Forslag til årsmøderne

I alt 28 forslag skal behandles på årsmøderne i de 4 regioner. Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.


Forslag 1 - 70 årsreglen
Forslag 2 - Tilføjelse af vinterudvalg
Forslag 3 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Forslag 4 - Fælles turneringsreglement med DBU Fyn
Forslag 5 - Ingen halvvejsombrydning i børnerækker
Forslag 6 - Halvårsspiller/kvartalsspiller
Forslag 7 - Pointtildeling ved udtrækning
Forslag 8 - Seniorfodbold i to klubber
Forslag 9 - Indrangering af U19 Drenge
Forslag 10 - Fri nedrykning af ungdomsspillere
Forslag 11 - Sæsonstart fri af nedrykningsregler
Forslag 12 - Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere
Forslag 13 - Modstanderafbud tæller som afviklet kamp
Forslag 14 - Fratagelse af hjemmebane
Forslag 15 - Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne
Forslag 16 - Datoplan for serie- og ligarækker
Forslag 17 - Pigeungdomsårgange
Forslag 18 - Turneringsstruktur for pigeungdom
Forslag 19 - Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1
Forslag 20 - Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau
Forslag 21 - Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge
Forslag 22 - Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge
Forslag 23 - Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge
Forslag 24 - Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest
Forslag 25 - Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder
Forslag 26 - Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS
Forslag 27A - Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer
Forslag 27B - Pointoverførsel i Serie 5 og 6FORSLAG 1 fra DBU Jyllands bestyrelse

70 årsreglen

Forslag
DBU Jyllands loves § 6.3 om DBU Jyllands organer.

Nuværende tekst:
Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. 
Udelukket fra valg til DBU Jyllands organer er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 70 år.
Valgte personer i DBU Jyllands centrale bestyrelse eller udvalg, der i valgperioden fylder 70 år, udtræder på førstkommende delegeretmøde.
Valgte personer i DBU Jyllands regionale bestyrelser eller udvalg, der i valgperioden fylder 70 år, udtræder på regionens førstkommende årsmøde. 

Forslag til ny tekst:
Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. 

Begrundelse
Der ønskes en harmonisering af reglerne for valg af personer.
Både DBU og DBU Fyn har afskaffet reglen, der begrænser valg af personer, der er fyldt 70 år.

Konsekvenser

At personer, der er fyldt 70 år, kan vælges til DBU Jyllands organer.
At personer, der fylder 70 år i valgperioden, kan vælges til DBU Jyllands organer og ikke skal udtræde af disse midt i en valgperiode.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 2 fra DBU Jyllands bestyrelse

Tilføjelse af vinterudvalg

Forslag
DBU Jyllands loves § 20 om Direktøren og lovfæstede udvalg.

Forslag til ny § 20.11:

Vinterudvalget består af vinterudvalgets formand, formændene for de regionale vintergrupper samt eventuelt yderligere 1-2 medlemmer. Udvalget udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalgets medlemmer kan sidde i unionens bestyrelse.
Udvalget har til opgave at varetage alle faglige spørgsmål vedrørende vinterfodbold i Jylland for alle aldersgrupper og at afgive indstilling til bestyrelsen herom, samt at koordinere og inspirere arbejdet i regionernes vintergrupper.

Begrundelse
Der er behov for en revidering af såvel organisationsstrukturen som referencegangene på vinteraktivitetsområdet.
Det ønskes at vægte vinteraktiviteterne endnu højere, at gøre det lettere for klubberne at få overblik over tilbud i vinterhalvåret samt at sikre større kompetence og gennemslagskraft på sigt for disse aktiviteter.

Konsekvenser
Den nuværende centrale futsal/indefodboldgruppe nedlægges.

Vinterudvalget vil varetage følgende turneringer:
- Indefodbold og Futsal
- Kunstgræsturneringer
- Vinterturneringer (udendørsturnering på ikke-kunstgræsbaner)
- Træningsturneringer

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 3 fra DBU Jyllands bestyrelse

Turneringssamarbejde med DBU Fyn

Forslag
Prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse
Der har siden august 2014 været et glimrende samarbejde med DBU Fyn i en række ungdomsrækker.
Det nuværende reformarbejde i Foreningen af Lokalunioner (FLU) er endnu ikke afsluttet, hvorfor der er behov for en forlængelse af samarbejdet.

Konsekvenser
DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands) turneringer og pokalturneringer.

Tidsperspektiv
Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 4 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fælles turneringsreglement med DBU Fyn

Forslag
Fra efterårsturneringen 2019 skal der i fællesrækkerne spilles efter et nyt turneringsreglement, der udarbejdes mellem DBU Jylland og DBU Fyn.

I forhold til det nuværende turneringsreglement vil følgende blive ændret i det fælles turneringsreglement:

Bortfalder:
DBU Fyns § 8.2 om klassetrinsdispensation.
DBU Jyllands § 19.3 om at halvårsspillere må anvendes fleksibelt.

Der er pt. følgende fællesrækker, der skal spille efter et nyt fælles turneringsreglement:
U13 Drenge Liga 1A, Liga 1B og Liga 2
U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
U15 Drenge Liga 1 og Liga 2
U16 Drenge Liga 1 og Liga 2
U13 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1
U15 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 1 og Liga 2

Begrundelse
Som konsekvens af fællesturnering mellem DBU Jylland og DBU Fyn skal der spilles efter samme regelsæt. 
I sæson 2018/2019 er det besluttet, at der spilles efter DBU Jyllands turneringsreglement som en overgangsordning frem mod et fællesreglement.

