29 forslag til delegeretmødet

29 forslag ligger klar til behandling på delegeretmødet. Landsdækkende U15-drengerække, playoffkampe i herresenior og ombrydning i kvindernes serie 2 er blot nogle af de emner, der venter deltagerne.

Der udleveres endvidere et trykt forslagshæfte til alle deltagere ved delegeretmødet.

Forslag 1 - Principerklæring 2.0 for DBU Bredde
Forslag 2 - Halvårsspiller/kvartalsspiller
Forslag 3 - Antal halvårsspillere på 5-mandshold
Forslag 4 - Indrangering af U19 Drenge
Forslag 5 - Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1
Forslag 6 - Pigeungdomsårgange
Forslag 7 - Turneringsstruktur for pigeungdom
Forslag 8 - Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau
Forslag 9 - Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge
Forslag 10 - Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge
Forslag 11 - Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge
Forslag 12 - Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest
Forslag 13 - Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder
Forslag 14 - Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS
Forslag 15 - Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer
Forslag 16 - Pointoverførsel i Serie 5 og 6
Forslag 17 - Seniorfodbold i to klubber
Forslag 18 - Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere
Forslag 19 - Sæsonstart fri af nedrykningsregler
Forslag 20 - Modstanderafbud tæller som afviklet kamp
Forslag 21 - Datoplan for serie- og ligarækker efterår
Forslag 22 - Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne
Forslag 23 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Forslag 24 - Fælles turneringsreglement med DBU Fyn
Forslag 25 - 70 årsreglen
Forslag 26 - Tilføjelse af vinterudvalg
Forslag 27 - Pointtildeling ved udtrækning
Forslag 28 - Fratagelse af hjemmebane
Forslag 29 - Reglementer for indefodbold og futsalFORSLAG 1 fra DBU Jyllands bestyrelse

Principerklæring 2.0 for DBU Bredde

Forslag
Principerklæring 2.0 for DBU Bredde fremlægges på delegeret-/repræsentantskabsmøder i hele landet. Principperne uddyber det fælles politiske afsæt for alle lokalunioners fortsatte deltagelse i reformarbejdet.

Principerklæring 2.0 for DBU Bredde

1. Udpræget lokal selvstændighed og tilstedeværelse

 • Vores lokale kontorer skal have selvstændighed til at levere fleksible fodboldaktiviteter og serviceydelser efter de lokale klubbers ønsker.
 • Vi vil træffe beslutninger lokalt, når en lokal indsats er til gavn for klubberne.
 • Vi vil bibeholde og bære de nuværende 9 LU-/regionskontorer, inkl. medarbejdere, ind i den ny organisation.

2. En fælles organisation

 • Vi vil samarbejde, og vi vil navigere inden for fælles rammer, herunder love.
 • Vi vil skabe en national breddefodbold-politisk enhed, som udgør en kvalificeret og handlekraftig aktør i dansk fodbold og dansk idræt med et fagligt velfunderet bagland og en understøttende administration.
 • Vi vil træffe beslutninger i den fælles breddefodbold-politiske enhed, når en fælles indsats er til gavn for klubberne og breddefodbolden.

3. Fleksible turneringsgrænser

 • Vi vil ophæve de eksisterende turneringsgrænser, men tage geografiske hensyn ved tilrettelæggelse af turneringer.

4. Transparens, talent og diversitet

 • Vi vil styrke professionalisme og værdiskabelse i hele organisationens politiske arbejde.
 • Vi vil arbejde ud fra klare kompetencebeskrivelser for fodboldledere og fodboldpolitikere.
 • Vi vil så vidt muligt undgå dobbeltmandater for at styrke transparens, adgang for flere talenter samt diversitet i køn, alder og etnicitet.
 • Vi vil styrke den administrative understøttelse af det politiske arbejde.

Begrundelse
Reformarbejdet skal sikre, at dansk breddefodbold får en moderne og tidssvarende struktur både administrativt og politisk. Den nye organisationsstruktur skal give os et stærkere afsæt for at optimere ressourceudnyttelsen og levere tidssvarende tilbud og støtte til alle breddefodboldklubber i hele Danmark. Den nye organisationsstruktur skal også danne grundlag for, at vi kan samarbejde nationalt om at udvikle breddefodbolden i Danmark, samt at vi i endnu højere grad fremstår som en professionel samarbejdspartner lokalt, nationalt og internationalt. 

Arbejdet bygger på rapporten ”Fodbold i Lokalunionerne” og lokalunionernes høringssvar (2017) og på principerklæringen vedtaget ved delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2018.

Breddeaftalen med DBU, indgået for perioden 1. november 2015-1. november 2021, udgør aftalegrundlaget for reformarbejdet.

Konsekvenser
Med tilslutning til Principerklæring 2.0 for DBU Bredde gives den enkelte lokalunions bestyrelse mandat til fortsat at indgå konstruktivt i arbejdet med at danne en ny organisering af dansk breddefodbold.

Tidsperspektiv
Reformarbejdet er tilrettelagt således, at en ny organisationsmodel kan bringes til afstemning ved alle lokalunioners delegeret-/repræsentantskabsmøder i 1. kvartal 2020.FORSLAG 2 fra HEI

Halvårsspiller/kvartalsspiller

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 8.1 om regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser.
 
Nuværende tekst:
I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. juli til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = halvårsspillere. Halvårsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

Forslag til ny tekst:
I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for - uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i perioden fra 1. oktober til 31. december året før den pågældende aldersgruppe = kvartalsspillere. Kvartalsspillere skrives på holdkortet med fødselsmåned og -år.

Begrundelse
Vores opfattelse af halvårsspiller-reglen er, at den er sportslig skæv, og vi oplever klubber, der misbruger den for at vinde. Det er som regel de bedste halvårsspillere, der trækkes ned, og det gør, at klubber som spiller årgangsvis, fordi man altid har gjort det, og det socialt er rigtigt, bliver straffet og taber kampene.
 
Vi oplever også, at halvårsspillere anvendes på hold 1 i store klubber med mange hold i samme årgang. Det rammer modstanderklubberne sportsligt, men rammer også spillere internt i klubben, da de udelukkes fra at optræde på højere rangerende hold.

