Forslag til delegeretmøde 2021

Forslag 1 DBU Bredde Vest - fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn
Forslag 2 Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Forslag 3 Holdkortfleksibilitet i laveste niveau
Forslag 4 Turneringsbestemmelser for herreseniorturneringen
Forslag 5 Kampe i sidste spillerunde
Forslag 6 Fleksibilitetsregel i flere seniorrækker
Forslag 7 Fleksibilitetsregel i laveste ungdomsrækker
Forslag 8 Aldersdispensation: Præcisering af regler/rammer
Forslag 9 Landsdækkende turnering for U16 Piger
Forslag 10 Toårige årgange i børn og ungdom
Forslag 11 Op- og nedrykning af spillere: Mere fleksibilitet
Forslag 12 Op- og nedrykning af spillere: Flere muligheder for at 'spilles fri'
Forslag 13 Konsekvens af andet gule kort
Forslag 14 Frister for flytning af kampe

 


Forslag 1 fra DBU Jyllands bestyrelse

DBU BREDDE VEST - FUSION MELLEM DBU JYLLAND OG DBU FYN


Forslag

DBU Jylland indgår i en fusion med DBU Fyn pr. 1. juli 2021 og de bliver fremadrettet én organisation, DBU Bredde Vest.

DBU Jyllands nuværende regnskabsår (1/11 2020-31/10 2021) ændres i overgangsåret til 8 måneder (1/11 2020-30/6 2021).

Se bilagsmateriale til forslaget her (PDF).

Begrundelse

Baggrund for etablering af et nyt DBU Bredde Vest tager afsæt i:

 • At idrætsbilledet i Danmark forandrer sig – omverdenens krav vokser
 • At konkurrencen med andre idrætsgrene og kommercielle tilbud er hård
 • At det er en fortsat udfordring at tiltrække og fastholde medlemmer og frivillige. Bl.a. kan vi se, at de sidste mange års arbejde ikke flytter os medlemsmæssigt
 • At afstanden organisatorisk/økonomisk mellem elite- og breddeklubberne aldrig har været større og formentligt vil vokse yderligere


Det har medført, at DBU Bredde (tidligere FLU – Foreningen af Lokalunioner) ønsker at ændre formålsparagraffen til:
Foreningen har til formål at styrke og udvikle breddefodbolden til glæde og gavn for alle medlemsklubber i Danmark.


DBU Bredde ønsker overordnet:

 • Bedre at kunne fastholde positionen som den mest attraktive breddeidrætsgren i Danmark
 • Både at være tættere på klubberne og være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale fodbold- og idrætspolitiske arbejde
 • At udnytte udviklingsmuligheder og handle på udfordringer – lokalt, regionalt og nationalt


Vi søger at opnå dette blandt andet ved:

 • At skabe effektive rammer for udvikling og drift af dansk breddefodbold
 • At varetage dansk breddefodbolds interesser aktivt og ansvarligt indenfor rammerne af dansk fodbold som helhed, både internt i DBU og i forhold til eksterne interessenter
 • At sætte en fælles politisk dagsorden og udgøre et fælles talerør for breddefodbolden i Danmark
 • At gribe og handle på breddefodboldens muligheder og udfordringer i et samfund, som hele tiden ændrer og udvikler sig.

Konsekvenser

Et væsentligt middel til at leve op til foranstående er etablering af henholdsvis DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst. Det betyder, at:

 • DBU Fyn og DBU Jylland indgår i en fusion pr. 1. juli 2021, kaldet DBU Bredde Vest
 • DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm og DBU København indgår i en fusion pr. 1. juli 2021, kaldet DBU Bredde Øst
 • Disse 2 organisationer etablerer DBU Bredde, som afløser for ”Foreningen af Lokalunioner” og DBU Bredde har herefter 2 medlemmer
 • Det nye DBU Bredde Vest vil bygge på en stærk regional struktur, ligesom det er tilfældet i DBU Jylland i dag


DBU Jyllands regnskabsår ændres i overgangsåret til 1/11 2020-30/6 2021.
Herefter vil DBU Bredde Vests første regnskabsår være 1/7 2021-30/6 2022.

Tidsperspektiv

Ved vedtagelse vil reformen og fusionsaftalen træde i kraft pr. 1. juli 2021.


Forslag 2 fra DBU Jyllands bestyrelse

TURNERINGSSAMARBEJDE MED DBU FYN


Forslag

Prøveperioden med fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse

Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn.

Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet, indtil breddereformen er på plads.

Konsekvenser

DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.

Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer, pokalturneringer eller indefodbold/futsal.

Tidsperspektiv

Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 9. januar 2021.