Konsekvenser
Alle hold i fællesrækker spiller efter de samme regler.
Klubberne med hold både i fællesturneringen og DBU Jyllands turnering vil opleve at skulle spille efter to forskellige sæt regler. 
Evt. vedtagelser af ændringer i det nuværende turneringsreglement vil blive indarbejdet i det fælles turneringsreglement i et samarbejde med DBU Fyn. 

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse på såvel DBU Jyllands Delegeretmødet som DBU Fyns Delegeretmøde træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 5 fra Ammitsbøl/Egtved

Ingen halvvejsombrydning i børnerækker

Forslag
Den nye midtvejs-ombrydning i børnerækkerne skal ophøre.

Begrundelse

Der er vel ingen, der kan have noget imod, at de enkelte turneringsrækker er så jævnbyrdige som muligt, så som udgangspunkt er ideen jo god, men er der nogen nedre bagatelgrænse, og hvor ligger den i så fald?

Reglerne omkring ombrydning i de forskellige børnerækker er forskellige, ligesom procedurerne er i regioner, så der er ingen pakkeløsning i dette forslag, men en opfordring til at undlade ombrydning i børnerækkerne.

Der høres sjældent om spillernes problemer med betydende forskelle i niveauer for de berørte 3-, 5- og 8-mandskampe, hvorimod det jo kan opleves i 11-mandsrækkerne.

Problemet er, at kampfordelerne ikke orker det store overflødige arbejde og frustrerede trænere, der klager over ikke at kunne sende kampprogrammer ud til forældrene og i det hele taget ikke kan overskue, hvornår de skal spille, og hvad der foregår. Derudover betyder ombrydningen, at holdene får væsentligt længere kørselsafstande.

Kampfordelerne kan allerede nu se, at klubberne arrangerer private kampe og stævner i de weekender, der ikke er programsat, hvilket bl.a. vanskeliggør flytning af kampene, da vi kun har få muligheder for at placere hverdagskampe i en stor del af september og oktober. Vil udviklingen stoppe her, eller er det nærliggende, at vi i så fald selv begynder at arrangere kampene for disse årgange, sammen med de andre lokale klubber og kan for samme arbejdsindsats opnå at spare en del penge på tilmeldingsgebyr.

Konsekvenser
Børnerækkerne ombrydes ikke midtvejs i efteråret og foråret.
Datoplanen, kampene og tidspunkterne kendes for hele (halv)sæsonen forud.
Kampplanlægningen for kampfordeleren samles med en enkelt deadline.
Forkert tilmeldte hold spiller på forkert niveau hele sæsonen.
Risikoen for store sejre/nederlag er langt højere.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 6 fra HEI

Halvårsspiller/kvartalsspiller

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 8.1 om regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
 
Nuværende tekst:
I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

Forslag til ny tekst:
I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. oktober til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = kvartalsspillere. Kvartalsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

Nuværende tekst:
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre halvårsspillere.
c. I 8M og 5M-kampe må benyttes op til to halvårsspillere.
d. I 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én halvårsspiller.

Forslag til ny tekst:
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre kvartalsspillere.
c. I 8M-kampe må benyttes op til to kvartalsspillere.
d. I 5M og 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én kvartalsspiller.

Begrundelse

Vores opfattelse af halvårsspiller-reglen er, at den er sportslig skæv, og vi oplever klubber, der misbruger den for at vinde. Det er som regel de bedste halvårsspillere, der trækkes ned, og det gør, at klubber som spiller årgangsvis, fordi man altid har gjort det, og det socialt er rigtigt, bliver straffet, og taber kampene.
 
Vi oplever også, at halvårsspillere anvendes på hold 1 i store klubber med mange hold i samme årgang. Det rammer modstanderklubberne sportsligt men rammer også spillere internt i klubben, da de udelukkes for at optræde på højere rangerende hold.

Reglen rammer "future"-spillerne meget hårdt. Hvis man fastholder future-spillerne i deres "rigtige" årgang med kammeraterne, oplever de nu at spille mod spillere, der er op til 16 måneder ældre end dem selv, hvor de på den gamle regel oplevede, at de var 13 måneder ældre. Det giver dem nogle fysiske problemer. Når de oplever, at de ældre spillere er langt bedre, grundet det er de bedste fra årgangen over, mister de lysten. Vi har nok problemer med at fastholde de dårligste spillere i årgangene.
 
Klubber, der har problemer med at stille hold, må gerne trække folk op ad uden straf, og vi kunne i vort forslag også være indstillet på, at halvårsspillere må anvendes i yderste konsekvens, hvis holdet på grund af for få spillere må lukke ned, men så skal der søges en dispensation og på tro og love understreges, at de spillere, der anvendes, ikke sportsligt er de bedste.

Konsekvenser

At klubberne ikke længere kan anvende halvårsspillere uden ansøgning, men kun kvartalsspillere.
Såfremt der skal anvendes spillere ældre end 3 måneder for gamle ift. årgangen, skal der søges om og tildeles en dispensation.
Der skal foretages øvrige konsekvensrettelser i turneringsreglementet.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 7 fra DBU Jyllands bestyrelse

Pointtildeling ved udtrækning

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 11 vedr. pointgivning, stilling samt rækkevinder

Nuværende tekst:
§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.11 Udgår et hold efter 4. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

Forslag til tilføjelse:
I rækker hvor der spilles 5 eller færre kampe, gælder følgende:
§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 3. kamp i turneringen, annulleres samtlige holdets kampe, og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.11 Udgår et hold efter 3. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore, og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

Begrundelse
Der ønskes en præcisering af reglerne for pointgivning i forbindelse med udtrækning i rækker, der spiller færre kampe.