Reglen rammer "future"-spillerne meget hårdt. Hvis man fastholder future-spillerne i deres "rigtige" årgang med kammeraterne, oplever de nu at spille mod spillere, der er op til 16 måneder ældre end dem selv, hvor de på den gamle regel oplevede, at de var 13 måneder ældre. Det giver dem nogle fysiske problemer. Når de oplever, at de ældre spillere er langt bedre, grundet det er de bedste fra årgangen over, mister de lysten. Vi har nok problemer med at fastholde de dårligste spillere i årgangene.
 
Klubber, der har problemer med at stille hold, må gerne trække folk opad uden straf, og vi kunne i vort forslag også være indstillet på, at halvårsspillere må anvendes i yderste konsekvens, hvis holdet på grund af for få spillere må lukke ned, men så skal der søges en dispensation og på tro og love understreges, at de spillere, der anvendes, ikke sportsligt er de bedste.
 
Konsekvenser
At klubberne ikke længere kan anvende halvårsspillere uden ansøgning, men kun kvartalsspillere.
Såfremt der skal anvendes spillere ældre end 3 måneder for gamle ift. årgangen, skal der søges om og tildeles en dispensation.
Der skal foretages øvrige konsekvensrettelser i turneringsreglementet.
 
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 3 fra HEI

Antal halvårsspillere på 5-mandshold
Bliver forslag 2 vedtaget, benyttes ordet "kvartalsspiller" i stedet for "halvårsspiller".

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 8.1 om regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser.
 
Nuværende tekst:
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre halvårsspillere.
c. I 8M og 5M-kampe må benyttes op til to halvårsspillere.
d. I 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én halvårsspiller.

Forslag til ny tekst:
b. I 11M-kampe må benyttes op til tre halvårsspillere.
c. I 8M-kampe må benyttes op til to halvårspillere.
d. I 5M og 3M-kampe, Futsal og Indefodbold må benyttes max. én halvårsspiller.

Begrundelse
2 for gamle spillere på et 5-mandshold er 1 for mange.

Konsekvenser
At der i 5-mandskampe kun kan anvendes én halvårsspiller mod de nuværende to spillere.
 
Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 4 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Indrangering af U19 Drenge

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 18 vedr. rangering af en klubs hold.

Nuværende tekst i § 18.2 (Herre og Drenge Ungdom - forår):
DBUs SuperLiga og divisioner - Danmarksserien - U19 Ligaen - U19 Divisionen - JyllandsSerie 1 - JyllandsSerie 2 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - U17 Ligaen - U17 Divisionen - U19 Liga 1 - U19 Liga 2 - Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - U19 Liga 3 - U19 Liga 4 - U17 Liga 1 - U17 Liga 2 - U17 Liga 3 - U17 Liga 4 - U16 - U15 - U14 - U13.  (Børn indgår ikke i rangeringen.)

Forslag til ny tekst i § 18.2 (Herre og Drenge Ungdom - forår):
DBUs SuperLiga og divisioner - Danmarksserien - U19 Ligaen - U19 Divisionen - JyllandsSerie 1 - JyllandsSerie 2 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - U17 Ligaen - U17 Divisionen - U19 Liga 1 - Serie 4 - Serie 5 - Serie 6 - U19 Liga 2 - U19 Liga 3 - U19 Liga 4 - U17 Liga 1 - U17 Liga 2 - U17 Liga 3 - U17 Liga 4 - U16 - U15 - U14 - U13.  (Børn indgår ikke i rangeringen.)

Begrundelse
Der ønskes at give klubberne flere muligheder for at anvende U19 spillere fleksibelt.

Konsekvenser
Flere U19 spillere vil kunne spille fleksibelt på seniorhold.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 5 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1

Forslag
Nuværende antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 32 hold (29 jyske og 3 fynske).
U17 Drenge Liga 1: 24 hold (22 jyske og 2 fynske).

Forslag til antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 24 hold (22-23 jyske og 1-2 fynske).
U17 Drenge Liga 1: 16 hold (14-15 jyske og 1-2 fynske).

Begrundelse
U19 Drenge:
Der har været et faldende antal ansøgere i de senere år (i 2018 var der ikke nok ansøgere til at få rækken fyldt op). Dette betyder, at hold er udtaget til rækken uden at have den fornødne kvalitet.

U17 Drenge:
Det vurderes, at der ikke er nok hold i U17 Drenge til, at der på øverste DBU Jylland-niveau skal være 24 hold. Før U17 Liga 1 blev en ansøgningsrække, var der kun 16 hold på dette niveau.

Konsekvenser
Færre hold på øverste DBU Jylland-niveau i U19 og U17 Drenge.
Højere kvalitet i øverste DBU Jylland-niveau.
Flere bedre hold på næstøverste DBU Jylland-niveau.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 6 fra FC Horsens

Pigeungdomsårgange

Forslag
Nuværende årgange:
U13, U14, U15, U16 og U18 Piger.

Forslag til nye årgange:
U13, U14, U15 og U17 Piger
(U16 udgår og U18 ændres til U17, hvor der må benyttes op til fem U18 spillere).

Begrundelse
For at sikre et godt turneringstilbud for de ældste pigeungdomsspillere ønsker vi U16-rækken fjernet. Baggrunden herfor ligger i, at der i skrivende stund blot er ca. 30 hold tilmeldt i U18 rækken samlet set. DBU Jyllands U18-tilbud er dermed stort set ikke eksisterende og ungdomsspillere flyttes pt. til senior i for tidlig en alder. Ved at fjerne U16-rækken og indføre en U17+ række (+5 U18 spillere) vil der kunne være tilstrækkeligt med hold til at gennemføre en god turnering med flere niveauer og den rette matchning for alle.

Konsekvenser
Ændring af pigeungdomsårgangene.
Automatisk indplacering vil fortsat ske som følger:
Fra U13 til U14 og fra U14 til U15.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 7 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Turneringsstruktur for pigeungdom

Forslag
Nuværende struktur:
U13 Piger:        Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og 2.
U14 Piger:        Automatisk indplacering fra forårets U13 til efterårets U14.
U15 Piger:        Automatisk indplacering fra forårets U14 til efterårets U15.
U16 Piger:        Ansøgning til U16 Piger Liga 1 og fri tilmelding til Liga 2 og 3.
U18 Piger:        Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og 2.

Forslag til ændring:
U13 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1 og Liga 2. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1, Liga 2 og Liga 3.
Efter midtvejsombrydningen vil der være 16 hold i Liga 1, 24 hold i Liga 2 og et ukendt antal i Liga 3. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater. 

U14 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1, Liga 2 og Liga 3. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1A, Liga 1B, Liga 2 og Liga 3. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 24 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater. 