Forslag 3 fra Gødvad GIF

HOLDKORTFLEKSIBILITET I LAVESTE NIVEAU


Forslag

Gældende for laveste niveau i ungdom for drenge og piger samt laveste niveau for senior herrer og kvinder.

A) At der fremover afvikles turneringskampe uden holdkort.

B) At det - såfremt der ikke er opbakning til forslag A - præciseres, at der ikke kan uddeles bøder til hold i den laveste række som sanktion for forseelser omkring forkert udfyldelse af holdkort.

C) At det - såfremt der ikke er opbakning til forslag A - præciseres, at trænere i den laveste række kan aftale at afvikle indbyrdes kampe uden udfyldelse af holdkort, med delvist udfyldte holdkort og evt. brug af spillere uden spilletilladelse.

D) At det - såfremt der ikke er opbakning til en generel udbredelse af forslag A - besluttes at afprøve forslag A i vores region i 2021 og 2022.

E) At det - såfremt der ikke er opbakning til en generel udbredelse af forslag A - besluttes at afprøve forslag A, men kun i børne/ungdomsrækkerne.

Begrundelse

Mange i den laveste række spiller primært for sjov, og det vigtigste er, at kampene kan afvikles, og trænerne/spillerne bør have mulighed for (ofte med kort varsel) at invitere andre spillere (f.eks. venner/klassekammerater). Ønske om, at der afvikles flere kampe og kan undgås aflysninger (eller unødvendige 9-mandskampe) som følge af, at et hold ikke kan stille hold kun med "lovlige spillere". Ønske om at fremme, at flere (også nogle, som måske ikke går til fodbold) får mulighed for at prøve at komme med ud at spille fodboldkamp. Ønske om at undgå unødvendige bøder fra DBU, som belaster økonomien omkring holdet/klubberne.

Forslaget understøtter også tiltrækning og integration af nye spillere (inkl. spillere fra socialt udsatte familier/ flygtninge/indvandrere) og særligt små klubbers/holds mulighed for at stille hold til kampe. Samtidigt vil forslaget gøre det lettere at tage højde for udviklingen i retning af, at flere børn og unge fra forskellige årgange går i klasse sammen. Med hensyn til eventuelle bekymringer for om forslaget vil få negative konsekvenser, kan der henvises til, at den foreslåede praksis har fungeret gennem mange år i DGI-regi, og klubben har meget positive erfaringer hermed.

Konsekvenser

Flere afviklede kampe i de pågældende rækker.

Risiko for kampe med for gamle spillere eller spillere fra evt. højere rangerede hold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 4 fra DBU Jyllands seniorudvalg

TURNERINGSBESTEMMELSER FOR HERRESENIORTURNERINGEN


Forslag

Der foreslås en samlet løsning, der i overskrifter medfører:

 • Jyllandsserien Herrer ændres således, at rækken konstant er opdelt i Jyllandsserien 1 og Jyllandsserien 2
 • Hold, der i efterårets Jyllandsserien 1 slutter nr. 1, 2 og 3, tager henholdsvis 3, 2 og 1 point med over i forårets Jyllandsserien 1
 • Jyllandsserien 2 udvides fra 16 til 24 hold (fra 2 til 3 puljer)
 • Serie 4 udvides fra 288 til 384 hold (fra 36 til 48 puljer)
 • Serie 5 får permanent 96 puljer (ombrydning fastholdes)
 • Serie 6 afskaffes
 • Nuværende fleksibilitetsregler i Serie 6 overføres til Serie 5
 • Playoffkampe i alle herreseniorrækker

Begrundelse

Som følge af corona-situationen besluttede DBU Jyllands bestyrelse ultimo oktober at afbryde seniorturneringen, og samtidig besluttede man at rykke alle hold op, der havde en teoretisk chance for at nå 1. pladsen, samt suspendere nedrykning for alle hold, der havde en teoretisk chance for at undgå degradering. Der blev dog lavet særlige regler for Serie 4.

Dermed står vi med en udfordring for foråret 2021, idet vi har en del flere hold i de enkelte rækker, end turneringsbestemmelserne foreskriver. Regnestykket kompliceres yderligere af, at der til sommeren 2021 kommer ekstraordinært mange hold ned fra Danmarksserien (DBU), fordi man i sommers suspenderede nedrykning i henholdsvis 2. division og Danmarksserien. Herudover er der lavet en strukturel ændring i DBU’s rækker, så der også ad den vej skal skubbes hold ned.