Konsekvenser
Mere tydelig adskillelse af reglerne for pointgivning i forbindelse med udtrækning.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 8 fra BNS og Broager UI

Seniorfodbold i to klubber

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 13 om deltagelse for andre klubber.
 
Forslag til tilføjelse, ny § 13.5:
En klub kan ansøge om tilladelse til at benytte en seniorspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept, og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår. Spilleren skal endvidere være medlem af begge klubber og registreret og godkendt af pågældende lokalunion(er) for begge klubber.

Begrundelse
En kontinuerlig udfordring for klubberne udenfor de større uddannelsesbyer har gennem en længere årrække været fraflytningen af unge seniorspillere. Denne problemstilling er stigende og betyder typisk, at der hvert år forsvinder 4-5 seniorspillere til de større uddannelsesbyer i Jylland samt på Fyn og Sjælland. Dette er i sig selv positivt for uddannelsesniveauet i Danmark, men giver en stor udfordring for klubberne i de mere tyndt befolkede områder, da det dræner medlemstallet i klubben og giver udfordringer med at kunne stille hold i de respektive seniorrækker. Det medfører en uheldig skævvridning af den fodboldmæssige balance i Jylland, hvor klubberne i de tyndtbefolkede områder må betale prisen.

Med dette forslag ønsker vi at give disse uddannelsessøgende unge seniorspillere mulighed for at bevare tilhørsforholdet til deres barndomsklub og deltage i seniorkampe under DBU Jyllands turneringer i de perioder, hvor de er hjemme hos deres familier. Alternativet er, at vi fratager disse spillere muligheden for at spille kamp i disse perioder, hvilket er uheldigt. 
Under særlige forhold tænkes her specielt på videregående uddannelser.

Konsekvenser
At også seniorspillere kan opnå tilladelse til at spille 11M for 2 klubber, hvilket giver spillerne og klubberne øget fleksibilitet.

Ved supplerende tilladelse til at spille senior i samme række, kræves ændring i Fælles turneringsregler, VI 2.3.1.
Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.
Såfremt der sker ændring i forhold til de fælles turneringsregler, kan reglen tidligst træde i kraft fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 9 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Indrangering af U19 Drenge

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 18 vedr. rangering af en klubs hold

Nuværende tekst i § 18.2 (Herre og Drenge Ungdom – forår):
DBUs SuperLiga og divisioner – Danmarksserien - U19 Ligaen - U19 Divisionen - JyllandsSerie 1 – JyllandsSerie 2 – Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - U17 Ligaen - U17 Divisionen - U19 Liga 1 - U19 Liga 2 - Serie 4 - Serie 5 – Serie 6 - U19 Liga 3 - U19 Liga 4 – U17 Liga 1 – U17 Liga 2 – U17 Liga 3 – U17 Liga 4 - U16 - U15 - U14 - U13.  (Børn indgår ikke i rangeringen.)

Forslag til ny tekst i § 18.2 (Herre og Drenge Ungdom – forår):
DBUs SuperLiga og divisioner – Danmarksserien - U19 Ligaen - U19 Divisionen - JyllandsSerie 1 – JyllandsSerie 2 – Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - U17 Ligaen - U17 Divisionen - U19 Liga 1 - Serie 4 - Serie 5 – Serie 6 - U19 Liga 2 - U19 Liga 3 - U19 Liga 4– U17 Liga 1 – U17 Liga 2 – U17 Liga 3 – U17 Liga 4 - U16 - U15 - U14 - U13.  (Børn indgår ikke i rangeringen.)

Begrundelse
Der ønskes at give klubberne flere muligheder for at anvende U19 spillere fleksibelt.

Konsekvenser
Flere U19 spillere vil kunne spille fleksibelt på seniorhold.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 10 fra Billund IF

Fri nedrykning af ungdomsspillere

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19 om op- og nedrykning af spillere

Forslag til tilføjelse:
I DBU Jyllands ungdomsrækker kan frit benyttes op til tre spillere fra et andet af klubbens hold i samme årgang. Den frie benyttelse forudsætter, at spilleren var anvendt som udskiftningsspiller i det højere rangeret holds seneste kamp eller kamp samme spilledag, og at de 2 hold i indrangeringen rangerer efter hinanden.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget pga. karantæne.
a. I 11M-kampe må benyttes op til tre spillere
b. I 8M må benyttes op til to spillere

Begrundelse
Et ønske om at flere spillere kan spille mere end en kamp pr. spilledag, også indenfor samme årgang, som spillere med supplerende spilletilladelse har mulighed for.
Forslaget skal ses som en hjælp til, at der kan stilles hold til klubbens kampe, men også for at spillere, der får begrænset spilletid på det højere rangerede hold, kan få mere spilletid på det lavere rangerede hold.

Konsekvenser

Flere muligheder for at stille hold i klubber med mere end ét hold i årgangen.
Flere muligheder for spilletid til spillere, der ikke får fuld spilletid på årgangens højere rangerede hold.
Der skal foretages øvrige konsekvensrettelser i turneringsreglementet.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 11 fra Farsø/Ullits IK og Jetsmark IF

Sæsonstart fri af nedrykningsregler

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19.6 om op- og nedrykning af spillere.

Nuværende tekst:
Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

Forslag til ny tekst:
Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret
Det er ikke tilladt at spille en turnerings første kamp på et lavere rangerende hold, for derefter at deltage på et højere rangerende holds første kamp. Dog kan spillere benyttes frit i 1. kamp i Danmarksturneringen for herrer, kvinder, herreungdom og U18 Piger.

