er derfor væsentligt, at du som synlig repræsentant for fodboldforbundet er bekendt med og følger DBU’s værdigrundlag og etiske kodeks samt DBU’s og lokalunionernes politikker og retningslinjer.

Mødetid: 
30 minutter før kampe, hvor der er påsat en dommer. 45 minutter i triokampe. Tiden bruges til at hilse på de andre aktører i kampen. Dommerudviklere og dommervejledere har deres egne retningslinjer for mødetider, som fremgår af DBUs og lokalunionernes retningslinjer for disse grupper.

Faglighed: 
Det forventes, at du løbende holder dig fagligt opdateret og deltager i al relevant efteruddannelse, som du tilbydes.

Indsendelse af indberetning, rapporter m.v.: 
Indberetninger, rapporter m.v. skal indsendes, så du overholder de tidsfrister DBU og lokalunionerne har vedtaget. Rapporteringsskemaerne på dommernet under DBUnet.dk skal benyttes.

Aldersgrænse: 
For dommerne er der i foreløbigt tre år indført en forsøgsordning, hvor dommere ældre end 70 år kan dømme kampe, hvis man lever op til nogle nærmere definerede krav.

Aktive dommere som dommerudviklere/vejledere: 
Du kan godt virke som udvikler/vejleder samtidig med, at du er aktiv dommer. Du kan derimod ikke være udvikler/vejleder i samme serie/række, hvor i du selv er indplaceret.

Velkomstpakker:
Alle nyuddannede dommere modtager en velkomstpakke, der indeholder et brev med praktiske oplysninger og fløjte, kuglepen samt andre effekter, som du kan få gavn af i din første tid som dommer for DBU og lokalunionerne.