U15 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i Liga 1, Liga 2 og Liga 3. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1A, Liga 1B, Liga 2 og Liga 3.
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 24 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater.

U16 Piger: Ansøgning til Liga 1 og fri tilmelding til Liga 2 og Liga 3 ved efterårets start. Liga 2 og Liga 3 ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 2, Liga 3 og Liga 4. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 16 hold i Liga 1, 18 hold i Liga 2, 30 hold i Liga 3 og et ukendt antal i Liga 4. 
I forårets turnering indplaceres man ud fra efterårets resultater. Der vil i foråret være 8 hold i Liga 1A, 16 hold i Liga 1B, 30 hold i Liga 2 og et ukendt antal i Liga 3. 

U18 Piger: Fri tilmelding ved efterårets start i kval. rækken. Ombrydes midtvejs i efteråret til Liga 1 og Liga 2. 
Efter midtvejsombrydningen vil der være 8 hold i Liga 1 og et ukendt antal i Liga 2.
Det samme gør sig gældende i forårets turnering, hvor man indplaceres ud fra efterårets resultater.

Begrundelse
Flere klubber i pigeungdom spiller 2-årige årgange og kan med den nuværende struktur kun tilmelde sig laveste niveau. 
Vi ser flere skæve resultater i forskellige niveauer, fordi flere hold er indplaceret forkert. 
Med dette forslag vil der være fri tilmelding i alle årgange og på alle niveauer, på nær U16 Liga 1, der er en ansøgningsrække. 
Klubberne skal hermed selv vurdere deres niveau, og skulle man have tilmeldt sig et niveau for højt eller lavt, vil den ekstra ombrydning midtvejs i efteråret være med til at indplacere holdet på rette niveau efterfølgende. 
Med færre hold på øverste niveau og et niveau ekstra i alle rækker vil matchningen blive bedre for alle.

Konsekvenser
Ikke længere automatisk indplacering, når man skifter årgang. 
Færre hold på øverste niveau i U14, U15 og U16.
Ekstra ombrydning midtvejs i efteråret. 
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 8
 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau

Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Fyn - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U14.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Fyn - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U14. 
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 3: 8 x 6 hold - indplacering fra forårets U14.
Liga 4: 12 x 6 hold - indplacering fra forårets U14.
Liga 5: Ca. 100 hold - indplacering fra forårets U14 + nytilmeldte hold.

Forslag til ændring:
Liga 1: DBU-administreret række, der følger U17 Ligaen (pt. 13 hold).
De øverste hold i DBU’s licenssystem (pt. 9 jyske/fynske hold).
Helårlig række – alle hold mødes ude og hjemme.

Liga 2 Pulje 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 8 hold (6 licens og 2 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.

Liga 2 Pulje 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 14 hold (efterårets 8 hold og 6 oprykkere).
Der spilles en enkeltturnering.

Liga 2 Pulje 2, 3 og 4: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 8 hold (pt. 6 licens og 18 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Nr. 1 og 2 fra hver pulje (6 hold) rykker op i Liga 2 Pulje 1 efter efteråret.

Liga 3, 4 og 5: Lokale Jylland/Fyn-rækker.
Puljer á 6 hold, der spiller en dobbeltturnering.
I alt 6 oprykkere fra Liga 3 efter efteråret til Liga 2 Pulje 2, 3 og 4.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen ønskes iværksat samtidig med ikrafttrædelsen af DBU’s nye licenssystem pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.

Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. i form af landsdækkende U15 række.
Ingen nedrykning fra Liga 2 ifm. ombrydningen fra efteråret til foråret.
Kvalifikationskampe om 6 oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.
Ikke muligt for klubber uden licens at deltage i øverste niveau (Liga 1) og dermed også færre hold på dette niveau.
Forskel på turneringsreglement for Liga 1 (DBU-række) og lokalunionernes reglement. 

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.FORSLAG 9 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge

Forslag
Nuværende struktur:
Liga 1: Fællesturnering med DBU Fyn - 2 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
A-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 2: Fællesturnering med DBU Fyn - 4 x 8 hold - indplacering fra forårets U13.
B- og T-licensklubber er garanteret en plads i efterårets turnering.
Liga 3: 8 x 6 hold Indplacering fra forårets U13.
Liga 4: 12 x 6 hold - indplacering fra forårets U13.
Liga 5: Ca. 100 hold - indplacering fra forårets U14 + ny-tilmeldte hold.

Forslag til ændring:
Liga 1 efterår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6 hold (10 licens og 2 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 10 kampe pr. halvår.

Liga 1 forår: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 2 x 6-7 hold (10 licens og pt. 2 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 12 kampe pr. halvår.

Liga 2 efterår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 11 licens og oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.
Der skal findes 2 oprykkere til Liga 1 efter efteråret.

Liga 2 forår: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold (pt. 10 licens og oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme = 14 kampe pr. halvår.

Liga 3, 4 og 5: Lokale Jylland/Fyn-rækker.
Puljer à 6 hold, der spiller en dobbeltturnering.
Der skal findes 2 oprykkere til Liga 2 efter efteråret.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold.

Konsekvenser
Skærpet matchning for de dygtigste hold bl.a. på grund af færre hold i Liga 1.
Færre kampe i Liga 1 både efterår og forår.
Ingen nedrykkere fra Liga 1 og Liga 2 ifm. ombrydningen fra efterår til forår.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser fra efterårets Liga 2 til forårets Liga 1.
Kvalifikationskampe om 2 oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.FORSLAG 10 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge

Forslag
Nuværende struktur - efterår:
Liga 1A: Fællesturnering med DBU Fyn - 13 A- og B-licensklubber.
Efter 5-6 kampe ombrydning og herefter 24 hold (13 A- og B-licensklubber og 11 oprykkere fra Liga 1B).
Liga 1B: Fællesturnering med DBU Fyn - fri tilmelding - 35 hold.
Efter 5 kampe ombrydning og herefter 40 hold (inkl. 12 oprykkere fra Liga 2).
Liga 2: Fri tilmelding - 66 hold - efter 5 kampe ombrydning 50 hold.
Liga 3: Fri tilmelding - 88 hold.
Liga 4: Fri tilmelding - 102 hold.
Efter efterårets turnering ombrydes til 5 niveauer (Liga 1-5) med hhv. 24, 32, 60, 78 og ca. 100 hold i forårets turnering.