Begrundelse
Det findes ikke rimeligt, at spillere skal spilles fri ved overgangen fra en turneringshalvdel, der er afsluttet med op- og nedrykning, til en ny turneringshalvdel med andre hold og evt. i en ny række. Ofte bliver den første kamp i en turnering udsat med den konsekvens, at spillere ikke kan løses til nedrykning til lavere rangeret hold. 
De lange perioder med pause, både om vinteren og om sommeren, kan endvidere ændre meget på en trups sammensætning - nye spillere kan være kommet til, og andre er stoppet eller flyttet.

Konsekvenser
At der ved en turneringsopstart ikke skal tages hensyn til, på hvilket hold spilleren sluttede det foregående turneringshalvår – hverken efter sommerpausen eller vinterpausen.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 12 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19.3 om fleksibilitetsreglen.

Nuværende tekst:
I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Forslag til tilføjelse:
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes nærmest ældre årgang som spillerens årgang.

Begrundelse
Som fleksibilitetsreglen er formuleret, har klubber der spiller 2-årige årgange, ikke de samme muligheder for at anvende spillere fleksibelt som klubber, der spiller med et-årige årgange, har.

Konsekvenser
Samme muligheder for alle klubber for at anvende spillere fleksibelt på ældre hold.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 13 fra Alhedens IF

Modstanderafbud tæller som afviklet kamp

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19 om op- og nedrykning af spillere samt § 20 om karantæne

Nuværende tekst i § 19.12:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

Forslag til ny tekst i § 19.12:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.
Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

Nuværende tekst i § 20.10:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Forslag til ny tekst i § 20.10:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, tæller som karantæneafviklende.

Begrundelse
Med den nuværende lovtekst kan mange spillere og klubben blive straffet for noget, som de ikke selv er skyld i.
Spillere, der eksempelvis har været oppe at hjælpe et højere rangeret hold i en række, kan være låst i en eller flere spillerunder.
Blandt andet kan nogle af de ældste ungdomsspillere være låst fra at spille på både et lavere rangeret hold i rækken og fra at spille på et seniorhold, da flere af disse ungdomshold rangerer over nogle af seniorholdene.
En spiller, som har fået tildelt en karantæne, vil også blive straffet yderligt i forhold til den straf, som vedkommende er blevet tildelt.

Konsekvenser
Klubberne vil kunne rykke spillere ned fra et højere rangeret hold til et lavere rangeret hold, uden at disse er spillet fri på nuværende kendte vis.
Spillere med idømt karantæne vil blive løst fra karantæne uden, at der fysisk er spillet en kamp, hvor spilleren har siddet over.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 14 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fratagelse af hjemmebane

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 24.1 fratagelse af hjemmebane.

Nuværende tekst:
Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det meddeles den berørte klub og DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

Forslag til ny tekst:
Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring, kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette, skal det meddeles DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

Begrundelse
Der ønskes en lettelse i det administrative arbejde for klubberne.

Konsekvenser
Den klub, der har mistet en hjemmebane, skal kun skrive til DBU Jylland og ikke også til den anden klub ifm. ønsket om hjemmebane i returopgøret.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 15 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 33.5 om kampens afvikling (for Ældre = M+32, K+29 m.fl.).
 
Nuværende tekst:
§33.5 I 11:11 kampe i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer samt i laveste niveau for 11:11 U13 Drenge og Piger, U14 Drenge og Piger, U15 Drenge og Piger, U16 Drenge og Piger, U17 Drenge, U18 Piger samt U19 Drenge gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11.

Forslag til ny tekst:
§33.5 I 11:11 kampe i Ældre, Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer samt i laveste niveau for 11:11 U13 Drenge og Piger, U14 Drenge og Piger, U15 Drenge og Piger, U16 Drenge og Piger, U17 Drenge, U18 Piger samt U19 Drenge gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11.

Begrundelse
Det ønskes at indføre reglen i Ældre-rækker som et alternativ til aflysning af kampe.

Konsekvenser
At muligheden for at spille 9:9 indføres i DBU Jyllands 11:11 rækker for Ældre (pt. udbydes M+32, M+40, M+45, K+29).
Der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9:9 som til 11:11.
Man kan komme ud for at skulle spille 9:9, selvom man har tilmeldt sig en 11:11 turnering.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 16 fra Aabenraa BK

Datoplan for serie- og ligarækker

Forslag
Ændring af rammerne for DBU Jyllands datoplaner for den centrale efterårsturnering:
Kampe i 6-holds puljer skal kunne spilles, så længe 8-holds puljer i senior spiller – ikke som et krav, men som en mulighed.
Der laves kun midt-uge kampe, hvis det er absolut nødvendigt.
Weekends, der støder op til efterårsferien, skal så vidt muligt være spillefri.

Begrundelse
Det er svært at få afviklet alle kampe inden udgangen af uge 41 (ungdom) eller 42 (senior).
I mange tilfælde bliver kampen i 1. runde udsat, og hvis der derudover bliver udsat andre kampe, eks. ved eftertilmeldinger, er der kort tid til at afvikle kampe på hverdage pga. tidlig solnedgang.
Mange klubber har mulighed for at afvikle kampe på kunstgræsbane efter 1. november.
Der mangler tid i efteråret til at få afviklet kampene – det er en stressfaktor for mange trænere/frivillige, at der er så kort tid til afvikling af kampene.

Konsekvenser
Bedre tid til afvikling af kampene.
Overblik over hvilke hold, der er rykket op eller ned, vil først foreligge, når senior 8-holdsturneringen er færdigspillet.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 17 fra FC Horsens

Pigeungdomsårgange

Forslag
Nuværende årgange:
U13, U14, U15, U16 og U18 Piger.