Ovenstående udfordring kan umiddelbart løses på flere måder:

 1. Ekstraordinære nedrykninger til sommeren 2021
 2. Ekstraordinære nedrykninger fordelt over mere end én halvsæson
 3. Udarbejde et forslag med henblik på ændring af struktur med virkning fra sommerferien 2021


Med udgangspunkt i punkt 3 har vi udarbejdet dette forslag med henblik på ændring af struktur med virkning fra sommerferien 2021.

DBU Jyllands herregruppe og seniorudvalg har ved flere lejligheder drøftet, om tiden er kommet til at stille et forslag om afskaffelse af Serie 6. Vi synes, at tiden nu er moden hertil – direkte forårsaget af, at vi står med for mange hold i de forskellige rækker.

Jyllandsserie-holdene er hårdest ramt, når man procentvist sammenligner antallet af hold i forhold til det normale. Hvis vi ikke foretager os noget, bliver ”blodbadet” størst her. Derfor foreslås etableret en ekstra pulje i Jyllandsserien 2, da der i givet fald ved vedtagelse af dette forslag ved forårsturneringens 2021-afslutning, skal rykkes 8 hold færre ned.

Konsekvenser

Ved permanent at udvide Jyllandsserien 2 fra 2 til 3 puljer får vi et bedre ”flow” over til Serie 1, hvor der er 6 puljer.

Ved at udvide Serie 4 fra 288 til 384 hold (fra 36 til 48 puljer) får vi ligeledes et bedre flow mellem Serie 3 og Serie 4 (henholdsvis 24 og 48 puljer).

Vi får en væsentlig bedre ”matematik”, hvor det gennemgående er, at nr. 1 rykker op, og nr. 7 og 8 rykker ned. Nr. 2 og 6 får playoffkampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2021, idet foråret 2021 skal bruges som overgangsordning.


Forslag 5 fra DBU Jyllands seniorudvalg

KAMPE I SIDSTE SPILLERUNDE


Forslag

Nuværende tekst i § 22.6:
Forår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl. 13.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1.
søndag kl. 11.00: Herre Serie 4.
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til tidligere.

Efterår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3.
søndag kl. 13.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl. 11.00: Herre Serie 4.
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til tidligere.

Forslag til ny tekst i § 22.6:
Forår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl.14.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1.
søndag kl.13.00: Herre Serie 4. 
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til et tidligere tidspunkt - søndagskampene i sidste spillerunde bør dog ikke flyttes til om lørdagen (altså dagen før).

Efterår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3. 
søndag kl.14.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl. 13.00: Herre Serie 4.
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til et tidligere tidspunkt - søndagskampene i sidste spillerunde bør dog ikke flyttes til om lørdagen (altså dagen før).

Begrundelse

Med de nuværende spilletidspunkter bliver for mange kampe flyttet til afvikling lørdag i sidste spillerunde med den konsekvens, at der ikke kan stilles kvalificerede dommere nok til antallet af kampe.

Ved at rykke de nuværende søndagskampe til senere på søndagen, tror vi, at flere kampe vil blive afviklet om søndagen i stedet for at blive rykket til om lørdagen.

Konsekvenser

De rækker, der pt. spiller søndag kl. 11.00, flyttes til søndag kl. 13.00.
De rækker, der pt. spiller søndag kl. 13.30, flyttes til søndag kl. 14.30.
Forventeligt flere kampe afvikles om søndagen.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2021.


Forslag 6 fra Holtet IF

FLEKSIBILITETSREGEL I FLERE SERIERÆKKER


Forslag

Nuværende tekst i § 19.5:
I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget p.g.a. karantæne.

Forslag A:
”Serie 1 Kvinder” tilføjes.

Forslag B:
”Serie 5 Herrer og Serie 1 Kvinder” tilføjes.

Derudover tilføjes:
Dog hvis en klub har hold i både Serie 1 og 2 Kvinder eller I både Serie 5 og 6 Herrer præciseres, at de op til 3 spillere kun kan anvendes på enten Serie 2 Kvinder eller Serie 6 Herrer.

Begrundelse

Vi er en lille idrætsforening i den del af Aalborg Kommune, som tidligere var Hals Kommune. Størstedelen af vores spillere er fra vores opland og enkelte fra Aalborg, hvoraf de fleste er nogen, der tidligere har boet i vores område.

Vi er den eneste idrætsforening i området med kvindehold og kvindespillere. For at alle kan komme til at spille kampe, har vi 3 hold: To 11 mands- og et 7 mandshold. Det har fungeret godt i mange år, hvor vi har haft vores 1. hold i JS og vores 2. hold i Serie 2. Vi har ofte haft brug for at benytte os af § 19.5 om at må tage 3 spillere med fra højere rangeret hold. Her har vi især brugt nogle af de unge spillere, der ikke har fået så meget spilletid på 1. holdet.