Forslag til ændring:
Pt. er der ingen planer om at ændre efterårets turneringsstruktur for U13 Drenge.
Forår:
Liga 1: Øverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 3 x 6 hold (12 licens og 6 oprykningspladser).
Alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 2: Næstøverste niveau i Vest (Jylland/Fyn) - 4 x 8 hold.
Øvrige licensklubber (pt. 9) er sikret en plads.
Alle hold mødes ude og hjemme.
Liga 3-5: Som i dag.

Begrundelse
Gennem en længere periode har DBU, Divisionsforeningen og lokalunionerne, heri blandt DBU Jylland, deltaget i fokusmøder omkring en optimering af den jysk/fynske turneringsmodel for U13-U15 Drenge Liga 1 og 2. 
Optimeringen og forbedringen skal ske samtidig med, at DBU’s nye licenssystem starter pr. 01.07.2019.
Den nye struktur vil betyde bedre matchning for de absolut højest rangerede licensklubber til gavn og glæde for dansk talentudvikling og dermed dansk fodbold. 

Konsekvenser
Der spilles fortsat 8-mands i efteråret og 11-mands i foråret.
Færre kampe i forårets Liga 1.
Skærpet matchning i foråret for de dygtigste hold blandt andet pga. færre hold i Liga 1 og 2.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner.FORSLAG 11 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge

Forslag
Antal hold pr. klub i ny struktur for de øverste niveauer i U13, U14 og U15 Drenge:
I U15 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U14 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold.
I U13 Drenges Liga 1 og 2 må en klub kun være repræsenteret med ét hold - dog kan lokalunionen tildele dispensation til licensklubbers 2. hold i forårets turnering (der er ingen begrænsninger i efterårets turnering).

Begrundelse
Det ønskes, at så mange klubber som muligt kan deltage på de øverste niveauer.

Konsekvenser
Flere ikke-licensklubber har mulighed for at spille med på de øverste niveauer, da en klub kun kan have ét hold i Liga 1 og 2.
For mange gode hold (bl.a. licensklubbernes 2. hold) skal spille i Liga 3 med risiko for store nederlag/sejre.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.
Forslaget skal endvidere vedtages af de øvrige lokalunioner og af DBU samt Divisionsforeningen.FORSLAG 12 fra Aarhus 1900

Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest

Forslag
Nuværende tekst:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer à 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS.
Øvrige hold forbliver i KVS.

Forslag til ny tekst:
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer à 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS. 
Øvrige hold forbliver i KVS.
Hold i efterårets KVS, der kvalificerer sig til forårets KVS, tager point med afhængigt af deres placering i efterårets KVS:
Nr. 1 i puljen tager 3 point med
Nr. 2 i puljen tager 2 point med
Nr. 3 i puljen tager 1 point med

Begrundelse
Der mangler noget at spille om for top-6 holdene, så det ikke kun er nedrykning for 7. + 8. pladsen, der spilles om.
Ved at spille om at få flest point med over, kan der være spænding og intensitet til sidste runde.

Konsekvenser
Hold, der har klaret sig godt i efterårets KVS, belønnes i forårets KVS.

Da Kvindeserie Vest er en fællesrække med DBU Fyn, skal forslaget endvidere vedtages af DBU Fyn.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 13 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder

Forslag
Nuværende:
Kvindeserie Vest: 2 puljer à 8 hold (inklusive Fyn) = 16 hold.
Jyllandsserien: 3 puljer à 8 hold = 24 hold.
Serie 1: 6 puljer à 6 hold = 36 hold.
Serie 2: 19 puljer à 6 hold = 114 hold.

Ingen ændring i Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.

Forslag til ændring:
De tilmeldte hold i Serie 2 opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Modellen efter ombrydning for Serie 2,1:
De bedste 24 hold fra Serie 2 (alle nr. 1 og et vist antal nr. 2) spiller om oprykning i 6 x 4 holds puljer (dobbeltturnering=6 kampe), hvor 1 og 2 i hver pulje rykker op i Serie 1. 

Modellen efter ombrydning for Serie 2,2:

Udgangspunktet er 4 holds puljer (dobbeltturnering=6 kampe), men der skal tages ekstra hensyn til kørselsafstande, da det i nogle sammenhænge kan give mening at lave 3- eller 5-holds puljer i stedet, så kørselsafstandene minimeres så meget som muligt.

Begrundelse
Vi vil sikre, at det altid kun er nr. 5 og 6, der rykker ud af Serie 1. I denne halvsæson har vi en udfordring med, at der skal rykke 19 ud i stedet for 12, hvilket medfører at alle nr. 4 (ud af 6 hold) og oven i købet også et enkelt hold fra 3. pladsen skal rykke ud, det virker voldsomt.
Denne model er bæredygtig i mange år. Det er nemt og overskueligt, at det altid er 24 hold, der spiller med i den øverste række efter ombrydning uanset antal puljer fra starten.

Konsekvenser
At holdene kommer til at spille 11 kampe, dvs. 1 kamp mere end i Serie 1. 
Risiko for store kørselsafstande - især i Serie 2,1, men også lidt i Serie 2,2.
Der reguleres for udtrækninger efter de 5 første kampe, hvilket vil give flere afviklede kampe.
Mulighed for at spille 9-mands skal gælde i de indledende Serie 2-kampe, samt i Serie 2,2.
Mulighed for at benytte 3 spillere fra nærmest højere rangerende DBU Jylland seniorhold skal gælde i de indledende Serie 2-kampe, samt i Serie 2,2.
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 14 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS

Forslag
Nuværende:
Jyllandsserien: 4 puljer à 8 hold = 32 hold (i foråret opdelt i JS1 og JS2 med 16 hold i hver).
Serie 1: 6 puljer à 8 hold = 48 hold.
Serie 2: 12 puljer à 8 hold = 96 hold.
Serie 3: 24 puljer à 8 hold = 192 hold.
Serie 4: 36 puljer à 8 hold = 288 hold.
Serie 5: 72 puljer à 6 hold = 432 hold (i foråret kun 65 puljer pga. udtrækninger mv).
Serie 6: 43 puljer à 6 hold = 254 hold.

Serie 4/Serie 3:
I øjeblikket rykker 12 ud af 36 hold op fra 2. pladsen i Serie 4.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 24 dårligst placerede nr. 2 mødes i 12 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde.
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde.