Forslag A:
U13, U14, U16 og U18 Piger (U15 udgår).

Forslag B:
U13, U14, U15 og U17 Piger (U16 udgår, U18 udgår og erstattes af U17)
(op til fem U18 spillere må benyttes på U17).

Begrundelse
Begrundelse A
De ældste ungdomsårgange hos pigerne er kendetegnet ved manglende hold på øverste niveau, udtrækninger i alle niveauer og dårlige puljer med lange kørselsafstande på det laveste niveau. For både eliten og for bredden er der behov for flere hold at arbejde med på en årgang. Dette for at sikre et tilstrækkeligt niveau i toppen og samtidig vil flere hold på en årgang give bedre mulighed for at danne en god turnering og sikre kortere kørselsafstande på breddeniveau. Turneringen bør fremtidssikres mod kommende små årgange mod rækkesammenlægninger af bredderækker (Liga 2 og 3) og de mange udtrækninger, som finder sted i både Liga 1, Liga 2 og Liga 3, hvilket udvander turneringen og puljerne. 
Færre årgange vil også sikre breddeklubberne mod øget fokus og tiltrækning af deres spillere i retning af licensklubberne.

Begrundelse B
Samme motivering som forslag A, men samtidig vil en U15-U17+ (+ for 5 U18 spillere) struktur afhjælpe, at der i dag kun er meget få hold tilbage i den nuværende U18 række. Med kun 5 ud af 8 hold på øverste niveau i hele Jylland og på Fyn samt mange aflyste kampe og udtrækninger af hold i over halvdelen af Liga 2 puljerne, opfattes U18 i dag som et meget dårligt turneringstilbud.
Dermed fordrer den nuværende struktur, at ungdomsspillere for tidligt (allerede efter U16) sendes i retningen af senior, når de færreste klubber kan stille et U18 hold i dag.

Konsekvenser
Ændring af pigeungdomsårgangene.
Automatisk indplacering vil fortsat ske som følger:
Forslag A: Fra U13 til U14
Forslag B: Fra U13 til U14 og fra U14 til U15

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 18 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Turneringsstruktur for pigeungdom

Forslag
Nuværende struktur:
U13 Piger:        Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og 2
U14 Piger:        Automatisk indplacering fra forårets U13 til efterårets U14
U15 Piger:        Automatisk indplacering fra forårets U14 til efterårets U15
U16 Piger:        Ansøgning til U16 Piger Liga 1 og fri tilmelding til Liga 2 og 3
U18 Piger:        Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og 2

Forslag til ændring:
U13 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og Liga 2. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1, Liga 2 og Liga 3.
Efter midtvejsombrydningen vil der være 16 hold i Liga 1, 24 hold i Liga 2 og et ukendt antal i Liga 3. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater. 

U14 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1, Liga 2 og Liga 3. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1A, Liga 1B, Liga 2 og Liga 3. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 24 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater. 

U15 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1, Liga 2 og Liga 3. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1A, Liga 1B, Liga 2 og Liga 3.
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 24 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater.

U16 Piger: Ansøgning til Liga 1 og fri tilmelding til Liga 2 og Liga 3 ved efterårets start. Liga 2 og Liga 3 ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 2, Liga 3 og Liga 4. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 16 hold i Liga 1, 18 hold i Liga 2, 30 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. 
I forårets turnering indplaceres man ud fra efterårets resultater. Der vil i foråret være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 30 hold i Liga 2 og et ukendt antal i Liga 3. 

U18 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i kval. rækken. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1 og Liga 2. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1 og et ukendt antal i Liga 2.
Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater.

Begrundelse
Flere klubber i pigeungdom spiller 2-årige årgange og kan med den nuværende struktur kun tilmelde sig laveste niveau. 
Vi ser flere skæve resultater i forskellige niveauer, fordi flere hold er indplaceret forkert. 
Med dette forslag vil der være fri tilmelding i alle årgange og på alle niveauer, på nær U16 Liga 1, der er en ansøgningsrække. 
Klubberne skal hermed selv vurdere deres niveau, og skulle man have tilmeldt sig et niveau for højt eller lavt, vil den ekstra ombrydning midtvejs i efteråret være med til at indplacere holdet på rette niveau efterfølgende. 
Med færre hold på øverste niveau og et niveau ekstra i alle rækker vil matchningen blive bedre for alle.

Konsekvenser
Ikke længere automatisk indplacering, når man skifter årgang. 
Færre hold på øverste niveau i U14, U15 og U16.
Ekstra ombrydning midtvejs i efteråret. 
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 19 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1

Forslag
Nuværende antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 32 hold (29 jyske og 3 fynske).
U17 Drenge Liga 1: 24 hold (22 jyske og 2 fynske).

Forslag til antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 24 hold (22-23 jyske og 1-2 fynske).
U17 Drenge Liga 1: 16 hold (14-15 jyske og 1-2 fynske).

Begrundelse
U19 Drenge:
Der har været et faldende antal ansøgere i de senere år (i 2018 var der ikke nok ansøgere til at få rækken fyldt op). Dette betyder, at hold er udtaget til rækken uden at have den fornødne kvalitet.

U17 Drenge:
Det vurderes, at der ikke er nok hold i U17 Drenge til at der på øverste DBU Jylland-niveau skal være 24 hold. Før U17 Liga 1 blev en ansøgningsrække, var der kun 16 hold på dette niveau.