Til denne efterårssæson blev vi tvangsoprykket fra Serie 2 til Serie 1, hvilket har givet store udfordringer med at kunne sætte hold, da vi ofte mangler 1-2 spillere. Derfor har vi stillet vores forslag. Vi ved, at vi ikke er den eneste fodboldklub med dette problem.

Vi har oplevet hold fra andre klubber, der efter tvangsoprykningen fra Serie 2 til Serie 1, er blevet trukket og derefter gentilmeldt i Serie 2. Dette kan undgås ved vedtagelse af vores forslag.

Der er ikke ret mange U18 pigehold, da mange piger på disse årgange ofte er på efterskole. Når de kommer tilbage til klubben, skal de spille senior. Det kan betyde meget for en flok unge piger, at de enten kan få mere spilletid ved at hjælpe på andetholdet eller ved at få nogle rutinerede spillere med til at hjælpe på andetholdet fra førsteholdet.

Vores forslag “A” og “B” er enten-eller. Vi har forfattet forslag B for ikke at kønsdiskriminere. Vi har i Holtet idrætsforening ikke “behov” for forslag B, men vi ved ikke, om det kan være en hjælp i andre klubber.

Derudover er der færre pige-/kvindespillere end drenge-/herrespillere, og dermed er det sværere at have flere hold i kvinderækkerne, hvilket vil være et argument for forslag A fremfor B.

Konsekvenser

Flere muligheder for at stille hold for klubber med hold i Serie 1 Kvinder og evt. Serie 5 Herrer med spillere fra nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold.

Større risiko for færre jævnbyrdige kampe, da klubber med højere rangerede hold kan genbruge op til 3 spillere på Serie 1 Kvinder og evt. Serie 5 Herrer.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 7 fra Hornslet IF

FLEKSIBILITETSREGEL I LAVESTE UNGDOMSRÆKKER


Forslag

Nuværende tekst i § 19.5:
I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettiget pga. karantæne.

Forslag til tilføjelse:
Det er klubberne tilladt frit at kunne genbruge op til 3 spillere på næstlaveste eller laveste niveau indenfor samme aldersgruppe i rækkerne U13 til U19 som spiller 11M, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe der spiller 8M fra nærmeste højere rangerede hold.

Dog hvis en klub har hold i både laveste og næstlaveste niveau præciseres, at de op til 3 spillere i 11-mands og 2 spillere i 8-mands kun kan anvendes på holdet i det laveste niveau.

Begrundelse

Reglen er i dag meget ufleksibel – spillere på næstlaveste/laveste niveau i årgangen, der har hjulpet et hold i højere række, skal sidde en kamp over for at vende tilbage til sit hold igen. Man kan f.eks. ikke rykke en højere rangerende spiller ned for at hjælpe holdet på laveste niveau med at stille hold, hvilket oftest resulterer i en aflyst kamp alternativt 9-mandskamp.

I teorien kan man rykke en spiller op fra årgangen under, men i praksis holder den ikke, da årgangen selv spiller kamp eller at klubber ikke har hold i årgangen under, da man slår to årgange sammen, for at opretholde muligheden for 11-mands.

Den/de laveste række(r) man kan spille fodbold i skal styrkes, så vi også udvikler fodboldspillere som på sigt (senior-niveau) styrker breddefodbolden og som skaber og styrker de nedre senior-rækker. Derfor bør de laveste ungdomsrækker være langt mere fleksible, så vi kan sikre og tilbyde 11-mands fodbold til alle spillere.

Nok kan man spille 9-mands, men 9-mands er helt yt i ungdomsrækker og hører kun laveste seniorrækker til som en nødløsning på dette niveau, hvorfor en mere permanent og fleksibel løsning skal findes for ungdom.

Typisk når et hold er tvunget til at spille 9:9, så står modstanderen med 13-14 spillere herunder 4-5 udskiftere. Det er faktisk ikke ret sjovt for det nødlidende hold, hvorfor kampe i stigende grad i stedet helt aflyses, da et ”skrivebords-nederlag” på 3–0 er lettere at forsvare, end et nederlag på 6(7)–0 på banen med efterfølgende overtrætte og skadede spillere til følge.

Trænere har jo også en stor fordel af, at alle spiller 11-mandsfodbold og spillerne konkurrerer på så jævnbyrdige vilkår som muligt.

Hvis man tillod, at der på f.eks. en klubs lavest rangerende hold måtte optræde maksimalt 3 spillere (11-mands), der spillede på årgangens nærmeste niveau, så bliver rækken mere fleksibel og klubberne vil være meget mere sikre på altid at kunne stille et 11-mandshold i laveste.