2. playoff-runde:
De 24 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 3, møder de 24 tilbageværende nr. 2 i Serie 4 på Serie 3-holdets hjemmebane. Kampene fastsættes efter geografi.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde.
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde.

Serie 3/Serie 2:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i serie 3.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 24 nr. 2 i Serie 3 mødes i 12 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde.
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde.

2. playoff-runde:
De 12 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 2, møder de 12 tilbageværende nr. 2 i Serie 3 på Serie 2-holdets hjemmebane.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde

Serie 2/Serie 1:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i Serie 2.

Foreslås ændret således:
1. playoff-runde: 
De 12 nr. 2 i Serie 2 mødes i 6 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles på den bedst placerede klubs hjemmebane.
Forår: Afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde.
Efterår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde.

2. playoff-runde:
De 6 hold, der slutter som nr. 6 i Serie 1, møder de 6 tilbageværende nr. 2 i Serie 2 på Serie 1-holdets hjemmebane.
Forår: Afvikles lørdag efter sidste spillerunde.
Efterår: Afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde.

Serie 1/Jyllandsserien:
I øjeblikket er der ingen hold, der rykker op fra 2. pladsen i Serie 1.

Foreslås ændret således i foråret:
1. playoff-runde: 
De 6 nr. 2 i Serie 1 mødes i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles tirsdag aften efter sidste spillerunde på den bedst placerede klubs hjemmebane.

2. playoff-runde:
De 3 hold, der slutter som henholdsvis dårligste nr. 4 og som nr. 5 i Jyllandsserie 2, møder de tilbageværende nr. 2 i Serie 1 på Jyllandsserie 2-holdets hjemmebane i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampene afvikles lørdag efter sidste spillerunde.

Foreslås ændret således i efteråret:
1. playoff-runde: 
De 6 nr. 2 i Serie 1 mødes i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampen afvikles lørdag efter sidste spillerunde på den bedst placerede klubs hjemmebane.

2. playoff-runde:
De 3 hold, der slutter som henholdsvis dårligste nr. 6 og som nr. 7 i Jyllandsserien, møder de tilbageværende nr. 2 i Serie 1 på Jyllandsserie-holdets hjemmebane i 3 kampe. Kampene fastsættes efter geografi. Kampene afvikles 2. lørdag efter sidste spillerunde.

Begrundelse
Der ønskes indført playoff-kampe med henblik på at skabe større spænding i rækkerne, kampe med stor intensitet og med branding af seriefodbolden.

Konsekvenser
Lettere at rykke op - større risiko for at rykke ud.
Større udskiftning - helt op til/over 50%.
Behov for 2 ekstra spilledage i henholdsvis forår og efterår.
Forår 2019: Tirsdag 25/6 kl. 19.00 og lørdag 29/6 kl. 14.00.
Efterår 2019: Lørdag 9/11 kl. 14.00 og lørdag 16/11 kl. 14.00.
Holdet fra den højere rangerende række skal i efteråret vente 2 uger, før de kommer til at spille deres play-off kamp.

DBU Jylland bemyndiges til at tage stilling til de situationer, der kan fremkomme, hvis der fremkommer ekstraordinære nedrykninger/suspension af nedrykning fra DBU-rækkerne og/eller udtrækninger i højere rangerende rækker.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 15 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer

Forslag
Nuværende:
Jyllandsserien: 4 puljer à 8 hold = 32 hold (i foråret opdelt i JS1 og JS2 med 16 hold i hver).
Serie 1: 6 puljer à 8 hold = 48 hold.
Serie 2: 12 puljer à 8 hold = 96 hold.
Serie 3: 24 puljer à 8 hold = 192 hold.
Serie 4: 36 puljer à 8 hold = 288 hold.
Serie 5: 72 puljer à 6 hold = 432 hold (i foråret kun 65 puljer pga. udtrækninger mv).
Serie 6: 43 puljer à 6 hold = 254 hold.

Ingen ændring i Jyllandsserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3.

Forslag til ændring:
Serie 4
Uændret antal hold.
Ændringen er, at kun nr. 7 og 8 rykker ud (ingen risiko for at rykke ned fra 6. pladsen).

Serie 5
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Serie 6
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Modellen efter ombrydning for Serie 5:
De 288 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1, 2, 3, 4 og et vist antal nr. 5) spiller om oprykning i 72 x 4-holds puljer, hvor nr. 1 i hver pulje rykker op i Serie 4.

Modellen efter ombrydning for Serie 6:
Består af de hold, der ikke kvalificerede sig til Serie 5 efter ombrydningen (nr. 5 og nr. 6 i Serie 5), samt alle hold fra Serie 6 før ombrydningen. Holdene (ca. 400) inddeles i puljer à 6, hvilket giver 5 kampe (man mødes kun en enkelt gang), hvor nr. 1 og nr. 2 rykker op i Serie 5 i næste halvsæson.

Begrundelse
Flere jævnbyrdige kampe - færre aflyste kampe, idet der er mulighed for at få ryddet op i puljerne ved udtrækninger før ombrydning.
Kørselsafstande tilgodeses stadig, specielt ved at lave 6-holds puljer i Serie 6 efter ombrydning.
Det er nemt og overskueligt, at det altid er 288 hold, der spiller med Serie 5 efter ombrydning uanset antal puljer fra starten.

Konsekvenser

Fleksibilitetsreglen fortsætter, som den er i dag.
Serie 5 bliver ikke længere en ’tilmeldingsrække’, men en række man har spillet sig til. 
Der skal holdes minimum en uges pause midt i hver turneringshalvdel, idet der skal gøres plads til at ombryde turneringen.
I Serie 5 er man meget sårbar for udtrækninger (går fra 6 til 4 kampe). Imidlertid må man forvente, at man her opererer med de mere stabile hold.
Klubber kan komme under pres i forhold til baner. I april måned, hvis banerne åbnes sent. I efteråret, hvis banerne lukkes på grund af vejret.
Kampplanlægningen for kampfordeleren deles ud over flere gange med flere deadlines.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 16 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Pointoverførsel i Serie 5 og 6
Dette forslag behandles kun, hvis forslag 15 bliver vedtaget

Forslag
De 288 bedste hold fra Serie 5 (alle nr. 1, 2, 3, 4 og et vist antal nr. 5) spiller om oprykning i 72 x 4 holds puljer, hvor nr. 1 i hver pulje rykker op i Serie 4. 
Man medtager point således:
Nr. 1=3 points, Nr. 2=2 points, Nr. 3=1 point, Nr. 4-5= 0 point.