Konsekvenser
Færre hold på øverste DBU Jylland-niveau i U19 og U17 Drenge.
Højere kvalitet i øverste DBU Jylland-niveau.
Flere bedre hold på næstøverste DBU Jylland-niveau.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 20 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau

Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Fyn - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U14.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Fyn - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U14. 
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 3: 8 x 6 hold - indplacering fra forårets U14.
Liga 4: 12 x 6 hold - indplacering fra forårets U14.
Liga 5: Ca. 100 hold - indplacering fra forårets U14 + nytilmeldte hold.

Forslag til ændring:
Liga 1: DBU-administreret række, der følger U17 Ligaen (pt. 13 hold).
De øverste hold i DBU’s licenssystem (pt. 9 jyske/fynske hold).
Helårlig række – alle hold mødes ude og hjemme.

Liga 2 Pulje 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 8 hold (6 licens og 2 wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.

Liga 2 Pulje 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 14 hold (efterårets 8 hold og 6 oprykkere).
Der spilles en enkeltturnering.

Liga 2 Pulje 2, 3 og 4: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 8 hold (pt. 6 licens og 18 (efterår) wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje (6 hold) rykker op i Liga 2 Pulje 1 efter efteråret.

Liga 3, 4 og 5: Lokale Jylland/Fyn-rækker.
(efterår) Puljer á 6 hold, der spiller en dobbeltturnering.
I alt 6 oprykkere fra Liga 3 efter efteråret til Liga 2 Pulje 2, 3 og 4.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen ønskes iværksat samtidig med ikrafttrædelsen af DBU’s nye licenssystem pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.

Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. i form af landsdækkende U15 række.
Ingen nedrykning fra Liga 2 ifm. ombrydningen fra efteråret til foråret.
Kvalifikationskampe om 6 oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.
Ikke muligt for klubber uden licens at deltage i øverste niveau (Liga 1) og dermed også færre hold på dette niveau.
Forskel på turneringsreglement for Liga 1 (DBU-række) og lokalunionernes reglement. 

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.FORSLAG 21 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge

Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Fyn - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Fyn - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 3: 8 x 6 hold Indplacering fra forårets U13.
Liga 4: 12 x 6 hold - indplacering fra forårets U13.
Liga 5: Ca. 100 hold - indplacering fra forårets U14 + ny-tilmeldte hold.

Forslag til ændring:
Liga 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6 hold (10 licens og 2 wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 10 kampe pr. halvår.

Liga 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6-7 hold (10 licens og pt. 2 wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 12 kampe pr. halvår.

Liga 2 efterår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 11 licens og wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Der skal findes 2 oprykkere/wildcards til Liga 1 efter efteråret.

Liga 2 forår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 10 licens og wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.

Liga 3, 4 og 5: Lokale Jylland/Fyn-rækker.
Puljer à 6 hold, der spiller en dobbeltturnering.
Der skal findes 2 oprykkere/wildcards til Liga 2 efter efteråret.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.

Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. på grund af færre hold i Liga 1.
Færre kampe i Liga 1 både efterår og forår.
Ingen nedrykkere fra Liga 1 og Liga 2 ifm. ombrydningen fra efterår til forår.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser fra efterårets Liga 2 til forårets Liga 1.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.FORSLAG 22 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge

Forslag
Nuværende struktur – efterår:
Liga 1A: Fællesturnering med DBU Fyn – 13 A- og B-licensklubber.
Efter 5-6 kampe ombrydning og herefter 24 hold (13 A- og B-licensklubber og 11 oprykkere fra Liga 1B).
Liga 1B: Fællesturnering med DBU Fyn – fri tilmelding – 35 hold.
Efter 5 kampe ombrydning og herefter 40 hold (inkl. 12 oprykkere fra Liga 2).
Liga 2: Fri tilmelding – 66 hold - efter 5 kampe ombrydning 50 hold.
Liga 3: Fri tilmelding – 88 hold.
Liga 4: Fri tilmelding – 102 hold.
Efter efterårets turnering ombrydes til 5 niveauer (Liga 1-5) med hhv. 24, 32, 60, 78 og ca. 100 hold i forårets turnering.

Forslag til ændring:
Pt. er der ingen planer om at ændre efterårets turneringsstruktur for U13 Drenge.
Forår:
Liga 1: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 6 hold (12 licens og 6 wildcard).
Alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 2: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) – 4 x 8 hold.
Øvrige licensklubber (pt. 9) er sikret en plads.
Alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 3-5: Som i dag.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold. 

Konsekvenser
Der spilles fortsat 8:8 i efteråret og 11:11 i foråret.
Færre kampe i forårets Liga 1.
Skærpet matchning i foråret for de dygtigste hold blandt andet pga. færre hold i Liga 1 og 2.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.FORSLAG 23 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge

Forslag
Antal hold pr. klub i ny struktur for de øverste niveauer i U13, U14 og U15 Drenge:
I U15 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U14 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U13 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold – dog kan lokalunionen tildele wildcard til licensklubbers 2. hold i forårets turnering (der er ingen begrænsninger i efterårets turnering).

Begrundelse
Det ønskes, at så mange klubber som muligt kan deltage på de øverste niveauer.

Konsekvenser
Flere ikke-licensklubber har mulighed for at spille med på de øverste niveauer, da en klub kun kan have ét hold i Liga 1 og 2.
For mange gode hold (bl.a. licensklubbernes 2. hold) skal spille i Liga 3 med risiko for store nederlag/sejre.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.FORSLAG 24 fra Aarhus 1900

Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest

Forslag
Nuværende tekst:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer à 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS.
Øvrige hold forbliver i KVS.