Vi tror på, det vil få flere klubber til at tilmelde et ekstra 11-mandshold i laveste række frem for et 8-mands i den regionale turnering, hvilket vel også er i tråd med DBU’s filosofi om mere 11-mands og mindre 8-mandsfodbold? Mere 11-mandsfodbold er i hvert fald meget mere attraktivt for spillere fra U14 og op.

Konsekvenser

Flere muligheder for at stille hold for klubber med hold i laveste og næstlaveste niveau med spillere fra højere rangerede hold indenfor samme aldersgruppe.

Større risiko for færre jævnbyrdige kampe, da klubber med højere rangerede hold kan genbruge op til 3 spillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 8 fra Løsning IF

ALDERSDISPENSATION: PRÆCISERING AF REGLER/RAMMER


Forslag

DBU Jyllands turneringsreglement om regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser.

Nuværende tekst i § 8.6:
Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i §§ 8.1-8.5 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår. DBU Jylland kan i konkrete tilladelser indføre skærpede betingelser, herunder kortere perioder end et helt turneringsår.

Anvendelse af spiller(e), der er tildelt dispensation, skal markeres på holdkortet under Dispensation.

Forslag om tilføjelse/præcisering:
- Der kan gives dispensation til op til 4 spillere på et 11-mandshold, og på et holdkort kan der kun være 4 dispensationsspillere inkl. halvårsspillere, og tilsvarende 2 spillere på et 8-mands hold.
- Der gives aldersdispensation til spillere, hvor en klub enten ikke har et hold for den pågældende årgang, eller hvis en spiller går på samme klassetrin som resten af holdet.

Begrundelse

Begrundelsen er at hjælpe breddeklubberne med at fastholde spillere samt skabe fleksibilitet på små årgange. LIF er selv en breddeklub, og har i flere år ikke haft hold fra U13 og op til senior. De seneste år har vi haft gode årgange for både drenge og piger. For drengene en ren årgang 2006, og for piger er en samling af piger fra U14 til U16. De har alle spillet sammen i flere år, og vi har siden U13 fået dispensation for 2-3 spillere med den begrundelse, at vi ikke havde ældre hold, og det har vi stadig ikke.

I år har DBU Jylland afvist at give os dispensation alene som en administrativ afgørelse.

Vores erfaring er, at omkring U15 årgangene og fremefter er det meget svært at holde på både drenge og piger, da mange andre ting vækker deres interesse. Derfor har LIF haft en DBU-konsulent tilknyttet i 20 timer for at hjælpe med tiltag til, at vi kan holde på de unge spillere. Med den manglende dispensation er vi afskåret fra at få dem med ud til kamp, hvilket har den direkte modsatte konsekvens af den tilsigtede: at holde på spillerne. De holder med at spille fodbold, eller de må flytte til en større klub. Konsekvensen er ødelæggende for en breddeklub som Løsning IF.

Vi har at gøre med spillere, der har spillet i klubben, siden de var helt små. Vi taler også om spillere, der på trods af deres biologiske alder går på samme klassetrin som deres øvrige holdkammerater. Den manglende dispensation er decideret ødelæggende for fællesskabet. Efter vores opfattelse bør klubberne have mulighed for at holde på spillerne. DBU Jylland må give de dispensationer, der er behov for, så spillerne kan komme med til kamp - især på lavere liga-niveau (her: Liga 4 for drengene og Liga 2 for pigerne).

Siden DBU Jyllands afvisning af vores ansøgning har LIF været i kontakt med mange andre klubber, som angiveligt har dispensationer i U15, U16 og U17 og både i Region 1, 2 og 3. Det efterlader os med et indtryk af vilkårlighed og uklarhed om DBU Jyllands kriterier for at give dispensation. Derfor ønsker vi mere klare regler at forholde os til.

Vi tænker desuden, at DBU Jylland må forholde sig til sin politik om andre små klubber rundt om i landet, der ligesom LIF har behov for fleksibilitet, når det kommer til alder og sportsligt niveau.

Konsekvenser

Flere muligheder for at anvende spillere, der er ældre end årgangen.

Mulighed for at anvende flere spillere, ældre end årgangen, på et hold (pt. er det maks. 3 spillere på et 11-mandshold og 2 spillere på et 8-mandshold).

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 9 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

LANDSDÆKKENDE TURNERING FOR U16 PIGER 


Forslag

DBU sammensætter U16 Piger Ligaen med 14-16 hold.
U16 Ligaen bliver opdelt i en A-pulje og en B-pulje med 7-8 hold i hver pulje.