De nye puljer i Serie 5 sammensættes således, at de består af 4 hold med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 points.

Serie 6 efter ombrydning består af de hold, der ikke kvalificerede sig til Serie 5 efter ombrydningen (nr. 5 og nr. 6 i Serie 5) samt alle hold fra Serie 6 før ombrydningen. Holdene (ca. 400) inddeles i puljer à 6, hvilket giver 5 kampe (man mødes kun en enkelt gang), hvor de (nr. 1 og nr. 2) rykker op i Serie 5 i næste halvsæson. 

Man medtager point således:
Nr. 5 i Serie 5=3 points, Nr. 6 i Serie 5=2 points, Nr. 1 i Serie 6=3 points, Nr. 2 i Serie 6=2 points, Nr. 3 i Serie 6=1 point, Nr. 4-6 i Serie 6=0 point.

Begrundelse
Langt de fleste kampe i de indledende puljer får stor betydning, da man tager points med over i den turnering, der afvikles efter ombrydningen.

Konsekvenser
Administrativ tung opgave.
Udtrækninger i specielt Serie 6 kan medføre, at ikke nødvendigvis alle hold starter op med henholdsvis 3, 2, 1 og 0 points.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 17 fra BNS og Broager UI

Seniorfodbold i to klubber

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 13 om deltagelse for andre klubber.
 
Forslag til tilføjelse, ny § 13.5:
En klub kan ansøge om tilladelse til at benytte en seniorspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept, og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår. Spilleren skal endvidere være medlem af begge klubber og registreret og godkendt af pågældende lokalunion(er) for begge klubber.

Rammer/retningslinjer til DBU Jyllands Disciplinærudvalg:
For at tildele supplerende spillertilladelse skal kørselsafstanden mellem de 2 klubber overstige 100 km, og klubberne må ikke være geografisk placeret i samme lokalunion/region.
Der må maksimalt anvendes 2 spillere med supplerende spilletilladelse pr. kamp.
Der kan ikke gives supplerende spillertilladelse til anvendelse på hold, hvor der er mere end 3 rækker/niveauer (i Herrer) og 2 rækker/niveauer (i Kvinder) i forskel i forhold til det niveau, hvor spilleren spillede sin seneste kamp i klubben, hvor spilleren har sit spillercertifikat.


Begrundelse
En kontinuerlig udfordring for klubberne udenfor de større uddannelsesbyer har gennem en længere årrække været fraflytningen af unge seniorspillere. Denne problemstilling er stigende og betyder typisk, at der hvert år forsvinder 4-5 seniorspillere til de større uddannelsesbyer i Jylland samt på Fyn og Sjælland. Dette er i sig selv positivt for uddannelsesniveauet i Danmark, men giver en stor udfordring for klubberne i de mere tyndt befolkede områder, da det dræner medlemstallet i klubben og giver udfordringer med at kunne stille hold i de respektive seniorrækker. Det medfører en uheldig skævvridning af den fodboldmæssige balance i Jylland, hvor klubberne i de tyndtbefolkede områder må betale prisen.

Med dette forslag ønsker vi at give disse uddannelsessøgende unge seniorspillere mulighed for at bevare tilhørsforholdet til deres barndomsklub og deltage i seniorkampe under DBU Jyllands turneringer i de perioder, hvor de er hjemme hos deres familier. Alternativet er, at vi fratager disse spillere muligheden for at spille kamp i disse perioder, hvilket er uheldigt. 
Under særlige forhold tænkes her specielt på videregående uddannelser.

Konsekvenser
At også seniorspillere kan opnå tilladelse til at spille 11-mands for 2 klubber, hvilket giver spillerne og klubberne øget fleksibilitet.

Ved supplerende tilladelse til at spille senior i samme række, kræves ændring i Fælles turneringsregler, VI 2.3.1.
Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Såfremt der sker ændring i forhold til de fælles turneringsregler, kan reglen tidligst træde i kraft fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 18 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19.3 om fleksibilitetsreglen.

Nuværende tekst:
I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.

Forslag til tilføjelse:
Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.

Begrundelse
Som fleksibilitetsreglen er formuleret, har klubber, der spiller 2-årige årgange, ikke de samme muligheder for at anvende spillere fleksibelt som klubber, der spiller med et-årige årgange, har.

Konsekvenser
Samme muligheder for alle klubber for at anvende spillere fleksibelt på ældre hold.
En U14-spiller, der spiller på klubbens U15-hold, fordi klubben ikke har et U14-hold, vil fremover kunne anvendes fleksibelt på et af klubbens ældre hold.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 19 fra Farsø/Ullits IK og Jetsmark IF

Sæsonstart fri af nedrykningsregler

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19.6 om op- og nedrykning af spillere.

Nuværende tekst:
Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren - hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.

Forslag til ny tekst:
Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren - hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.11 til at spille på dette lavere rangeret.
Det er ikke tilladt at spille en turnerings første kamp på et lavere rangerende hold, for derefter at deltage i et højere rangerende holds første kamp. Dog kan spillere benyttes frit i 1. kamp i Danmarksturneringen for herrer, kvinder, herreungdom og U18 Piger.

Begrundelse
Det findes ikke rimeligt, at spillere skal spilles fri ved overgangen fra en turneringshalvdel, der er afsluttet med op- og nedrykning, til en ny turneringshalvdel med andre hold og evt. i en ny række. Ofte bliver den første kamp i en turnering udsat med den konsekvens, at spillere ikke kan løses til nedrykning til lavere rangeret hold. 
De lange perioder med pause, både om vinteren og om sommeren, kan endvidere ændre meget på en trups sammensætning - nye spillere kan være kommet til, og andre er stoppet eller flyttet.

Konsekvenser
At der ved en turneringsopstart ikke skal tages hensyn til på hvilket hold, spilleren sluttede det foregående turneringshalvår – hverken efter sommerpausen eller vinterpausen.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 20 fra Alhedens IF

Modstanderafbud tæller som afviklet kamp

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 19 om op- og nedrykning af spillere samt § 20 om karantæne.

Nuværende tekst i § 19.12:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

Forslag til ny tekst i § 19.12:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, løser en spiller fra det pågældende hold.
Der skal udfyldes holdkort, som hvis kampen skulle have været spillet.

Nuværende tekst i § 20.10:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Forslag til ny tekst i § 20.10:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, tæller som karantæneafviklende.