Forslag til ny tekst:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer à 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS. 
Øvrige hold forbliver i KVS.
Hold i efterårets KVS, der kvalificerer sig til forårets KVS, tager point med afhængigt af deres placering i efterårets KVS:
Nr. 1 i puljen tager 3 point med
Nr. 2 i puljen tager 2 point med
Nr. 3 i puljen tager 1 point med

Begrundelse
Der mangler noget at spille om for top-6 holdene, så det ikke kun er nedrykning for 7. + 8. pladsen, der spilles om.
Ved at spille om at få flest point med over, kan der være spænding og intensitet til sidste runde.

Konsekvenser
Hold, der har klaret sig godt i efterårets KVS, belønnes i forårets KVS.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 25 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder

Forslag
Nuværende:
Kvindeserie Vest: 2 puljer à 8 hold (inklusive Fyn) = 16 hold.
Jyllandsserien: 3 puljer à 8 hold = 24 hold.
Serie 1: 6 puljer à 6 hold = 36 hold.
Serie 2: 19 puljer à 6 hold = 114 hold.

Ingen ændring i Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.

Forslag til ændring:
De tilmeldte hold i Serie 2 opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Modellen efter ombrydning for Serie 2,1:
De bedste 24 hold fra Serie 2 (alle nr. 1 og et vist antal nr. 2) spiller om oprykning i 6 x 4 holds puljer (dobbeltturnering=6 kampe), hvor 1 og 2 i hver pulje rykker op i Serie 1. 

Modellen efter ombrydning for Serie 2,2:

Udgangspunktet er 4 holds puljer (dobbeltturnering=6 kampe), men der skal tages ekstra hensyn til kørselsafstande, da det i nogle sammenhænge kan give mening at lave 3- eller 5- holds puljer i stedet, så kørselsafstandene minimeres så meget som muligt.

Begrundelse
Vi vil sikre, at det altid kun er nr. 5 og 6, der rykker ud af Serie 1. I denne halvsæson har vi en udfordring med, at der skal rykke 19 ud i stedet for 12, hvilket medfører at alle nr. 4 (ud af 6 hold) og oven i købet også et enkelt hold fra 3. pladsen skal rykke ud, det virker voldsomt.
Denne model er bæredygtig i mange år. Det er nemt og overskueligt, at det altid er 24 hold, der spiller med i den øverste række efter ombrydning uanset antal puljer fra starten.

Konsekvenser
At holdene kommer til at spille 11 kampe, dvs. 1 kamp mere end i Serie 1. 
Risiko for store kørselsafstande – især i Serie 2,1, men også lidt i Serie 2,2.
Der reguleres for udtrækninger efter de 5 første kampe, hvilket vil give flere afviklede kampe.
Mulighed for at spille 9:9 skal gælde i de indledende Serie 2-kampe, samt i Serie 2,2.
Mulighed for at benytte 3 spillere fra nærmest højere rangerende DBU Jylland seniorhold skal gælde i de indledende Serie 2-kampe, samt i Serie 2,2.
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 26 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS

Forslag
Nuværende:
Jyllandsserien: 4 puljer à 8 hold = 32 hold (i foråret opdelt i JS1 og JS2 med 16 hold i hver).
Serie 1: 6 puljer à 8 hold = 48 hold.
Serie 2: 12 puljer à 8 hold = 96 hold.
Serie 3: 24 puljer à 8 hold = 192 hold.
Serie 4: 36 puljer à 8 hold = 288 hold.
Serie 5: 72 puljer à 6 hold = 432 hold (i foråret kun 65 puljer pga. udtrækninger mv).
Serie 6: 43 puljer à 6 hold = 254 hold.

Serie 4/Serie 3:
I øjeblikket rykker 12 ud af 36 hold op fra 2. pladsen i Serie 4.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 24 dårligst placerede nr. 2 mødes i 12 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde

2. playoff-runde:
De 24 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 3, møder de 24 tilbageværende nr. 2 i Serie 4 på Serie 3-holdets hjemmebane. Kampene fastsættes efter geografi.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde

Serie 3/Serie 2:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i serie 3.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 24 nr. 2 i Serie 3 mødes i 12 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde

2. playoff-runde:
De 12 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 2, møder de 12 tilbageværende nr. 2 i Serie 3 på Serie 2-holdets hjemmebane.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde

Serie 2/Serie 1:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i Serie 2.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 12 nr. 2 i Serie 2 mødes i 6 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde

2. playoff-runde:
De 6 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 1, møder de 6 tilbageværende nr. 2 i Serie 2 på Serie 1-holdets hjemmebane.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde

Serie 1/Jyllandsserien:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i Serie 1.

Foreslås ændret således i foråret:
1. playoff-runde: 
De 6 nr. 2 i Serie 1 mødes i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde på den bedst placerede klubs hjemmebane.

2. playoff-runde:
De 3 hold, der slutter som henholdsvis dårligste nr. 4 og som nr. 5 i Jyllandsserie 2, møder de tilbageværende nr. 2 i Serie 1 på Jyllandsserie 2-holdets hjemmebane i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampene afvikles lørdag efter sidste spillerunde.

Foreslås ændret således i efteråret:
1. playoff-runde: 
De 6 nr. 2 i Serie 1 mødes i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles lørdag efter sidste spillerunde på den bedst placerede klubs hjemmebane.

2. playoff-runde:
De 3 hold, der slutter som henholdsvis dårligste nr. 6 og som nr. 7 i Jyllandsserien, møder de tilbageværende nr. 2 i Serie 1 på Jyllandsserie-holdets hjemmebane i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampene afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde.