Holdene i A-puljen møder hinanden ude og hjemme, mens de møder holdene i B-puljen en gang enten ude eller hjemme.
Holdene i B-puljen møder hinanden ude og hjemme, mens de møder holdene i A-puljen en gang enten ude eller hjemme.

U16 Ligaen bliver besat af de 14-16 hold, der har den højeste score i det nye licenssystem, der træder i kraft fra sommeren 2021.

I tilfælde af at færre end 14 klubber opnår licens, vil det være muligt for DBU at tildele ét eller flere ”wildcards”.
Et ”wildcard” kan tildeles en klub, der ikke opnår licens, og ”wildcardet” er adgangsgivende til deltagelse i U16 og U18 Piger DM.
”Wildcardet” tildeles af Kvindeeliteudvalget på baggrund af en særlig sportslig indstilling fra henholdsvis Talent- og U-landstrænere og lokalunionerne, og er udelukkende af sportslig karakter og forudsætter ikke, at klubben har ansøgt om licens.
Et ”wildcard” giver ikke mulighed for direkte tilskud, men udelukkende befordringsgodtgørelse jf. turneringspropositionerne.

DBU Jylland og DBU Fyn udbyder U16 Piger i 2 niveauer (Liga 1 og Liga 2).
Der er fri tilmelding til begge niveauer og midtvejsombrydning efter op til 5 kampe i efteråret.
I forbindelse med midtvejsombrydningen udvides fra 2 til 3 niveauer.

Vi forbeholder os retten til at slå de 2 laveste niveauer sammen, hvis ikke antallet af hold vurderes højt nok til 3 niveauer.

Begrundelse

En landsdækkende U16-række er et afgørende element, der skal styrke talentudviklingen for landets dygtigste piger gennem bedre matchning. En analyse af kampene i U16-rækkerne viser, at ca. 40% af kampene ender med en sejr på 3+ mål. Samtidig rykkes de dygtigste U16-piger ofte op i U18-trupperne for at få bedre modstand og matchning.

Ved at indføre en landsdækkende U16-række med en A- og B-pulje skabes der på den lange bane flere kampe mellem klubber på samme sportslige niveau, og de dygtigste piger får mulighed for at udfolde deres potentiale på højeste nationale niveau. En landsdækkende U16-række sammenkoblet med et stjernebaseret licenssystem for indrangering vil tillige være med til at reducere fokus på resultater, da det er talentudviklingsmiljøerne og ikke resultaterne, der har betydning for indrangering i rækken.

Konsekvenser

Etablering af landsdækkende turnering for U16 Piger.
Ansøgning til U16 Piger Liga 1 bortfalder, og der er fri tilmelding til Liga 1 og 2.
Færre hold i DBU Jylland/Fyns U16-rækker.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2021.


Forslag 10 fra Skovsgaard Boldklub

TOÅRIGE ÅRGANGE I BØRN OG UNGDOM


Forslag

Nuværende årgange:
Drenge: U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 og U19
Piger: U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16 og U18

Forslag til nye toårige årgange:
Drenge: U5, U7, U9, U11, U13, U15, U17 og U19
Piger: U5, U7, U9, U11, U13, U15 og U18

Begrundelse

Skovsgaard Boldklub har et samarbejde med en anden lille naboklub ved navn Trekroner, og dette samarbejde har forløbet i snart 5 år. Trods en massiv indsats må vi desværre konstatere, at vi år efter år mister rigtigt mange spillere. Den helt store udfordring for os er den her U-turneringsform, hvor vi skal stille rene hold i alle årgangene. Det er stort set umuligt for os at føre dette ud i livet, når børnene skal til at spille 8-mands, hvor vi skal have 12-14 spillere at tage af, og derfor stopper der hvert år mange spillere på denne bekostning. Herudover må vi tillige erkende, at vi selv ved 5-mands i flere årgange har svært ved at samle de 8 spillere, der skal til for at kunne stille hold.

Hvis man historisk ser tilbage og kigger på antallet af hold i vores område, da man spillede med toårige årgange, der hvert år spillede sammen, så vil man kunne aflæse den katastrofe, som den nuværende struktur har været for alle de små klubber. Dengang havde Thorup/Klim, Fjerritslev, Ørebro, Trekroner, Skovsgaard, Brovst, Tranum, Halvrimmen, Gjøl, Arentsminde, Birkelse mv. et hav af hold i alle ungdomsrækkerne. Netop fordi børnene altid spillede 2 årgange sammen, hvor man så skiftede til at være den ældste og yngste årgang på holdet. Det var langt lettere at stille hold, hvilket tillige gav en god fodboldfaglig udfordring og udvikling for spillerne (spille med bedre spillere og spillere på samme niveau).