Begrundelse
Med den nuværende lovtekst kan mange spillere og klubben blive straffet for noget, som de ikke selv er skyld i.
Spillere, der eksempelvis har været oppe at hjælpe et højere rangeret hold i en række, kan være låst i en eller flere spillerunder.
Blandt andet kan nogle af de ældste ungdomsspillere være låst fra at spille på både et lavere rangeret hold i rækken og fra at spille på et seniorhold, da flere af disse ungdomshold rangerer over nogle af seniorholdene.
En spiller, som har fået tildelt en karantæne, vil også blive straffet yderligt i forhold til den straf, som vedkommende er blevet tildelt.

Konsekvenser
Klubberne vil kunne rykke spillere ned fra et højere rangeret hold til et lavere rangeret hold, uden at disse er spillet fri på nuværende kendte vis.
Spillere med idømt karantæne vil blive løst fra karantæne uden, at der fysisk er spillet en kamp, hvor spilleren har siddet over.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 21 fra Aabenraa BK

Datoplan for serie- og ligarækker efterår

Forslag
Ændring af rammerne for DBU Jyllands datoplaner for den centrale efterårsturnering for de rækker, der spiller 10 kampe:

 • Der fastlægges ikke spillerunder som midtuge-kampe.
 • Første spillerunde fastlægges til søndag i uge 33.
 • Uge 42 friholdes for spillerunder.
 • Sidste spillerunde fastlægges til den sidste søndag i oktober.
 • Kvalifikationskampe fastlægges i den eller de efterfølgende uger.
 • Der tages forbehold for evt. afvigelser i ovenstående ved ombrydningsrækker, da der skal være tid til ombrydning, påsætning af hjemmekampstidspunkter samt dommerpåsætning.

Begrundelse
Det er svært at få afviklet alle kampe inden udgangen af uge 41 (ungdom) eller 42 (senior).
Midtuge-runder er svære at få tid til at få spillet pga. pokalturnering, skolefodbold, DBU-samlinger, studieture mv.
Nogle klubber (især i ungdom) udsætter kampene i 1. spillerunde, og det er der plads til, når der ikke findes midtuge-runder. 
Andre vælger måske at fremrykke sidste spillerunde til en midtuge-kamp, således de stadig slutter inden efterårsferien, men det kan jo aftales klubberne imellem.

Konsekvenser
Efterårsturneringen vil starte senere og slutte senere end i de nuværende datoplan.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 22 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 33.5 om kampens afvikling (for Ældre = M+32, K+29 m.fl.).
 
Nuværende tekst:
§33.5 I 11:11 kampe i Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer samt i laveste niveau for 11:11 U13 Drenge og Piger, U14 Drenge og Piger, U15 Drenge og Piger, U16 Drenge og Piger, U17 Drenge, U18 Piger samt U19 Drenge gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11.

Forslag til ny tekst:
§33.5 I 11:11 kampe i Ældre, Serie 2 Kvinder og Serie 6 Herrer samt i laveste niveau for 11:11 U13 Drenge og Piger, U14 Drenge og Piger, U15 Drenge og Piger, U16 Drenge og Piger, U17 Drenge, U18 Piger samt U19 Drenge gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9:9 i stedet for 11:11.

Begrundelse
Det ønskes at indføre reglen i Ældre-rækker som et alternativ til aflysning af kampe.

Konsekvenser
At muligheden for at spille 9-mands indføres i DBU Jyllands 11-mandsrækker for Ældre (pt. udbydes M+32, M+40, M+45, K+29).
Der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9-mands som til 11-mands.
Man kan komme ud for at skulle spille 9-mands, selv om man har tilmeldt sig en 11-mandsturnering.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra forårsturneringen 2019.FORSLAG 23 fra DBU Jyllands bestyrelse

Turneringssamarbejde med DBU Fyn

Forslag
Prøveperioden med fælles turnering i 2 eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse
Der har siden august 2014 været et glimrende samarbejde med DBU Fyn i en række ungdomsrækker.
Det nuværende reformarbejde i Foreningen af Lokalunioner (FLU) er endnu ikke afsluttet, hvorfor der er behov for en forlængelse af samarbejdet.

Konsekvenser
DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands) turneringer og pokalturneringer.

Tidsperspektiv
Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 24 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fælles turneringsreglement med DBU Fyn

Forslag
Fra efterårsturneringen 2019 skal der i fællesrækkerne spilles efter et nyt turneringsreglement, der udarbejdes mellem DBU Jylland og DBU Fyn.

I forhold til det nuværende turneringsreglement vil følgende blive ændret i det fælles turneringsreglement:
DBU Jyllands § 19.3 om, at halvårsspillere må anvendes fleksibelt, bortfalder (halvårsspillere kan stadig anvendes efter det nye fælles turneringsreglement, men de kan blot ikke anvendes fleksibelt, altså uden at være spillet fri af det ældre hold).
Alle øvrige nuværende gældende regler i DBU Jyllands turneringer forbliver uændrede.

Der er pt. følgende fællesrækker, der skal spille efter et nyt fælles turneringsreglement:
U13 Drenge Liga 1A, Liga 1B og Liga 2
U14 Drenge Liga 1 og Liga 2
U15 Drenge Liga 1 og Liga 2
U16 Drenge Liga 1 og Liga 2
U13 Piger Liga 1
U14 Piger Liga 1
U15 Piger Liga 1
U16 Piger Liga 1 og Liga 2

Begrundelse
Som konsekvens af fællesturnering mellem DBU Jylland og DBU Fyn anbefales, at der spilles efter det samme regelsæt. De klubber, der har deltaget i de fælles turneringsrækker, har skullet spille efter det fynske eller det jyske turneringsreglement afhængigt af, om det har været DBU Fyn eller DBU Jylland, der har administreret puljen. 
 
I sæson 2018/2019 er det besluttet i samarbejde med DBU Fyn, at der spilles efter DBU Jyllands turneringsreglement som en overgangsordning frem mod et fællesreglement.
 