Begrundelse
Der ønskes indført playoff-kampe med henblik på at skabe større spænding i rækkerne, kampe med stor intensitet og med branding af seriefodbolden.

Konsekvenser
Lettere at rykke op – større risiko for at rykke ud.
Større udskiftning – helt op til/over 50%.
Behov for 2 ekstra spilledage i henholdsvis forår og efterår.
Forår 2019: Tirsdag 25/6 kl. 19.00 og lørdag 29/6 kl. 14.00.
Efterår 2019: Lørdag 9/11 kl. 14.00 og lørdag 16/11 kl. 14.00.
Holdet fra den højere rangerende række skal i efteråret vente 2 uger, før de kommer til at spille deres play-off kamp.

DBU Jylland bemyndiges til at tage stilling til de situationer, der kan fremkomme, hvis der fremkommer ekstraordinære nedrykninger/suspension af nedrykning fra DBU-rækkerne og/eller udtrækninger i højere rangerende rækker.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 27A fra DBU Jyllands seniorudvalg

Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer

Forslag
Nuværende:
Jyllandsserien: 4 puljer à 8 hold = 32 hold (i foråret opdelt i JS1 og JS2 med 16 hold i hver).
Serie 1: 6 puljer à 8 hold = 48 hold.
Serie 2: 12 puljer à 8 hold = 96 hold.
Serie 3: 24 puljer à 8 hold = 192 hold.
Serie 4: 36 puljer à 8 hold = 288 hold.
Serie 5: 72 puljer à 6 hold = 432 hold (i foråret kun 65 puljer pga. udtrækninger mv).
Serie 6: 43 puljer à 6 hold = 254 hold.

Ingen ændring i Jyllandsserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3

Forslag til ændring:
Serie 4
Uændret antal hold.
Ændringen er, at kun nr. 7 og 8 rykker ud (ingen risiko for at rykke ned fra 6. pladsen).

Serie 5
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Serie 6
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).
Serie 5 og serie 6 efter ombrydning.

Modellen efter ombrydning for Serie 5:
De 288 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1, 2, 3, 4 og et vist antal nr. 5) spiller om oprykning i 72 x 4 holds puljer, hvor nr. 1 i hver pulje rykker op i Serie 4. 
Modellen efter ombrydning for Serie 6:
Består af de hold, der ikke kvalificerede sig til Serie 5 efter ombrydningen (nr. 5 og nr. 6 i Serie 5), samt alle hold fra Serie 6 før ombrydningen. Holdene (ca. 400) inddeles i puljer à 6, hvilket giver 5 kampe (man mødes kun en enkelt gang), hvor nr. 1 og nr. 2 rykker op i Serie 5 i næste halvsæson.

Begrundelse
Flere jævnbyrdige kampe – færre aflyste kampe, idet der er mulighed for at få ryddet op i puljerne ved udtrækninger før ombrydning.
Kørselsafstande tilgodeses stadig, specielt ved at lave 6-holds puljer i Serie 6 efter ombrydning.
Det er nemt og overskueligt, at det altid er 288 hold, der spiller med Serie 5 efter ombrydning uanset antal puljer fra starten.

Konsekvenser
Fleksibilitetsreglen fortsætter, som den er i dag.
Serie 5 bliver ikke længere en ’tilmeldingsrække’, men en række man har spillet sig til. 
Der skal holdes minimum en uges pause midt i hver turneringshalvdel, idet der skal gøres plads til at ombryde turneringen.
I Serie 5 er man meget sårbar for udtrækninger (går fra 6 til 4 kampe). Imidlertid må man forvente, at man her opererer med de mere stabile hold.
Klubber kan komme under pres i forhold til baner. I april måned, hvis banerne åbnes sent. I efteråret, hvis banerne lukkes på grund af vejret.
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 27B fra DBU Jyllands seniorudvalg

Pointoverførsel i Serie 5 og 6
Dette forslag behandles kun, hvis forslag 27A bliver vedtaget

Forslag
De 288 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1, 2, 3, 4 og et vist antal nr. 5) spiller om oprykning i 72 x 4 holds puljer, hvor nr. 1 i hver pulje rykker op i Serie 4. 
Man medtager point således:
Nr. 1=3 points, Nr. 2=2 points, Nr. 3=1 point, Nr. 4-5= 0 point

De nye puljer i Serie 5 sammensættes således, at de består af 4 hold med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 points.

Serie 6 efter ombrydning består af de hold, der ikke kvalificerede sig til Serie 5 efter ombrydningen (nr. 5 og nr. 6 i Serie 5) samt alle hold fra Serie 6 før ombrydningen. Holdene (ca. 400) inddeles i puljer à 6, hvilket giver 5 kampe (man mødes kun en enkelt gang), hvor de (nr. 1 og nr. 2) rykker op i Serie 5 i næste halvsæson. 

Man medtager point således:
Nr. 5 i Serie 5=3 points, Nr. 6 i Serie 5=2 points, Nr. 1 i Serie 6=3 points, Nr. 2 i Serie 6=2 points, Nr. 3 i Serie 6=1 point, Nr. 4-6 i Serie 6=0 point.

Begrundelse
Langt de fleste kampe i de indledende puljer får stor betydning, da man tager points med over i den turnering, der afvikles efter ombrydningen.

Konsekvenser
Administrativ tung opgave.
Udtrækninger i specielt Serie 6 kan medføre, at ikke nødvendigvis alle hold starter op med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 points.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.
 

Af: Ina Tofterup / Inge Lund-Nielsen - Senest opdateret 01. november 2018, 08:52

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første