Det ville ikke være noget problem for fodbolden generelt, hvis f.eks. de spillere, som vi i Skovsgaard ikke kan tilbyde hold, hvis disse blot tog til andre klubber for at spille, men det er netop her problemet er – det gør spillerne ikke. De stopper helt med at spille fodbold! Der er rigtigt mange børn, der søger tryghed i samværet med deres venner og kammerater, og de er ikke indstillet på at skulle til at opbygge relationer til helt nye spillere og trænere. Denne tendens har vi nu set stå på i rigtigt mange år, hvorfor vi nu tillader os at stille dette forslag. Når man ser udviklingen i hele Jylland med et tab på 2.100 børnespillere, så tyder det jo på, at problemerne med den nuværende struktur er et nationalt problem – og ikke kun et lokalt problem i Skovsgaard.

Vi er en boldklub, der snart er 120 år gammel, og vi vil det absolut bedste for dansk fodbold – både eliten og bredden, men den struktur, vi har nu, er i vores optik direkte skadelig for dansk fodbold. Det er jo værd at reflektere lidt over, hvor mange potentielle landsholdsspillere, der kunne være skabt ud af de 2.100 spillere, der nu er stoppet. Bredden er jo elitens byggesten, og fjerner vi for mange af de byggesten, bliver huset altså ikke fuldendt.

Med baggrund i ovennævnte anmoder vi derfor om, at der laves en strukturel ændring, så fundamentet og rammerne til at tilbyde børnefodbold til alle igen bliver lagt.

Man bør igen indføre den struktur, hvor børnene spiller 2 årgange sammen, og hvor man hvert år skifter mellem at være den ældste og yngste årgang. Det vil medføre, at langt flere klubber kan stille hold i de respektive årgange, og det vil så igen medføre, at langt flere børn vil spille fodbold – og blive ved med at spille fodbold. Som en afledt effekt heraf vil det så betyde, at eliteklubberne vil have en større talentmasse at vælge de bedste fra.

Løsningen er ikke at påpege, at børnetrænerne skal fokusere mindre på de fagligt dygtige og mere på breddespillerne i de små årgange, for hele problematikken ligger i, at den nuværende U-struktur simpelthen hindrer mange klubber i at stille børnehold – og derfor er frafaldet så stort i lige præcis årgange 7-12 år, hvor de overgår til 5- og 8-mandsfodbold.

Vi, Skovsgaard Boldklub, håber at de fremmødte samt delegerede vil overveje denne løsningsmulighed, således vi kan få vendt udviklingen i forhold til det store frafald af børnespillere i alderen 6-12 år, og atter kan få børnefodbolden til at blomstre – også i de mindre klubber.

Konsekvenser

Ændring i årgangene for børne- og ungdomshold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2021.


Forslag 11 fra IF Lyseng

OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE: MERE FLEKSIBILITET


Forslag

Nuværende tekst i § 19.10:
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

Forslag til ny tekst i § 19.10:
En spiller, der har spillet for et højere rangeret hold end det hold, spilleren ønsker at spille for, kan spilles fri ved, at det højere rangerede hold eller det lavere rangerede hold, spilleren skal spille for, i mellemtiden spiller en kamp uden pågældende spiller eller at holdene spiller samme spilledag. Dog kan spilleren ikke spille mere end én turneringskamp på samme spilledag (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag samt fredag, lørdag og søndag).

I ungdomsrækkerne for både drenge og piger op til og med U15 (landsdækkende DBU-rækker undtaget) kan spillere frit skifte hold fra kamp til kamp, uanfægtet hvor spilleren spillede seneste turneringskamp (pokalkampe og turneringskampe for ældre årgange undtaget). Dog kan spilleren ikke spille mere end én turneringskamp på samme spilledag (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag samt fredag, lørdag og søndag).

Begrundelse

Der ønskes en mere fleksibel tilgang til anvendelse af spillere mellem forskelligt rangerende hold på samme årgang. Der er specielt reglen om at en spiller, der fx har spillet en kamp på 1. holdet, efterfølgende skal sidde en kamp over, inden spilleren kan spille for 2. holdet. I klubber, hvor det kun lige er muligt at stille to hold, giver det ofte udfordringer at finde nok spillere til 2. holdet. Det indbyder desuden ikke til en mere ”flydende” overgang mellem f.eks. 1. og 2. holdet, hvorved man risikerer mere opdelte hold, hvilket ikke er befordrende for spillere, der ligger på grænsen mellem de to hold.