Konsekvenser
Alle hold i fællesrækker spiller efter de samme regler.
Klubberne med hold både i fællesturneringen og DBU Jyllands turnering vil opleve at skulle spille efter to forskellige sæt regler, dog er det kun paragraf 19.3 (kombinationen af halvårsspiller- og fleksibilitetsreglen), der ikke er gældende for de jyske klubber i de beskrevne fællesrækker. 
Evt. vedtagelser af ændringer i det nuværende turneringsreglement vil blive indarbejdet i det fælles turneringsreglement i et samarbejde med DBU Fyn. 
Fremover vil ændringer i det fælles turneringsreglement skulle vedtages af både de fynske og de jyske klubber.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse på såvel DBU Jyllands Delegeretmødet som DBU Fyns Delegeretmøde træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 25 fra DBU Jyllands bestyrelse

70 årsreglen

Forslag
DBU Jyllands loves § 6.3 om DBU Jyllands organer.

Nuværende tekst:
Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. 
Udelukket fra valg til DBU Jyllands organer er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 70 år.
Valgte personer i DBU Jyllands centrale bestyrelse eller udvalg, der i valgperioden fylder 70 år, udtræder på førstkommende delegeretmøde.
Valgte personer i DBU Jyllands regionale bestyrelser eller udvalg, der i valgperioden fylder 70 år, udtræder på regionens førstkommende årsmøde. 

Forslag til ny tekst:
Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. 

Begrundelse
Der ønskes en harmonisering af reglerne for valg af personer.
Både DBU og DBU Fyn har afskaffet reglen, der begrænser valg af personer, der er fyldt 70 år.

Konsekvenser

At personer, der er fyldt 70 år, kan vælges til DBU Jyllands organer.
At personer, der fylder 70 år i valgperioden, kan vælges til DBU Jyllands organer og ikke skal udtræde af disse midt i en valgperiode.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 26 fra DBU Jyllands bestyrelse

Tilføjelse af vinterudvalg

Forslag
DBU Jyllands loves § 20 om Direktøren og lovfæstede udvalg.

Forslag til ny § 20.11:

Vinterudvalget består af vinterudvalgets formand, formændene for de regionale vintergrupper samt eventuelt yderligere 1-2 medlemmer. Udvalget udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalgets medlemmer kan sidde i unionens bestyrelse.
Udvalget har til opgave at varetage alle faglige spørgsmål vedrørende vinterfodbold i Jylland for alle aldersgrupper og at afgive indstilling til bestyrelsen herom, samt at koordinere og inspirere arbejdet i regionernes vintergrupper.

Begrundelse
Der er behov for en revidering af såvel organisationsstrukturen som referencegangene på vinteraktivitetsområdet.
Det ønskes at vægte vinteraktiviteterne endnu højere, at gøre det lettere for klubberne at få overblik over tilbud i vinterhalvåret samt at sikre større kompetence og gennemslagskraft på sigt for disse aktiviteter.

Konsekvenser
Den nuværende centrale futsal/indefodboldgruppe nedlægges.

Vinterudvalget vil varetage følgende turneringer:

 • Indefodbold og futsal
 • Kunstgræsturneringer
 • Vinterturneringer (udendørsturnering på ikke-kunstgræsbaner)
 • Træningsturneringer

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 5. januar 2019.FORSLAG 27 fra DBU Jyllands bestyrelse

Pointtildeling ved udtrækning

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 11 vedr. pointgivning, stilling samt rækkevinder.

Nuværende tekst:
§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.11 Udgår et hold efter 4. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

Forslag til tilføjelse:
I rækker, hvor der spilles 5 eller færre kampe, gælder følgende:
§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 3. kamp i turneringen, annulleres samtlige holdets kampe, og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.11 Udgår et hold efter 3. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore, og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

Begrundelse
Der ønskes en præcisering af reglerne for pointgivning i forbindelse med udtrækning i rækker, der spiller færre kampe.
De nuværende regler er lavet med udgangspunkt i rækker, der spiller 10 eller flere kampe, og der er behov for en adskillelse mellem rækker med flere og færre end 5 kampe.

Konsekvenser
Mere tydelig adskillelse af reglerne for pointgivning i forbindelse med udtrækning.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 28 fra DBU Jyllands bestyrelse

Fratagelse af hjemmebane

Forslag
DBU Jyllands turneringsreglements § 24.1 fratagelse af hjemmebane.

Nuværende tekst:
Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det meddeles den berørte klub og DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

Forslag til ny tekst:
Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring, kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette, skal det meddeles DBU Jylland skriftligt senest 8 dage efter pågældende kamp.

Begrundelse
Der ønskes en lettelse i det administrative arbejde for klubberne.

Konsekvenser
Den klub, der har mistet en hjemmebane, skal kun skrive til DBU Jylland og ikke også til den anden klub ifm. ønsket om hjemmebane i returopgøret.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2019.FORSLAG 29 fra DBU Jyllands bestyrelse

Reglementer for indefodbold og futsal

Forslag

DBU Jyllands turneringsreglements §§ 1.4 og 1.5 vedr. særlige regler for futsal og indefodbold.

Nuværende tekst:
§ 1.4 For DBU Jylland Futsal gælder dette reglement med de i særlige regler for Futsal angivne præciseringer og afvigelser.
§ 1.5 For DBU Jylland Indefodbold gælder dette reglement med de i særlige regler for Indefodbold angivne præciseringer og afvigelser.

Forslag til ændring:
§ 1.4 For DBU Jylland Futsal gælder et særligt reglement, der tager sit udgangspunkt i DBU Jyllands Turneringsreglement.

§ 1.5 For DBU Jylland Indefodbold gælder et særligt reglement, der tager sit udgangspunkt i DBU Jyllands Turneringsreglement.

Begrundelse
Der foregår i øjeblikket et arbejde med udarbejdelse af et futsal-reglement. 
Arbejdet, der foregår på tværs af lokalunionerne, vil munde ud i en rammelov, som hver lokalunion skal følge – dog vil lokale regler i hver lokalunion være gældende (i Jylland f.eks. regler for anvendelse af for gamle spillere, fleksbilitetsregel mv.). Det nye futsal-reglement vil således indeholde de samme regler, som vi spiller efter i Jylland i dag.

For harmoniseringens skyld ønsker DBU Jylland at udarbejde et tilsvarende indefodbold-reglement.

Konsekvenser
Der skal kun kigges i et reglement for at finde reglerne for hhv. futsal og indefodbold i stedet for nu, hvor der skal kigges i både DBU Jyllands Turneringsreglement og i de særlige regler for hhv. futsal og indefodbold.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse betyde, at der fra futsal-/indefodboldsæsonen 2019/2020 vil være et futsal-reglement og et indefodbold-reglement og ikke særlige regler for hhv. futsal og indefodbold.