Reglen om låste spillere gør det i praksis ofte ret besværligt at stille hold, specielt hvis man som træner har et begrænset antal spillere til rådighed grundet skader eller andre ikke-fodboldrelaterede arrangementer. En mere fleksibel tilgang til brugen af spillere vil gøre det nemmere at stille hold.

Man kan argumentere for, at nogle hold vil stille med stærke spillere for at få ført deres 2. hold op i bedre pulje, men vi mener, at det ikke er et reelt problem i virkeligheden, for vi vil da ikke have nogen interesse i at få eksempelvis vores piger til at spille i en for god pulje, for det vil jo ikke være sjovt for dem at være overmatchet og tabe alle kampe.

Konsekvenser

Flere muligheder for spilleranvendelse mellem holdene uden at tænke på de nuværende op- og nedrykningsregler.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 12 fra Vadum IF

OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE: FLERE MULIGHEDER FOR AT 'SPILLES FRI'


Forslag

Nuværende tekst i § 19.10:
En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

Forslag til ny tekst i § 19.10:
En spiller, der har spillet for et højere rangeret hold end det hold, spilleren ønsker at spille for, kan spilles fri ved, at det højere rangerede hold eller det lavere rangerede hold, spilleren skal spille for, i mellemtiden spiller en kamp uden pågældende spiller eller at holdene spiller samme spilledag. Dog kan spilleren ikke spille mere end én turneringskamp på samme spilledag (mandag, tirsdag, onsdag, torsdag samt fredag, lørdag og søndag).

Begrundelse

Som reglerne er nu, er det ikke muligt at flytte en spiller ned fra f.eks. Serie 4 til Serie 5, hvis Serie 5’s efterfølgende kamp af den ene eller anden årsag er placeret torsdag og Serie 4 først spiller kamp lørdag. Havde Serie 5’s kamp derimod ligget om fredagen, kunne man i princippet flytte helt rundt på holdene. Dette mener vi ikke giver mening, specielt ikke i små klubber som os selv, der til stadighed kæmper med at få holdkabalen til at gå op til hver kamp og hvor fokus i lige så høj (om ikke højere) grad er på det sociale som det sportslige.

Konsekvenser

Flere muligheder for spilleranvendelse mellem holdene uden at tænke på de nuværende op- og nedrykningsregler.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.


Forslag 13 fra Føvling/Stenderup UI

KONSEKVENS AF ANDET GULE KORT


Forslag

Fodboldloven – internationale fortolkninger, danske afgørelser vedr. tidsbegrænsede udvisninger.

Nuværende tekst:
En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort).

Forslag til ny tekst:
En spiller, som får sin anden tidsbegrænsede udvisning (efter udløbet af den første), kan IKKE erstattes af en anden spiller efter udløbet af den anden periode. Spilleren, som har modtaget sin anden tidsbegrænsede udvisning, kan ikke længere deltage i spillet og er udvist (rødt kort). Holdet fortsætter med en spiller færre i resten af kampen.

Begrundelse

Føvling/Stenderup UI er af den opfattelse, at et fodboldhold som spiller hårdt, ikke straffes efter den nuværende tekst.

Hvis en udskiftningsspiller kan straffes, så holdet spiller i undertal resten af kampen, så skal en aktiv spiller på banen være underlagt de samme betingelser/regler.

Konsekvenser

Reglen for tidsbegrænset udvisning bliver den samme som før 1. juli 2017.

Tidsperspektiv

Forslaget omhandler den tidsbegrænsede udvisning, der har været en del af regelsættet i breddefodbolden i mange år.

I forbindelse med lovbogen 2017-2018 (ikrafttrædelse 01-07-2017 blev reglen godkendt af IFAB (The International Football Association Board).

I og med, at reglen nu er en officiel del af fodboldloven, er det også et krav, at såfremt de nationale forbund vil bruge reglen, så skal det regelsæt, der er sat op af IFAB, følges.

En evt. vedtagelse af forslaget vil betyde, at fodboldloven skal ændres, og dette skal gå via DBU til FIFA/IFAB, som skal vurdere forslaget.


Forslag 14 fra DBU Jyllands bestyrelse

FRISTER FOR FLYTNING AF KAMPE


Forslag

Nuværende tekst i § 25.1 (uddrag):
Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved meddelelse via KlubOffice til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage.

Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via KlubOffice til modparten.

Forslag til tilføjelse:
For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage.

Begrundelse

I den nuværende formulering har de 2 spillende klubber ikke samme tidsfrister.

Konsekvenser

De 2 spillende klubber vil have samme frister i forhold til at fastholde retten til at spille søndag mv.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2021.